نیروی قدس سپاه پاسداران وهزینه های جدید آن برای ایران

درحالیکه تنها چند روزازاظهارات عزیز(محمدعلی) جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی برحضورنیروهای آن سپاه درسوریه نمی گذرد تکذیبیه های پیاپی وزارت خارجه ایران وروابط عمومی سپاه درخصوص اظهارات فوق نه تنها مهر تاییدی براعترافات فرمانده کل سپاه درشرکت ایران دردرگیریهای سوریه زده است بلکه میشل سلیمان رییس جمهور لبنان نیزبا احضارسفیرایران خواستارتوضیح رسمی ایران درخصوص حضورنیروی قدس سپاه درآن کشورمی کند.

دامنه ای این اعتراف به قدری زیاد است که درآینده نه چندان دورمی تواند علاوه برخسارات معنوی برای کشورحتی دهها میلیارد دلارهزینه بازسازی سوریه را برکشورمان باروی کارآمدن یک رژیم نزدیک به غرب درآن کشور ازطریق دادگاههای بین المللی تحمیل کند بهمین جهت سردارقاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مجبوربه قبول مصاحبه با خبرگزاری العربیه (وابسته با عربستان سعودی) گردیده وبااظهارات ضدونقیض نظیردیگرمقامات رژیم ادعا کرده است که حضورنیروی قدس در سوریه و لبنان صرفا مشورتی ودرمقابل اسرائیل است وارتباطی به مسائل داخلی آن کشورها ندارد ولی وی دریک فراز دیگردرهمان مصاحبه به نقش لجستیکی این نیرو در کشورهای فوق اشاره کرده است که دقیقا بخشی ازاتهامات سپاه قدس وازجمله قرارگرفتن 117 فروند هواپیما درلیست سیاه می باشد ضمن اینکه دوماه قبل نیز 48 تن ازافسران ارشد سپاه درسوریه به اسارت نیروهای ارتش آزاد سوریه درآمده اند که عمده آنها ازجمله سردارخرم فرمانده سپاه آذربایجان غربی اشتهاربه جنگهای شهری وچریکی درمناطق کردستان دارند تا جنگهای جبهه ای

اظهارات سردارقاسم سلیمانی و دوبارتاکید وی برآماده باش بودن نیروهای وی جهت دخالت درسوریه ولبنان (تحت عنوان موهومی احتمال حمله اسرائیل)، اعتراف به حضورنیروهای قدس رسوریه وحمایت لجستیکی ازرژیم بشاراسد کاملا نشان می دهد که سیاست رژیم برافشای تدریجی نقش خود درسوریه  بوده وپوشش خبری عملیات خود درسوریه رانیز حمله احتمالی اسرائیل ازمرزهای لبنان یا بلندیهای جولان قرارداده است تا این حضورباحساسیت کمتری روبروشود. خامنه ای وحسن نصرالله نیزچندماه قبل برای اولین بار وباگذشت شش سال با افتخار ازحمایت کامل عملیاتی رژیم ایران وسپاه پاسداران ازحزب الله درجریان جنگهای 33 روزه لبنان و22 روزه غزه درفلسطین درشرابطی سخن راندند که تاقبل ازآن این حمایت راسیاسی ومعنوی اعلام می کردند.

اماسخنان بشاراسد دردیداربا صالجی وزیرامورخارجه ایران مبنی براینکه جنگ درسوریه جنگ برعلیه ایران وحزب الله است نشان می دهد که برخلاف ادعاهای قبلی وی درگیریهای فوق دیگرداخلی نیست ورژیم سوریه نمی تواند بحران درآن کشوررا امری داخلی وبدون ارتباط به جامعه بین المللی قلمداد کند چه اعتراف فوق نشان می دهد که سوریه علاوه بربحران داخلی نظیرکشورهای مشمول بهارعربی با یک پدیده جنگ نیابتی نیز برای حفظ نفوذ ایران درلبنان ومنطقه درگیراست وبشاراسد به خوبی به نقش خود دراین سناریو واقف است. مطلب قبلی نگارنده درخصوص سوریه را در “اینجا” بخوانید.

اما درگامی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا بااستناد به عکس های ماهواره ای، میزان تردد هواپیماهای مسافربری ایران به سوریه درحال جنگ واظهارات مقامات عراقی درخصوص عبوربی شمارهواپیماهای فوق وبدون بازرسی ازخاک وفضای آن کشورحدود 117 هواپیمای مسافربری ایران رادرلیست تحریم های خود قرارداد وعملا فازتحریم های هوایی کشورراآغازنمود.

درداخل نیزبا افزایش نرخ دلاربه نزدیک 3 هزارتومان که ناشی ازفقدان دلارکافی درخزانه براساس تقاضای بازارمی باشد بلیط هواپیماهای هوایی به دو برابرافزایش می یابد ضمن آنکه دوخط هوایی اطریش (آسترین ایرلاین) وانگلیس(بی ام آی) نیزپروازهای خود رابه ایران ظاهرا به بهانه عدم تحویل سوخت درایران قطع کرده اند.

کارزارتیلیغاتی رژیم با استفاده ازعناصرجاه طلب ومقام پرستی چون کاپیتان هوشنگ برعلیه تحریم های هوایی که شرح آن اخیرا در“اینجا” و “اینجا” و “اینجا” رفت (مشابه استفاده ازآرمیتا دختربچه مقتول رضایی نژاد درسناریو اتمی ایران) نه تنها کوچکترین اثری دررفع آن وبه نفع ملت ایران نداشته بلکه استفاده نظامی ازهواپیماهای مسافربری جدیدا خریداری شده درعملیات پشتیبانی جهت حفظ رژیم سوریه وبکارگیری هواپیماهای قدیمی درخطوط داخلی نشان می دهد که رژیم کوچکترین اهمیتی برای جان انسانها قائل نیست وسناریوهای آن برعلیه تحریم های هوایی بسیارناشیانه تنظیم می گردد.

نگاهی به لیست 117 فروندهواپیماهای مشمول تحریم وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد که:

اولا: ادعای رژیم مبنی برتحریم هوایی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی دربهمن 57 یا فوریه 1979 دروغی بیش نیست زیرا تاریخ ساخت 90% هواپیماهای فوق پس از1979 می باشد.

ثانیا: علاوه برشرکت هواپیمایی دولتی ایران (هما) سه شرکت ماهان ایر، ایران ایرتوروشرکت هواپیمایی یاس که قبلا درداستان اجاره به شرط تملیک (خرید) و دستگردان کردن هواپیماهای موردنیازرزیم ازطریق برادران علاقه بند درلندن وثبت شرکتهای صوری درکشورهایی نظیربلوروس باهدف دورزدن تحریم های ذکرآن رفته بود نیزدرلیست فوق می باشند

ثالثا: شرکت ماهان ایربامدیریت سردارحمیدعرب نژاد یکی ازفرماندهان نیروی قدس سپاه وهمشهری سردارقاسم سلیمانی می باشد که درتمامی عملیات لجستیک نیروی قدس درخارج نقش آفرینی می کند. وی ازفرماندهان زرهی سپاه دردوران جنگ ایران وعراق بوده که دراوائل دهه 1990 ازسوی نیروی قدس به فرماندهی آموزشی نیروهای ایران دربوسنی هرزوگوین منصوب گردیده بود. سردارعلیرضا عسگری معاون وزیردفاع دردوره خاتمی که چندسال قبل درترکیه ناپدید وبعدا معلوم شد که به آمریکا پناهنده شده است قبل ازفرارازکشورازمشاورین سردارعرب نژاد درماهان ایر بوده است.

از117 هواپیمای فوق 37 فروند آن با سالهای ساخت (1993- 1981) متعلق به شرکت ماهان ایر،75 فروند آن باسالهای ساخت (2003-1966) متعلق به ایران ایر و 5 فروند آن با سالهای ساخت (2002-1991) متعلق به شرکت هواپیمایی یاس بوده است و 14 فروند ازهواپیماهای ایران ایر توسط شرکت هواپیمایی ایران ایرتوردرعملیات سوریه بکارگیری شده اند.

کلیه موارد فوق نشان می دهد که بزودی جنگی محدود یا فراگیر درسوریه رخ خواهد داد وهردوطرف سعی برآماده سازی افکارعمومی برای اقدامات خود درسوریه بااحتمال گسترش آن به لبنان دارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.