گروگانگیری بعنوان یک اصل ثابت درسیاست خارجی ایران

گروگانگیری بعنوان یک اصل ثابت درسیاست خارجی ایران اشغال سفارت آمریکا درتهران دراواخرسال 79 وبه گروگان گرفتن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روزازیکطرف وارسال سلاحهای پیشرفته نظیرموشکهای ضدهوایی هاوک، ضدتانک تاو و توپخانه 1ب55 میلیمتری هویتزربه ایران دربحبوحه جنگ ایران وعراق (1985-1984) درمقابل آزادی گروگانهای آمریکا درلبنان ازدست حزب الله گروگانگیری اتباع خارجی را …

More

چرا خامنه ای هنوزازفتنه می ترسد؟

رهبری دردیداربا هیات دولت باردیگربا استناد به حکمت های امام علی به ماجرای “فتنه” پرداخت که خود مصداقی از” پوستین وارونه” ای ازاسلام به تعبیرامام اول شیعیان بود. خامنه ای دردیدارفوق می گوید بنا به سفارش علی ” درشرایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیارمشکل می شود، باید به گونه ای عمل …

More

خامنه ای بین فرهنگ واقتصاد

سوال : چرا خامنه ای نمی تواند بین فرهنگ واقتصاد یکی را بعنوان اولویت انتخاب کند؟ جواب : بهمان دلیل که نمی تواند بین واردات کالا (ازچادرمشکی گرفته تا پورشه) وحمایت ازصنایع داخلی یکی را انتخاب کند خامنه ای دردیداربا نمایندگان برکشیده مجلس دهم بااشاره به پدیده رکود وبیکاری دراقتصادایران گفته است : ” مسئله …

More

آقای محسن رضایی، کدام آش، کدام جاش؟ -بخش پنجم ونهایی

درمقدمه بخش نهایی این نکته لازم به توضیح است که مطالب منتشرشده درپنج بخش تنها بخشی ازاطلاعات منتشرشده درکتاب تاریخ شفاهی به روایت محسن رضایی بنام ” راه” بوده که درسایت های امنیتی نظیررجاء نیوزمنتشرشده است وبدیهی است که چنانچه به اصل کتاب مذکوردسترسی داشتیم دروغ های بیشتری ازاین فرمانده خودتعریفی سپاه را برملا می …

More

نگاهی به پیام وسخنان نوروزی خامنه ای -بخش اول- زندگی جنگ ودیگرهیچ

یک زمانی اوریانافالاچی خبرنگارمعروف کتابی نوشته بود بنام زندگی، جنگ ودیگرهیچ که نقش مهمی درپایان دادن به جنگ احمقانه آمریکا درویتنام داشت وبنظرمی رسد این روزها ایران نیازبه یک اوریانا فالاچی دارد که ازرهبران ایران دلیل دشمنی کورآنها را با جامعه بین الملل ودنیای غرب با گذشت 37 سال ازپیروزی انقلاب اسلامی دراین کشوربپرسد علی خامنه …

More

چرا خامنه ای بهرمناسبتی بدنبال اثبات عدم تقلب درانتخابات ریاست جمهوری سالهای 84 و88 و دفاع ازردصلاحیت ها توسط شورای نگهبان است؟

درانتخابات ریاست جمهوری سال 84 هاشمی رفسنجانی ومهدی کروبی دوتن ازرهبران انقلاب اسلامی ایران که بیشترین شکنجه ها را درزندانهای شاه کشیده ودربالاترین سطوح ازجایگاه قانونی قرارداشتند یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت، ریاست جمهوری وریاست مجلس شورای اسلامی شهادت دادند که درانتخابات تقلب شده است اولی دراعتراض کسانی را که دست درآرای مردم برده بودند …

More

بیادحسن باقری (غلامحسین افشردی) تنها نابغه نظامی جنگ ایران وعراق

این روزها بدلیل میراث خواری سرداران جنگ ندیده یا درحاشیه جنگ هشت ساله ایران وعراق ازیکسو وماهیت ارتجاعی تحمیل وادامه آن جنگ خانمانسوزتوسط رهبران کینه توز وقت این دوکشور ازسوی دیگرمتاسفانه  این دوفاکتورباعث شده است که مدافعین واقعی کشور درنهادهای نظامی (اعم ازسپاه وارتش ودیگرنیروهای مردمی) ناشناخته باقی بمانند وبازهم شوربختانه علیرغم گذشت بیش از25 …

More

حقایقی پیرامون خونین ترین عملیات جنگ ایران وعراق

امروز 19 دی ماه سالگرعملیات کربلای 5 است کسانی که درجنگ 8 ساله حضورنداشته یا ازدور دستی برآتش داشته اند نبرد کربلای 5 را تنها از زبان رسمی حاکمیت و فرماندهانی شنیده اند که سعی برپنهان کردن ابعاد واقعی آن درپشت حماسه سرایی ها یا بزرگنمایی خلاف واقع این واقعه مهم و تاریخی داشته اند. …

More

آقای آل اسحاق ازخدا شرم نمی کنید ازخون برادرشهیدتان شرم کنید! – بخش اول

آیت الله خمینی درطی ده سال حیات خود درجمهوری اسلامی علیرغم اشتباهات فاحش یک موضع ثابت درمقابل جریان راستگرایی درکشورداشتند اسلام آنها را اسلام آمریکایی وسمبل تحجروایستایی می دانستند، دشمنی آنها باخود را آنچنان می دانستند که نوشیدن آب ازکوزه ای که فرزند ایت الله ازآن آب خورده بود را حرام می دانستند، آنها را …

More

چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز” فتنه ” و ” فتنه گران ” زنده اند؟

انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد88 با ادعای شرکت 85% مردم توسط حاکمیت که بیانگربیشترین شراکت دریک انتخابات پس ازرفراندوم جمهوری اسلامی بود قاعدتا می بایست بیشترین ثبات ومشروعیت را برای نظامی بدنبال داشته باشد که عناوین “جمهوریت” و”اسلامیت” را با خودیدک می کشد اما چرا درسپهرسیاسی ایران ازاین انتخابات بعنوان فاجعه بارترین واقعه بالاخص ازسوی …

More