نگاهی به پیام وسخنان نوروزی خامنه ای -بخش اول- زندگی جنگ ودیگرهیچ

یک زمانی اوریانافالاچی خبرنگارمعروف کتابی نوشته بود بنام زندگی، جنگ ودیگرهیچ که نقش مهمی درپایان دادن به جنگ احمقانه آمریکا درویتنام داشت وبنظرمی رسد این روزها ایران نیازبه یک اوریانا فالاچی دارد که ازرهبران ایران دلیل دشمنی کورآنها را با جامعه بین الملل ودنیای غرب با گذشت 37 سال ازپیروزی انقلاب اسلامی دراین کشوربپرسد علی خامنه …

More

مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ – بخش سوم

به بهانه صدورحکم اعدام برای متهمین پرونده بابک زنجانی دردوبخش قبلی ابتدائا به تشریح شخصیت بلندپروازانه ونخبگی مهدی شمس (زاده) ونحوه نزدیکی وی به دستگاه اطلاعاتی کشور توسط احدمحمدی وعلی اشرف افخمی مدیران اسبق وسابق کشتیرانی جمهوری اسلامی و لاحق بنیادمستضعفان وستاداجرایی فرمان امام پرداختیم وسپس رابطه وی با حمیدفلاح هروی متهم ردیف سوم وبابک …

More

مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ – بخش دوم

دربخش اول توضیح داده شد که چگونه مهدی شمس زاده بعنوان یک جوان مستعد رشد توسط احد محمدی مدیرعامل امنیتی کشتیرانی (79-76) به ورط همکاری با نهادهای وصاحبان نفوذ افتاد تا حس جاه طلبی وکنجکاوی نامنتهای خود را ارضا نماید ودردفتراروپایی کشتیرانی نیزتابع محض دستورات وچارچوب های رسیده ازمافوق خود ازیکسو و ارائه پیشنهادهایی برای …

More

مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ – بخش اول

شاید مخاطبین ومردمی که اخبارپرونده “نفت درمقابل طلا وارز” بابک زنجانی را پیگیری می کنند برای اولین باربانام مهدی شمس دردوسال قبل آشناشده باشند رسانه Daily Beast درشماره 28 دسامبر2018 خود گزارشی به قلم Jamie Dettmer تحت عنوان شمای دورزدن تحریم های بین المللی ایران ودررابطه با برنامه اتمی وموشکی خود ازطریق پول درمقابل نفت …

More

نفوذ و”جاسوسی” کشورچین دردستگاه رهبری ایران- بخش دوم

   اخیرا هیاتی به سرپرستی دکترغلامعلی حداد عادل به چین اعزام گردیده ومرتضی صفارهرندی وزیرارشاد دولت احمدی نژاد ومعاون سابق حسین شریعتمداری درروزنامه کیهان گزارشی ازآن سفررا ارائه کرده است که بطورآشکاری “نفود” جاسوسان را دردستگاه رهبری بخوبی نشان می دهد. دربخش قبل به بخشی ازنحوه نفوذ مقامات چینی به دستگاه رهبری ایران ونفوذ پذیری …

More

رابطه ایران وآمریکا-یک چالش استراتژیک برای نظام سیاسی حاکم

این مطلب را ۱۵ سال قبل نوشتم توگویی هیچ چیزتغییرنکرده است Iran – USA relationship; an strategic challenge to Iran political system Over the past decade, Iran and US relationship has always been one of dominant factor in international affairs. but never before, this challenge or any of its components has been so decisive in …

More

مرثیه ای برمرگ لی خوان یو بنیانگذارسنگاپورمدرن- بخش اول

دیکتاتورمصلح یا اندیشمندی تکنوکرات امروزه کمترکسی است که پایش به سنگاپور(موسوم به جبل الطارق شرق) نرسیده باشد وزبان به مدح رهبران آن بالاخص لی خوان یو نگشوده باشد رهبرانی که ازیک بندرسرراهی واقع درتنگه مالاکا کشوری مدرن ساخته که اکنون بسان الماسی درشرق آسیا می درخشد. کشوری اشغال شده توسط ژاپنی ها درحریان جنگ دوم …

More

مرثیه ای برمرگ لی خوان یو بنیانگذارسنگاپورمدرن- بخش دوم

دیکتاتورمصلح یا اندیشمندی تکنوکرات دربخش اول این مطلب به ذکرویژگیهای ژئوپولتیک سنگاپور، ویژگیهای شخصیتی لی خوان یو و مقایسه برخی ازاقدامات وی با رهبران خاورمیانه پرداختیم. دراین بخش سعی خواهیم کرد با بازشکافی شخصیتی این فارغ التحصیل کمبریج و روشهای وی راز تبدیل سنگاپور ازیک بندر تدارکاتی را به کشوری توسعه یافته برای مخاطبین خود …

More

آقای آل اسحاق ازخدا شرم نمی کنید ازخون برادرشهیدتان شرم کنید! – بخش اول

آیت الله خمینی درطی ده سال حیات خود درجمهوری اسلامی علیرغم اشتباهات فاحش یک موضع ثابت درمقابل جریان راستگرایی درکشورداشتند اسلام آنها را اسلام آمریکایی وسمبل تحجروایستایی می دانستند، دشمنی آنها باخود را آنچنان می دانستند که نوشیدن آب ازکوزه ای که فرزند ایت الله ازآن آب خورده بود را حرام می دانستند، آنها را …

More

دروغهای راست حسین نتانیاهو

حسین شریعتمداری سردبیرکیهان دریادداشتی تحت عنوان “برای هیچ، بیهودمپیچ” به مناسبت سالگرد توافق ژنو دربرنامه اتمی ایران ونیزتوافق وین منتج به تداوم مذاکرات (بخوانید گفتگوها) برای 7 ماه دیگرتا تیرماه 94 یا جولای 2015 مطالبی را عنوان کرده است که مایلم آنرا دروغهای راست True Lies بلندگوی رهبری بنامم. درابتدا لازم به توضیح است که …

More