خامنه ای، ترامپ وافشای چهره واقعی آمریکا

عیب می جمله چوگفتی هنرش نیزبگو نفی حکمت مکن ازبهردل عامی چند خامنه ای دردیداربا گروهی ازافسران نیروی هوایی که نمایشی کمدی از تراژدی بیعت برخی ازهمافران آن نیرو با آیت الله خمینی در18 بهمن ماه 57 بود سخنانی را دررابطه با آمریکا ونظام سیاسی حاکم برآن مطرح کرد که با نگرشی ژرف درآن ومقایسه …

More

نقش خامنه ای درتبهکاریهای فرهنگی-بخش دوم

دربخش قبلی مواردی اززیرساخت های تبهکاری سازمان یافته ازسوی خامنه ای وبرخی ازاعوان وانصار وی درحوزه فرهنگ راتوضیح دادیم واکنون ادامه بحث حجت الاسلام احمدسالک که یکی ازبرنام ترین عناصراطلاعاتی وامنیتی دررژیم بوده واکنون مسئولیت نائب رییس کمیسیون فرهنگی را بعهده دارد درمصاحبه با خبرگزاری فارس مطالبی را اظهارداشته است که موبرتن هرایرانی سیخ می …

More

نقش خامنه ای درتبهکاریهای فرهنگی – بخش اول

گرچه این روزها نقش رهبری دراکثرمفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ازطریق وابستگان واعضای حلقه نخست اطراف وی اظهرمن الشمس است ولی شاید کمترکسی ازنقش اجرایی خامنه ای درجنایات فرهنگی خبرداشته باشد. اولین نشانه های این امردردوران اول ریاست جمهوری هاشمی (72-68) با داستان “تهاجم فرهنگی” و”ناتوی فرهنگی” آغازگردید ومنجربه تشکیل گروههایی ازلومپن های مذهبی تحت عنوان …

More

درآمدهای هنگفت نفتی ایران صرف چه فعالیتهایی گردید؟

درحالیکه اپوزیسیون درکوررنگی نسبت به وضعیت اقتصادی کشوربه سرمی برد برخی ازحامیان رژیم خود دست به افشاگری می زنند   اولین باراین سایت آینده به مدیریت فوادصادقی ازعناصرسابق اطلاعاتی ووابسته با باندمحسن رضایی بود که توانست سواربرموج اختلاف بین خامنه ای واحمدی نژاد ازرییس دولت دست نشانده رهبری این سوال رامطرح کند که با700 میلیارددلاردرآمد …

More