شکست خفت بارسازمانهای جاسوسی ایران، عراق ومتحدان غربی آنها ازمجاهدین خلق

  سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی و افسران  ارشد بازنشسته اطلاعاتی سپاه پاسداران اقدام به درج خبری ( ازقول یکی ازمنابع اطلاعاتی رژیم که نامش فاش نشده وبه احتمال زیاد حسین زاده مترجم سابق مسعودرجوی می باشد) کرده است که درصورت تایید صحت آن افتضاح بزرگی برای دستگاههای اطلاعاتی ایران، عراق، آمریکا ومارتین کوبلر …

More

کژراهه رژیم درمورد مجاهدین خلق ایران – بخش سوم

نگارنده می گوید اگرقراربه مقایسه مجاهدین ورهبران آن با سایرگروهها ورهبران سیاسی ازدوران رژیم پهلوی تا خمینی وخامنه ای دریک مسابقه خشونت وخیانت باشد قطعاجایگاه سازمان مجاهدین ومسعودرجوی درته این جدول است زیرا آنها هیچگاه طی 50 سال اخیرنه تنها بر سریرقدرت نبوده اند بلکه تمام زندگی آنها درمبارزه گذشته است وبه قول احمدکسروی ملت …

More

وحشت لابی رژیم ازافتتاح دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن

درحالیکه رژیم ایران با استفاده ازدستگاه امنیتی وتبلیغاتی خود هرحادثه وتحرک درایران وخارج را به مجاهدین منتسب کرده تا سرکوب جنبش های پراکنده مردم راتوجیه وآنرا درراستای منافع آمریکا واسرائیل قلمداد کند درقبال خبرافتتاح مجدد دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن سکوت مرگباری را برخود تحمیل کرده است تا بتواند با محاسبه سود وزیان این خبرمهم واکنش …

More