اسیدپاشی، آخرین راه رسیدن به خدا

مردم ایران هنوزفراموش نکرده اند که چگونه قوه قضاییه ونیروهای امنیتی در عرض چندروز دونوجوان بنامهای علیرضا مافیها 23 ساله و محمدعلی سروری 20 ساله را که دراثرفقروبیماری مادریکی ازآنها اقدام به زورگیری 70 هزارتومانی کرده بودند دستگیر وبه اتهام محاربه اعدام نمودند. صحنه شیون خواهران جوان این دومتهم وتکیه دادن یکی ازاین جوانان باچشمانی …

More

حسن نصرالله فرزند خلف خامنه ای شیاد – بخش اول

درگیریهای ” القصیر” درسوریه رامی توان نقطه عطفی درتاریخ دوسال مبارزات مردم سوریه دانست ازآنجهت که برای اولین بارگروهک تروریستی حزب الله لبنان مسئولیت شرکت درجنگهای لبنان را درکنارارتش سوریه و مزدوران شبیحه درمقابل مردم و ارتش آزاد سوریه پذیرفته وسید حسن نصرالله نیزطی دوسخنرانی درعرض کمتریک ماه هدف آن گروه راحفظ رژیم سوریه وبشاراسد …

More