پرونده شرکت ام تی ان، فسادمالی خامنه ای یا نقض تحریم ها

سردارعلیرضاقلمبردزفولی درسمت چپ خامنه ای درهنگام بازدید ازمحل زلزله ورزقان اهر

دردوگزارش قبلی خود در “اینجا” ودر“اینجا” درخصوص فساد گسترده درپرونده واگذاری پروژه های مخابراتی به شرکت ایرانسل ازآن بعنوان اولین پرونده فسادمالی خامنه ای درعرصه بین المللی نام بردیم. درگزارش فوق ذکرشد که رهبری با استفاده ازمجلس دست نشانده هفتم قرارداد اپراتوردوم شبکه موبایل ایران راکه درآن شرکت ترک سل بعنوان برنده مناقصه اعلام شده بود رالغو وآنرا به شرکتی جدیدالتاسیس دردوبی بنام ایرانسل منتقل نمود درشرکت جدید که سهام آن به میزان 49%- 51% بین شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی وباصطلاح کنسرسیوم ایرانی تقسیم شده بودعملا کنسرسیوم فوق ازشرکتهایی تشکیل شده بود که مربوط به نهادهای تحت نظررهبری بود انتخاب دوسردارسپاه علیرضاقلمبردزفولی ومحمدمخبردزفولی بعنوان اعضای هیات مدیران ایرانی شرکت مزبورخود نشان ازوابستگی کامل پروژه به بیت رهبری داشت.(سردارعلیرضاقلمبردزفولی از فرماندهان سابق واحدهای مخابرات وجنگ الکترونیک سپاه پاسداران بوده که پس ازجنگ بعنوان مدیرعامل صایران بکارگمارده شده بود ومحمدمخبردزفولی فرزند آخوند عباس مخبردزفولی یکی ازامام جمعه های دزفول وپسرعمومی محمدرضا مخبردزفولی دبیرشورایعالی انقلاب فرهنگی بوده که درزمان انتقال قراردادفوق ازترک سل به ایرانسل معاونت بازرگانی بنیاد مستضعفان را عهده داربوده واخیرا به سمت ریاست یکی ازبزرگترین تراستهای اقتصادی خامنه ای یعنی ستاداجرایی فرمان امام (مسئول اداره سرمایه های مصادره ای ازملت) منصوب گردیده است. نام محمد مخبرسه سال قبل دررابطه بایکی ازشرکتهای پوششی مرتبط با برنامه اتمی ایران بطورتصادفی (بدون آگاهی ازمسئولیت اصلی وی) درلیست تحریم های اتحادیه اروپا قرارگرفته است.

پس ازطرح دعوای حدود 5 میلیارد دلاری شرکت ترک سل برعلیه شرکت آفریقایی ام تی ان دریکی ازدادگاههای آمریکا و ادعای تصاحب قرارداد فوق ازطریق پرداخت رشوه به مقامات ایرانی اکنون اتهام نقض تحریم های آمریکا نیزبه این اتهام افزوده شده است که چنانچه ثابت شود خسارات بیشماری رامتوجه این شرکت خواهدکرد.

خبرگزاری رویترزاخیرا ادعا کرده است که به اسناد مهمی ازمذاکرات دهها مدیرارشد شرکت ام تی ان با مقامات ایرانی دست یافته است که نشان می دهد مدیران شرکت ام تی ان با آگاهی کامل نسبت به حریم های اقدام به همکاری با طرف ایرانی تا حد خرید وارسال لوازم وتجهیزات ونرم افزارازآمریکا وارسال آن به ایران ازطریق شرکتهای واسط پوششی در برخی ازکشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله “شرکت الشبکه کویت” کرده اند. رویترزمدعی است حتی مدیران اجرایی شرکت آفریقایی برای دادن اطمینان به طرف ایرانی دردورزدن موفق قانون تحریم ایران اقدام به تهیه اینفوگرافهایی دراین رابطه کرده ودرجلسات خودبا ایرانی ها آنها رابه نمایش گذاشته اند.محصولات آمریکایی تهیه شده برای ایران عمدتا ازشرکتهای معتبر”مایکروسافت”، “ماشین کورپ” و” اوراکل” بوده که برای راه اندازی هرچه سریعتردیتا سنترایرانسل بکاررفته اند ولی شرکتهای مذکور ادعاکرده اند که آنها ازمقصد نهایی این خریدها بی اطلاع بوده اند. ازآنجاییکه ایرانسل نقش مهمی درکنترل ارتباطات مردم ایران وشرکت درسرکوبهای پس ازانتخابات خرداد88 داشته است بازشدن این پرونده علاوه بربه نمایش افتضاح مالی می تواند مشارکت شرکتهای فوق رادرنقض آشکارحقوق بشرهم به اثبات رسانده وازجنبه معنوی نیزخسارت سنگینی رامتوجه این شرکتهای همکاررژیم داشته باشد.

مزید آگاهی شرکت ایرانسل باتعلق سهام آن به نهادهای تحت نظررهبری ومدیریت آن توسط تعدادی ازفرماندهان سپاه طی 7 سال دوره احمدی نژاد نزدیک به 70 میلیارددلارفروش داشته است وبهمین دلیل درکنارقرارگاه خاتم الانبیاء وبنیادتعاون سپاه پاسداران جای پای وی درهمه وقایع مهم ازالمپیک لندن بعنوان اسپانسرتیم ملی گرفته تا زلزله ورزقان اهردیده می شود.ازنظرنگارنده پرونده ام تی ان آفریقای جنوبی اولین پرونده فسادمالی خامنه ای درعرصه بین المللی است که درصورت مدیریت صحیح توسط اپوزیسیون می تواند زمینه رابرای افشای نقش وی درفساد مالی بخش های نفت وگازنیز فراهم آورد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.