مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ – بخش دوم

دربخش اول توضیح داده شد که چگونه مهدی شمس زاده بعنوان یک جوان مستعد رشد توسط احد محمدی مدیرعامل امنیتی کشتیرانی (79-76) به ورط همکاری با نهادهای وصاحبان نفوذ افتاد تا حس جاه طلبی وکنجکاوی نامنتهای خود را ارضا نماید ودردفتراروپایی کشتیرانی نیزتابع محض دستورات وچارچوب های رسیده ازمافوق خود ازیکسو و ارائه پیشنهادهایی برای …

More

مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ – بخش اول

شاید مخاطبین ومردمی که اخبارپرونده “نفت درمقابل طلا وارز” بابک زنجانی را پیگیری می کنند برای اولین باربانام مهدی شمس دردوسال قبل آشناشده باشند رسانه Daily Beast درشماره 28 دسامبر2018 خود گزارشی به قلم Jamie Dettmer تحت عنوان شمای دورزدن تحریم های بین المللی ایران ودررابطه با برنامه اتمی وموشکی خود ازطریق پول درمقابل نفت …

More

لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهدشد

دولت ضعیف لبنان وباج دهی آن به ایران وحزب الله درعرصه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی که ازعدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت درخصوص معرفی متهمین قتل رفیق حریری به دادگاه بین المللی کیفری لاهه وخلع سلاح شبه نظامیان حزب الله یا پذیرش عواقب برخورداری ازارتشی دوگانه (رسمی وغیررسمی) دریک کشور تا شرکت خودسرانه اعضای …

More

افتضاح جدید رژیم، آشکارشدن ردپای قاچاق وترانزیت موادمخدردرعرصه سیاست، انتخابات وانتقال قدرت

نزدیک به پانزده سال است که ازاولین مطلبم درافشای قاچاق وترانزیت موادمخدرتوسط نهادهای زیرمجموعه رهبری برای کسب درآمد وباهدف پوشش هزینه های  آشکار و پنهان غیرقانونی درداخل وخارج کشورمی گذرد دکتراحمدزیدآبادی، عمادالدین باقی، اکبرگنجی و… ازجمله فعالین سیاسی بودند که درماجرای قتل های زنجیره ای وفعالیتهای باند سعیدامامی وعلی فلاحیان از این راز پرده برداری …

More

قاچاق 25 میلیارددلاری کالا ونقش ” برادران قاچاقچی” درآن

باروی کارآمدن دولت خاتمی درسال 76 وافشاء نقش نیروهای اطلاعاتی کشوردرقاچاق موادمخدربرای اولین باراذهان عمومی جامعه متوجه اقدامات خلاف نیروهای باصطلاح حافظ امنیت کشوردراموری گردید که بعدها باافشاگریهای ساینمایندگان مجلس ششم ومقامات نظام پازل فعالیتهای گسترده این نیروها درسایرموارداقتصادی ازجمله قاچاق  کالاهای فرهنگی ممنوعه ( آلات قمار ومشروب و…) و ارز و کالا را نیزدربرگرفت …

More

مالبورو درایران همچنان قربانی می گیرد

ناگفته های شرکت فلیپ موریس درایران این روزها بارددیگرجنجال برسرصدورمجوزبرای فعالیت وتولید سیگارهای مالبورو درایران یعنی یکی ازمعروف ترین محصولات شرکت فلیپ موریس بالا گرفته است ولی کمترکسی است که ازپشت صحنه این ماجرا خبرداشته باشد تنها درفروردین سال 87 و دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که وی دریک سخنرانی با گوشه وکنایه تلویحا …

More