پارازیت، سونامی سرطان وسینمارکس های جدید

پس ازاظهارات معصومه ابتکاردرخصوص سونامی سرطان سردارپاسداررضاتقی پور وزیرمخابرات رژیم باتایید آثار بغایت سوء پخش امواج پارازیت اعلام کرده است که وی ووزارتخانه تحت مدیریتش ازمنشاء پارازیتهای کشنده اطلاعی ندارند! چند روز قبل همرزمان با سالگرد کودتای 28 مرداد سالروزآتش سوزی درسینمارکس آبادان وجزغاله شدن 400 تن از هموطنان ما بدست کسانی بود که سینما …

More

اکبرگنجی: سرنگونی رژیم یعنی نابودی ایران وایرانیان!!

چندی قبل گنجی درمطلبی تحت عنوان “القاعده خوب، القاعده بد” بامقایسه مبارزان سوریه با تروریستهای القاعده وحمایت دولتهای غربی وآمریکا ازمخالفان سوری مقایسه بی ارتباط فوق را مبتنی برسیاست استانداردهای دوگانه را دانسته وبااستفاده ازآن سعی کرده است مبارزات مردم سوریه راخدشه دارنماید  البته هیچکس منکرحضورعناصرسلفی درصفوف مردم ومخالفان رژیم سوریه یا استفاده آمریکا ازمعیارهای …

More

دوم- راه حل پائینی ها: “پائین” مولف از اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی، اقلیت های جنسی، کارگران، فقرا یا اقشار آسیب پذیر، طبقه ی متوسط ،دانشجویان، زنان، معلمان، و…است. لزوماً نمی توان مدعی شد که همه ی اینها منافع واحدی داشته و مطالبات واحدی را تعقیب می کنند. در پروسه ی گذار به دموکراسی، …

More

حقایقی درمورد عملیات فروغ جاویدان(مرصاد)

سال قبل وسالهای قبل ترازآن بود که درخصوص عملیات مجاهدین خلق برای سرنگونی رژیم پس ازپذیرش قطعنامه 598 مطالبی رادر“اینجا” ودر“اینجا” ودر“اینجا” ودر“اینجا” نوشتم وحقایقی ازآن رابرای نسل های آینده از زاویه سومی برملا کردم این حقایق عبارت بودند ازاینکه: 1-      تنها هدف مجاهدین ازآن عملیات رسیدن به تهران وسرنگونی رژیم بود ونه تصرف سرزمینی …

More

زلزله اهروباردیگرجنایت رژیم

 پس اززلزله بم بود که پی به جنایاتی بردم که رژیم درکناراین بلایای آسمانی برسرمردم خود می آورد درآن هنگام تازه اززندان آزادشده بودم وبایکی ازشرکتهای نیمه دولتی کارمی کردم وقتی زلزله بم اتفاق افتاد ودرخواست کمک شد من محموله ای برابربا 140 دستگاه مته برقی دستی رابرای شکستن بتون های فروخته برسرمردم ازسوئد پیگیری …

More

تهدید به جنگ برای جلوگیری ازجنگ –بخش سوم وآخرین

آنتونی کوردزمن پیشنهاد دوم خود را به این امراختصاص می دهد که آمریکا باید این موضوع رابه ایران تفهیم کند که هیچ گزینه پیروزمندانه ای را درمقابل خود ندارد وبهمین دلیل نیزنیازنیست که حتما رژیم ایران راازطریق حمله پیشگیرانه نظامی ازبرنامه اتمی خود برحذردارد وی ازآمریکا می خواهد که سایرامکانات وسناریوهای مختلف قابل اعمال رابه …

More

تهدید به جنگ برای جلوگیری ازجنگ –بخش دوم

دربخش قبل به اینجارسیدیم که آنتونی کوردزمن از دید یک کارشناس آمریکای اختلافی واقعی بین دودیدگاه باراک اوباما ومیت رامنی قائل نشده وادعا می کند که هردوحزب حاضردرکنگره درخصوص استفاده ازگزینه نظامی بعنوان آخرین راه حل اشتراک نظردارند  جدا ازصحت وسقم این مطلب که دربخش قبل به آن تاحدی پرداخته شد وجه دیگراین امربه دیدگاه طرف …

More

تهدید به جنگ برای جلوگیری ازجنگ –بخش اول

شاید کمترایرانی باندازه نگارنده با سابقه آنتونی کوردزمن استراتژیست بی نظیرآمریکایی آشنایی داشته باشد واین آشنایی به حدود سی سال پیش یعنی 1985 برمی گردید زمانی که نیروهای ایرانی بانیروهای آمریکایی درخلیج فارس درگیرشدند درآن هنگام بدلیل تمرکزنیروهای سیاسی ونظامی ایران برعراق وبلوک شرق درقبل وپس ازپیروزی انقلاب اسلامی کمترین آگاهی ازاهداف، استراتژی وتاکتیک های …

More