اپوزیسیون نفرین شده درداخل وخارج

یکی ازرسانه ها بخشی ازاپوزیسیون ایران را به پفیوزیسیون تشبیه کرده بود که بنده یکی از مخالفین آن بودم اما وقتی به بی تحرکی وبی توجهی برخی ازگروههای مرجع دراپوزیسیون نسبت به مسائل استراتژیک ایران می نگرم با خود می گویم آن رسانه همچنین پربیراه نگفته است. دردوره احمدی نژاد نزدیک به 2000 میلیارددلاردرآمدهای ناشی …

More

خامنه ای بین فرهنگ واقتصاد

سوال : چرا خامنه ای نمی تواند بین فرهنگ واقتصاد یکی را بعنوان اولویت انتخاب کند؟ جواب : بهمان دلیل که نمی تواند بین واردات کالا (ازچادرمشکی گرفته تا پورشه) وحمایت ازصنایع داخلی یکی را انتخاب کند خامنه ای دردیداربا نمایندگان برکشیده مجلس دهم بااشاره به پدیده رکود وبیکاری دراقتصادایران گفته است : ” مسئله …

More

چرا پرونده اختلاس دردکل نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟

  دو متهم اصلی ودولتی این پرونده یعنی علی طاهری مطلق ومسعودسلطان پور هردو از نوکران خانزاد بیت رهبری ویکی منصوب مسعود میرکاظمی ودیگری رفیق شفیق سعید امامی (اسلامی) میباشد اخذ 21 میلیون دلاراضافی برای یک دکل دست دوم 66 میلیون دلاری که قطعا بدلیل رابطه مستقیم درصدی رشوه با قیمت نهایی ارزش آن بسیار …

More

جوابیه وتحلیلی بر نامه دکترمحسن رنانی به شورای نگهبان – بخش دوم

جناب دکتررنانی، تعابیری که درخصوص تولیدکننده وسرمایه گذاربکاربرده اید یعنی تشبیه اولی به راننده ای که با سه وضعیت هوای کاملاصاف، مه رقیق ومه غلیط مواجه ودرهنگام برخورد با مه غلیظ ترجیح می دهد ماشین خود را کنارجاده پارک کرده واصلا تا هویدا نشدن حداقل دید حرکت نمی کند یا ویژگیهای یک سرمایه گذاربا مغزفیل …

More

جوابیه وتحلیلی برنامه دکترمحسن رنانی به شورای نگهبان – بخش اول

برادرعزیزجناب دکتررنانی نامه طولانی شما به شورای نگهبان را در“اینجا” درخصوص لزوم تجدیدنظر در ردصلاحیت کاندیداهای آحاد مختلف(ونه الزامادوجناح درگیردرون حاکمیتی) را که به نابودی دستاوردهای فعلی برجام ومسدودشدن جاده توسعه ایران وحتی شورش گرسنگان خواهد انجامید خواندم نمی دانم آنرا چه بنامم کلمات حقی که مرادباطلی درپشت آن نهفته بود یا نوعی کج فهمی که …

More

غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت -بخش چهارم

قبل ازپرداختن به جزییات دونمونه ازپروژه های اقتصادی-فرهنگی وباهدف معرفی روشهای مرسوم درچپاول اموال عمومی توسط رهبری وباندحاکم برکشور یکی ازدوستان سوال کرده است آیا برخی مدیران نظیرعلی اشرف افخمی یا آخوندهایی نظیرعلی کشوری الزاما وبا توجه به نقش های اجرایی آنها درپیشبرد اهداف مافیایی الزاما بعنوان اعضاء حلقه اول خامنه ای درامورمربوطه تلقی میشوند …

More

غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت -بخش سوم

  مواردگفته شده فوق اصول 7 گانه ای بودند که احمدی نژاد وبعد ازآن حسن روحانی برای اجرای آن ازپستوی خانه خود ومجمع تشخیص مصلحت بیرون کشیده شدند ودر موقعیت دوم کشور پس ازرهبری قرارگرفتند دراین سالها تاکنون که نزدیک به 2000 میلیارددلار(دوتریلیون دلار) ازثروتهای عمومی کشوربه حوزه رهبری منتقل گردیده است  مجالس شورای اسلامی …

More

غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت -بخش دوم

ما درخصوص افکارهاشمی رفسنجانی که نماینده تفکرات دو گروه اعتدالی (راست میانه رو) واصلاح طلب (چپ میانه رو) دربخش اقتصادی می باشد چه درزمان جنگ وچه پس ازآن بدلیل آشکاربودن طرحهای وی خیلی مشکل نداریم چه به اهتمام ایشان دردوموردمشخص یعنی نگارش کتاب “امیرکبیر، قهرمان مبارزه با استعمار” درباره سیاست داخلی وخارجی و”سرگذشت فلسطین” درموردحمایت …

More

غارت کشورتحت پوشش الگوی ایرانی -اسلامی پیشرفت – بخش اول

مصاحبه امروزآخوندی بنام علی کشوری بعنوان کارشناس حوزه الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی  را با سایت امنیتی تنسیم وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان ” تراژدی تضاد برنامه ششم با الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت” بخوانید تا از راز انحلال سازمان برنامه و بودجه دردوران احمدی نژاد، امکان واهداف بازسازی این سازمان دردوره روحانی آگاه وآنرا با …

More

دولت وملت ورشکسته ایران

درسال 2010 نزدیک به شش سال قبل بود که پس ازسرکوب جنبش سبز بدومطالب اشاره وبارها وبارها نظیر “اینجا” آنراتکرارکرده ام اولا قیام آینده مردم ایران “شورش گرسنگان” خواهدبود وثانیا اینکه پولها وسرمایه های بغارت رفته طی دوره دهساله 1392-1382 یعنی دورانی که باندمافیایی نهادهای اقتصادی بر سپهرسیاسی ایران حاکمیت مطلق داشتند حداقل به 1400 …

More