درآمدهای هنگفت نفتی ایران صرف چه فعالیتهایی گردید؟

درحالیکه اپوزیسیون درکوررنگی نسبت به وضعیت اقتصادی کشوربه سرمی برد برخی ازحامیان رژیم خود دست به افشاگری می زنند

 

اولین باراین سایت آینده به مدیریت فوادصادقی ازعناصرسابق اطلاعاتی ووابسته با باندمحسن رضایی بود که توانست سواربرموج اختلاف بین خامنه ای واحمدی نژاد ازرییس دولت دست نشانده رهبری این سوال رامطرح کند که با700 میلیارددلاردرآمد نفتی ایران چه کرده است؟ سایت آینده همچنین دربخشی دیگردست به افشاگری برعلیه نوکسیه هایی زده بود که یکشبه میلیاردشده وبخش های عظیمی ازاقتصاد کشوررادردست گرفته اند.گرچه افشاگری های سایت درحدیک قطره ازدریای فساد حاکم برمنسوبین به نظام بود ولی رژیم حتی این مقداررانیزتاب نیاورده ودستوربه توقیف این سایت اربالا صادرشد.

 

جالب است که بدانیم اخیرا محمدشریعتمداری رییس بخش مالی رهبری که مفاسدکلان مالی زیرنظرایشان طراحی وبه اجرا گذاشته می شود طی مصاحبه ای همین پرسش راازاحمدی نژاد کرده است که با 700 میلیارددلاردرآمدهای ناشی ازصادرات نفت وفراورده های آن چه کرده است؟ البته آقای شریعتمداری بهترازهرکسی درکشورمی داند که چه بلایی برسرسرمایه ملی ایرانیان آمده است وبهترازهرکسی می داند که احمدی نژاد توان پاسخ به این سوال راندارد زیرا این امرمستلزم اعتراف رییس جمهوربه اجرای دستورات رهبری درتوزیع این ثروت ملی ومستند به جزئیات آن می باشد وچنین اقدامی درنظام ولایت فقیه مجازاتی کمترازمرگ رابهمراه ندارد.

 

آقای احمدی نژاد برای پاسخ به این سوال باید لیست رانتی واردکنندگان کالا به میزان نزدیک به 500 میلیارددلاررابهمراه نوع جنس، نرخ خرید ونرخ فروش کالاها وسودهای حاصل ازاین رانت راصراحتا اعلام نماید، همچنین وی باید طرحهایی راکه رهبری به ایشان دیکته کرده است (چه ازنوع ارشادات مولوی وچه ازنوع فرامین حکومتی) یک به یک اعلام نماید ازبرنامه توزیع ثروت ملی بین مومنین به نظام (بخوانید رهبری)، بنگاه های زودبازده، سهام عدالت، مسافرت های استانی، بودجه های فرهنگی، مسکن مهرایرانیان، راه اندازی بانکهای وابسته به نهادهای تحت نظررهبری ازجمله نیروهای امنیتی ونظامی چون سپاه وبسیج ونیروی انتظامی، طرحهای ضرب الاجلی خارج ازبرنامه وبودجه (نظیرتامین اب شیرین قم)، هزینه های مربوط به پروژه های مردم فریبی چون آزادراه وطرح توسعه جمکران وسازماندهی وتامین وتطمیع مداحان وائمه جمعه ، طرح هدفمندی یارانه ها، بودجه بدون سقف ومحرمانه به نیروی قدس سپاه پاسداران وگروههای تروریستی مرتبط با آن نظیرحزب الله لبنان، حماس، جهاداسلامی و…

 

اکبرترکان ازوزرای اسبق دردوره ریاست جمهوری هاشمی ومعاون وزیرنفت دردوره خاتمی باوابستگی به گروه کارگزاران سازندگی (خط اعتدال با گرایش به راست) باارائه آماری ازدرآمدهای نفتی کشورازابتدای پیدایش نفت درکشوریعنی اواخردوران قاجاریه تاکنون می گوید درآمدنفتی ایران دردوره 7 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد معادل تمامی درآمدنفتی ایران درطی حدود یک قرن بوده است و83% این درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی وواسطه ای شده وتنها 17% صرف کالاهای سرمایه ای گردیده است.

 

این آماررااگربا مطالب گفته شده ازسوی محمدشریعتمداری درنظربگیرید که ازیکسو ادعا کرده است که وقتی ازواردات کالا صحبت می کرده است دل رهبری به درد می آمده است!! ولی درهمان حال می گوید دربحبوحه جنگ 8 ساله ایران وعراق مهمترین دغدغه رهبری چلوگیری ازتضعیف بازاروتجارمتدینی بوده است که پشتوانه انقلاب ونظام بوده اند!!

 

 

ازطرف دیگرازگوشه وکنارشنیده می شود که بیت خامنه ای پس ازمشاهده تصمیم به تحریم اقتصادی ایران ازسال 2006 به بعد عده ای ازتجارومقامات نظامی وسیاسی مورداعتمادرهبری را بعنوان فعالین اقتصادی سازماندهی کرده وبا سپردن پولهای کلان درمقیاس چندمیلیارددلارازآنهاخواسته است باافتتاح حساب دربانکهای خارجی بعنوان اشخاص حقیقی وظایف محوله ازسوی حاکمیت رابه اجرا درآورند یکی ازاین افراد همان سردارسپاهی بود که با 18/5 میلیارددلارطلا وارز درترکیه بدام افتاد همچنین دراین طرح خامنه ای سپاه پاسداران که مهمترین وظیفه اش دفاع ازحاکمیت ارضی است عملا تغییرماموریت داده وبا بکارگیری تعدادی ازفرماندهان خود بجای انجام ماموریت اصلی خود به دفاع ازحاکمیت ارزی رژیم ورهبران آن روی آورده است.

 

دربخش مهم دیگری دولت با واگذاری شرکتها، مجتمع های صنعتی وکشاورزی مادر(نظیرفولاد، آلومینیم، مس، سیمان و…) ونیزپالایشگاهها، پتروشیمی ها، شرکتهای حمل ونقلی، مخابرات و…به بخش های زیرنظررهبری تحت عنوان اجرای اصل 44 وبا دادن قراردادهای چندمیلیاردی با پرداخت نقدی میلیاردهادلارتحت عنوان مبلغ پیش پرداخت یا خود قرارداد ازمحل صندوق ذخیره ارزی عملا ازجیب خود هزینه خرید واحدهای حاکمیتی رابه نفع این نهادها وبنیادهای راازجیب خود می پردازند که یک نمونه آن واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران می باشد مجموعه به ارزش حداقل 50 میلیارددلارکه به 16 میلیارد دلارارزیابی وسپس 50% سهام آن به 8 میلیارددلارفروخته شده وسپاه با پرداخت 6/1 میلیارددلارآنهم ازمحل بودجه تخصیصی توسط همان دولت این شرکت کلیدی راتصاحب نمود!!

 

درمورددیگری دولت درحالیکه ازپرداخت بودجه مصوب 2 میلیارددلاری مترو سربازمی زند ولی با واگذاری یک قرارداد21 میلیاردلاردلاری به یک کنسرسیوم وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که شرکتهای آن درهمان روزثبت شده اند عملا نشان می دهد که هدف تقسیم میلیاردها دلارنقت بین خودیهاست وبلافاصله نیزدستورپرداخت 5میلیارددلارازمحل صندوق ذخیره ارزی به قرارگاه خاتم الانبیاء داده می شود.

 

اکنون با تصویرروشنی که ازمثالهای بالا بدست آورده اید می توانید براحتی فرمول نابودکردن 700 میلیارددلاررا چه دربخش های تولیدی صنعتی وکشاورزی ویاخدماتی وتجارت بدست آورید

 

نکته جالب توجه اینکه درحالی که سایت دست راستی طرفدارمحسن رضایی ومحمدشریعتمداری امین مالی رهبری درآمدهای نفتی طی دوران ریاست جمهوری احمدی نژآد را 700 میلیارددلارعنوان کرده اند اکبرترکان عضوکارگزاران سازندگی این رقم را 531 میلیاردلارذکرکرده است بعبارتی افراد ونهادهایی که بنا به فرمان رهبری ازطرفداران به قدرت رسیدن احمدی نژآد بوده اند رقم اتلاف سرمایه ملی کشوررا 170 میلیارددلاربیش ازبظاهرمخالفین آن ذکرمی کنند که اینهم ازعجایب عرصه سیاسی ایران است که حامیان دولت بیش ازمخالفین آن به فساد حاکم برآن اعتراف می کنند!!

صندوق ذخیره ارزی/ کاری ازنیک آهنگ کوثر

Leave a Reply

Your email address will not be published.