سردارقاسمی درخزعبلات خود چه چیزهایی را لوداد

سرداررستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (قرب) وآخرین وزیرنفت دولت احمدی نژاد درمصاحبه با نشریه امنیتی رمزعبوربه  اظهارخزعبلاتی بعنوان مصاحبه ناخواسته مطالبی را لو داده است که حیف است مخاطبین ازآنها بی بهره باشند وی اعلام شعارسال ” اقتصادمقاومتی، اقدام وعمل” را نشانه فاجعه باربودن سال 95 برای اقتصادایران می داند که براساس …

More

نگاهی به پیام وسخنان نوروزی خامنه ای -بخش اول- زندگی جنگ ودیگرهیچ

یک زمانی اوریانافالاچی خبرنگارمعروف کتابی نوشته بود بنام زندگی، جنگ ودیگرهیچ که نقش مهمی درپایان دادن به جنگ احمقانه آمریکا درویتنام داشت وبنظرمی رسد این روزها ایران نیازبه یک اوریانا فالاچی دارد که ازرهبران ایران دلیل دشمنی کورآنها را با جامعه بین الملل ودنیای غرب با گذشت 37 سال ازپیروزی انقلاب اسلامی دراین کشوربپرسد علی خامنه …

More

محمودخاوری نه ازسوی دولت کانادا بلکه ازسوی شبکه فسادمالی درایران حفاظت می شود

با شروع دستگیریهای گسترده درپرونده 3000 میلیاردتومانی که به اعدام امیرمنصورآریا انجامید ماجرای فرار محمود خاوری رییس بانک ملی به میان آمد که تا کنون کمترکسی به آن پرداخته است. تنها اظهارات هرازگاه قاضی ناصرسراج بازپرس وقت دادگاه ورییس فعلی سازمان بازرسی مبنی برپیگیری استرداد خاوری ازطریق اینترپل نقل نشریات روزمره بوده است . اخیرا …

More

برادرکریم کاندیدای اطاق بازرگانی ومدیرعامل سابق شرکت فرش ایران کیست؟

سایت تابناک وابسته به محسن رضایی با انتشارمطلبی تحت عنوان “حمایت وزیربازرگانی اسبق ازبرادرکریم” نوشته است حسن عابدی جعفری وزیربازرگانی دوران دفاع مقدس باصدوراعلامیه ای ازکاندیداتوری محمدعلی کریمی کاندیدای بخش بازرگانی درانتخابات اتاق بازرگانی حمایت کرده است. سپس سایت مذکوراین فرد را اینگونه معرفی می کند: ” کریمی که پیش از این مدیرعامل شرکت شهامی …

More

مالیات، توطئه جدید خامنه ای برای چپاول سرمایه های مردم ایران – بخش اول

با شروع دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یعنی سال 72 که شش سال ازدوره رهبری خامنه ای برکشورگذشته بود وی با سرباززدن ازنقش پیروی کننده ازسیاستهای استراتژیک هاشمی درصدد برآمد که فرمان هدایت اجرایی کشور را ازولی نعمت خود گرفته و رهبری خود رابطورکامل اعمال نماید دراینکه آیا این اعمال رهبری ناشی ازکیش شخصیت …

More

افشای بخش دیگری ازفسادمالی در” ایرانسل

درخصوص نقش نهادهای مالی تحت نظارت رهبری ومجلس هفتم درفسادگسترده مالی (درحد 50 میلیارددلار) درپروژه ایرانسل و شرکت آفریقایی ام تی ان تا کنون چندین مقاله در “اینجا” و” اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و “اینجا” و“اینجا”  نوشته ام و درآنها توضیح داده ام که چگونه قراردادقانونی با شرکت ترک سل که درزمان خاتمی منعقدشده بود را …

More

حاشیه ای برانتقال دیویدکوهن ازوزارت خزانه داری به سازمان سیا

  بی شک جنگهای آینده پیش ازتکیه برجنگ افزاربراستفاده از تکنیک های سایبرنتیکی و اقتصادی استوارخواهد بود امری که ازآن بعنوان جنگ نرم اسم برده می شود. دیویدکوهن معاون وزارت خزانه داری ودرواقع مغزمتفکرآن دپارتمان که نقش اصلی را درتحریم ها علیه کشورهای متخاصم یا مخالف با استراتژی آمریکا درجهان بازی می کرد اکنون به …

More

آقای آل اسحاق ازخدا شرم نمی کنید ازخون برادرشهیدتان شرم کنید! – بخش اول

آیت الله خمینی درطی ده سال حیات خود درجمهوری اسلامی علیرغم اشتباهات فاحش یک موضع ثابت درمقابل جریان راستگرایی درکشورداشتند اسلام آنها را اسلام آمریکایی وسمبل تحجروایستایی می دانستند، دشمنی آنها باخود را آنچنان می دانستند که نوشیدن آب ازکوزه ای که فرزند ایت الله ازآن آب خورده بود را حرام می دانستند، آنها را …

More

خامنه ای، فرارمغزها ونفت -بخش دوم

رهبرجمهوری اسلامی که این روزها باگذشت 25 سال تازه یادشان آمده است ” اداره کشوربا پول نفت خام درواقع بهدردادن سرمایه های ملی است”. ایشان همان فردی است که خود واطرافیانش مدعی بودند برهمه حوزه های اصلی کشورازسیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و اموراجتماعی وامنیتی وهنری وحتی تکنولوژی نه تنها اشراف استراتژیک بلکه هدایت …

More

خامنه ای، فرارمغزها ونفت -بخش اول

روزگذشته رهبرایران درجمع عده ای که ازآنها بعنوان نخبگان جوان یادگردید مطالبی درخصوص نفت ونقش آن دروابستگی اقتصادی کشور به خارج وعدم نیازبه مغزها گفته است که برخودلازم دیدم مطلب زیررا بعنوان حاشیه ای برمواضع رهبری ایران ونفت بعرض مخاطبین خودبرسانم. ایشان با تاکید باینکه رنجات کشورو روشنی آینده روشن ملت در گرو تقویت بنیه …

More