محمدشریعتمداری ودروغی که حتی زن جوان مرده رابه خنده وامی دارد-بخش اول

محمدشریتعمداری، رییس بخش مالی بیت رهبری

وزیرسابق بازرگانی ومعاون اسبق وزارت اطلاعات که مهمترین امین ودرواقع شریک وهمدست رهبری دربرنامه فسادهای کلان رژیم است برای خودشیرینی وجلب نظررهبری درتبلیغات انتخاباتی خود ازقول خامنه ای گفته است که وقتی وزیربازرگانی از واردات حرف می زده است بند دل رهبری می لرزیده است!!

ازآنجا که گفته شده است دروغگوکم حافظه است بالاخص اینکه کودن هم باشد شریعتمداری درهمین مصاحبه بند راآب داده وبا یادآوری مواضع اقتصادی خامنه ای حتی دردوران جنگ وعسرت اقتصادی که درآمدنفتی ایران به زحمت به 7 میلیارددلارمی رسید می گوید:

” بنده كاملاً به‌یاد دارم كه رهبرانقلاب درسخت‌ترین شرایط كشوركه هزاران كیلومترازمرزهای ما درگیرجنگ تحمیلی بود وبه این دلیل ما محدودیت جدی ارزی داشتیم، درچندین نوبت اشاره كردند كه نگذاریم بخش خصوصی متدین ما كه ازنهال‌های روییده درانقلاب اسلامی هستند ونگاهشان به ثروت مشروع است، بخشكد.”

مامی گوییم آقای شریعتمداری که بالاتفاق دیگرعناصرامنیتی وموثردرکودتاوسرکوب مردم چون مصطفی پورمحمدی خودرا کاندیدای ریاست جمهوری کرده ای نیازی به رجوع به حافظه ات برای یادآوری حمایت رهبری ازبازاریان مفت خورمومن !! به رهبری جمعیت موتلفه اسلامی نیست هم خودایشان وهم وزرای وابسته به جناح راست که اکنون با استفاده ازحبس میرحسین موسوی یکته تازمصاحبه بانشریات دولتی شده اند بارها به این امراعتراف کرده اند واساسا یکی ازدرگیریهای اصلی نخست وزیرمنتخب امام و ریاست جمهوری درزمان جنگ همین تفکرات ایشان بود که به طنزگفته می شد آقای خامنه ای رااگربگذارید اداره کلانتریها رانیزبه همین بازاریها ی همراه خود می دهد.

محمدشریعتمداری یکی ازچهره های پنهان ومخوف باند مافیایی حاکم برکشوراست وی که مهمترین عامل برکشیدن خود توسط خامنه ای را علاوه برمسئولیت خود دروزارت اطلاعات، وابستگی فامیلی به مهدوی کنی، گسترش ستاداجرایی فرمان امام (مسئول مصادره صدهامیلیارددلارسرمایه ایرانیان رانده شده ازوطن یا وابسته به اقلیتهای دینی چون بهائیان و…) می داند درداستان تعقیب وآزارزندانیان سیاسی دردوره ریاست جمهوری محمدخاتمی بعنوان نفرمرضی الطرفین رهبری وخاتمی بالاتفاق سعیدمرتضوی روانه زندانها می شد غافل ازاینکه وی که با سفارش سعیدحجاریان وخسروتهرانی مشاورین اطلاعات خاتمی به سمت وزیربازرگانی دولت اصلاحات گمارده شده بود ازعناصراصلی وافراطی وابسته به بیت رهبری می باشد.

دراینجا لازم می دانم این چند نکته رانیزقبل ازادامه بحث توضیح بدهیم که :

اولا: دلیل انتخاب محمد شریعتمداری بعنوان وزیربازرگانی دولت اصلاخات دادن باج توسط اصلاح طلبان به رهبری و جمعیت تازه تشکیل دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی تحت ریاست آیت الله محمدی ری شهری بود که با هزینه کردن ازمحل درآمدهای امامزاده عبدالعظیم وبه اذن رهبری وظیفه داغ کردن تنورانتخابات دردوم خرداد 76 راباکاندیداتوری وزیرسابق اطلاعات درمقابل محمدخاتمی به عهده داشتند.

ثانیا: محمدشریعتمداری ازبنیان گذاران کمیته انقلاب اسلامی درزمان مدیریت مهدوی کنی براین کمیته ها دراوایل انقلاب بوده که بعدا به دفتراطلاعات وتحقیقات نخست وزیری بعنوان جانشین خسروتهرانی منتقل وباتشکیل وزارت اطلاعات درکنارمحمدی گلپایگانی مسئولیت معاونت اداری-مالی آن وزارتخانه رابرعهده داشتند درآن زمان منصورارضی مداح هزله گوی فعلی دبیرخانه وزارت اطلاعات را زیرنظرمحمدشریعتمداری اداره می کردند.

ثالثا: وی که بالاتفاق مهدوی کنی ازبنیانگذاران دانشگاه امام صادق برای تربیت کادرسرسپرده برای رژیم وافرادی نظیرسعید جلیلی دبیرشورایعالی امنیت ملی، علی باقری(کنی) دستیاروی وحسینی وزیرارشاد می باشند بااستفاده ازهمان رانت برای خودمدرک لیسانس درست کرده ودرهنگام تصوی پست وزارت خود یکی ازاساتید دانشگاه علامه طباطبایی بنام دکترعباس زاده را بعنوان مشاورانتخاب وپس ازمدتی وی راتحت عنوان فرصت مطالعاتی به انگلیس می فرستد تا برای وی نظیرعوضعلی کردان مدرک دکترای ازراه دوربگیرد البته پس ازمدتی فرزند خود امیرحسین رانیزبه آن کشورروانه کرده تادرکنارسایرآقازاده ها برای آینده موقعیت خود جانشین تربیت کرده باشد. کلیه هزینه های کسب مدرک دکترا نظیراحمد توکلی پس ازکسب اجازه ازرهبری ازمحل دفترکشتیرانی جمهوری اسلامی درلندن تحت عنوان حق المشاوره به دکترعباس زاده پرداخت می گردید که خود این امراعتراضات کادرمدیریت کشتیرانی تحت نظروزارت بازرگانی رابه دنبال داشت.

محمدشریعتمداری که اکنون با افول ستاره اقبال احمدی نژاد نزد رهبری وبالاخص پس ازخانه نشینی 11 روزه وی بهمراه سایر گماشتگان رهبری عملکرد اقتصادی رییس جمهوربرگزیده رهبری را درخصوص نحوه هزینه 700 میلیارددلاردرآمدنفتی به چالش می کشد قبل ازهرچیزدرابتدا باید به این سوال پاسخ بدهد که درزمان کودتای خرداد 84 وسپس 88 که تمامی عالم وآدم می دانستند رهبری دستورانتصاب احمدی نژاد رابه سمت ریاست جمهوری داده است درکجاتشریف داشتند؟ درآنهنگام که حتی رهبران حکومتی چون هاشمی، کروبی، خاتمی وموسوی درخصوص تقلب درانتخابات وسپردن سکان اجرایی واقتصادی کشوربه فردی درجه 8 (به تعبیرمحسن رضایی) رانابودی مملکت قلمداد می کردند کجابودند؟ درهمین مدت 7 سال که متخصصان اقتصادی وکارشناسان سیاسی درخصوص نابودی 700 میلیارددلاردرآمدبادآورده نفتی گلو پاره کرده وکیفرزندان وسلولهای انفرادی را تحت عنوان سیاه نمایی دستاوردها دولت محبوب وتبلیغ برعلیه نظام مقدس اسلامی به جان میخریدند امثال شریعتمداری هاکجابودند؟

آقای شریعتمداری توضیح بدهند زمانیکه طرحهای شفاهی رهبری ازتوصیه به سفرهای استانی وانحلال سازمان برنامه وبودجه گرفته تا ایجاد بنگاههای اقتصادی زود برباد ده (بازده) ، مسکن مهرایرانیان، اجرای اصل 44 جهت انتقال سرمایه های ملی ازحوزه دولت به حوزه رهبری تحت عنوان خصوصی سازی وطرح هدفمندی یارانه ها وواگذاری قراردادهای 20 میلیارددلاری به کنسرسیوم های مشترک رهبری- سپاه باسرمایه یکصدهزارتومان باتاریخ تاسیس درهمان روزمناقصه و…یکی پس ازدیگری به اجرا گذاشته می شد کجابودند؟

محمد شریعتمداری همان کسی است که با تصدی مسئولیت ریاست ستاد اجرایی درخیابان وزرای تهران، فرمان 8 ماده ای آیت الله خمینی درآذرماه 61 مبنی بررعایت حق وحقوق افراد، ممانعت ازمصادره بی ضابطه اموال مردم وجلوگیری ازبازداشت وشکنجه های خودسرانه رابا مصادره اموال مردم تحت عنوان سرپرستی اموال بلاصاحب یا ناشی ازاحکام دادگاههای انقلاب به تراستی اقتصادی بزرگترازبنیادمستضعفان تبدیل وثروت تحت نظرخامنه ای رابرای اعمال اقدامات غیرقانونی وپنهانی به چندصد میلیارد دلار افزایش داد وعملا مهمترین مسئول ومشاورمالی رهبری است.

نگاهی به اعترافات امیرفرشادابراهیمی ازسرکردگان انصارحزب الله درخصوص نحوه سازماندهی حمله به منزل آیت الله منتظری وحصرایشان دربیت رهبری نشان می دهد که درجلسه فوق درحضورخامنه ای وپس ازنمازجماعت صبح شخص محمدشریعتمداری بعنوان معاون مالی بیت رهبری رهبری حضورداشته است.

اما درخصوص طرح هدفمندی یارانه ها که درواقع عملیات مالی رهبری برای بریدن بندناف اقتصاد وسفره مردم ایران به درآمدنفتی واختصاص درآمدهای نفتی به حوزه رهبری ونهادهای وابسته به آن بود والحق والانصاف تنها فردی که نیت واقعی خامنه ای راازاجرای این طرح تشخیص داد مهندس موسوی بود که دریک نوبت هدف آنرا جلب وخرید رای مردم توسط دولت وبعدا تامین برخی هزینه های حاکمیت کودتایی نامید

درچنین شرایطی محمدشریعتمداری که نعل به نعل با رهبری اجرای پروژه های مالی موردنظرایشان راپیگیری می کردند وچه بسا دربیت رهبری کلیه طرحهای فوق بانظروی تهیه ودرپیزاما پارتی های شبانه رهبری بااحمدی نژاد بوی برای اجراابلاغ می شد درخصوص اجرای طرح حذف سوبسید ازکالاهای اساسی با عنوان جعلی هدفمندی یارانه ها می گوید:

“هیچ دولتی شهامت اجرای هدفمندی یارانه‌ها را نداشت.”

ودرجایی دیگرگفته است:

” بی‌انصافی است که آدم بگوید حتی درشرایط حاضرهرکس دیگری بود می‌توانست این کاررا انجام دهد. بالاخره این کارشهامت اجرا می‌خواهد که دولت وارد اجرای آن شده است. درحال حاضراقتصاد کشورما نیازمند این چنین اصلاح بزرگی بوده است وقطعاً درطول تاریخ اقتصاد ایران ودرزمان ما این چنین اصلاح اقتصادی نظیرندارد. “!!

ادامه دارد ودربخش دوم مطالب جذابتری راخواهیدخواند

2 Comments

 1. برای این مطالب نو که مطرح کردید سندی دارید ؟ سایت گمنامی مثل شما بی مدرک نمی تونه ادعایی داشته باشه

  • اولا این سایت اگرچه به قول شما گمنام است ولی مخاطبان خاص خودش رادارد وصدای نواختن آن بعدها شنیده خواهدشد.
   ثانیاچیزی که عیان است چه حاجت به بیان است آقای خامنه ای دربحبوبه جنگ تحمیلی مهمترین مشکل اش با دولت موسوی این بود که باید واردات وتوزیع کالا به بخش خصوص وبازاریان (منظورش بازاریان حامی خودش ازجمله جمعیت موتلفه اسلامی یا بازاریان مومن! بود).
   ثالثا: پس ازانتصاب احمدی نژاد درخرداد 84 وتمدیدماموریت وی درخرداد88 نزدیک به 500 میلیارد دلارواردات داشته ایم واین حجم واردات که نابودی بخش های صنایع وکشاورزی را بدنبال داشته نمی توانسته بودن مجوز ودستورازبالا صورت گرفته باشد.
   رابعا: آقای خامنه ای ازمبارزه با فساد که به سطوح بالاکشیده شود ویا اعلام اسامی افرادی که دراین واردات دست داشته اند همواره اکراه داشته اند. معمول است که درکلیه کشورهای جهان مردم آن کشورباثروتمندان وراههای ثروتمندشدن آنها اطلاع کامل داشته ومتقابلا نیزثروتمندان به توانایی هایی خود افتخارمی کنند اما درایران اگرشما نام چندثروتمند یا نحوه پولدارشدن آنها راعنوان کنی درفردای همان روزجایتان دراوین است سایت آینده وتابناک که توسط ماموران اطلاعاتی همراه محسن رضایی اداره می شوند با انتشار یکی دوگزارش تعطیل گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.