سعیدجلیلی، ازچاپلوسی تا دروغ بافی

ازقدیم گفته اند ” تا مردسخن نگفته باشد عیب وهنرش نهفته باشد” واکنون داستان تازه به دوران رسیده جدیدی پس ازمحموداحمدنژاد بنام سعید جلیلی همشهری خامنه ای است که خامنه ای ظاهراوی رابرای نوکری خودانتخاب کرده است چه رهبرمعظم خوب می داند که وی حتی قادربه اعمال رهبری ومدیریت خود برکادرهای رده 4 نظام نیزنمی …

More

نگاهی دیگربه تروریزم درآمریکا

عملیات تروریستی درآمریکا طی دودهه اخیر قربانیان زیادی را بر روی دست دولت وملت آمریکا گذاشته است وهرباربا رخ دادن حادثه جدیدی مردم آمریکاازخود می پرسند چرا وبه چه دلیل؟ اما آنها تاکنون هیچ پاسخی قانع کننده ای برای سوالات خود ازسوی مقامات نشنیده اند. واقعیت امراین است که تروریزم درآمریکا ریشه درنوع وسبک زندگی …

More