خروج مجاهدین ازلیست سیاه دولت آمریکا، آغازی بریک پایان

سرانجام پس از15 سال تلاش مجاهدین خلق ایران جهت خروج ازلیست سازمان های تروریستی دولت آمریکا این سازمان توانست باحکم دادگاه واشنگتن وزارت خارجه آن کشور راواداربه خروج نام مجاهدین ازلیست مزبوربنماید.

تعیین ضرب الاجل اول اکتبرازسوی دادگاه واشنگتن نقطه پایانی برسنگ اندازیهای مقامات وبرخی مدیران وزارتخارجه آمریکا ازدوران ریاست بیل کلینتون ومادلین آلبرایت بود که درصدد بودند باقربانی کردن اعضاء این سازمان دل رژیم ایران واصلاح طلبان رابرای نشستن بروی میزمذاکره بدست آورند واین یکی ازکثیف ترین ترفندهایی بود که امکان داشت توسط یک نهاد مدعی حقوق بشرودیپلماسی دریک دولت باصطلاح دموکرات بعمل آید.

بموازات این امرنیزحسن داعی الاسلام ازحامیان مجاهدین درآمریکا توانست دارودسته تریتاپارسی بنام نایاک ومتحدین وی دراین کشور راکه به لابیسیت های رژیم ایران معروف بودند دردادگاه واشنگتن شکست سختی بدهد. گروه نایاک با برخورداری ازپشتوانه مالی وسیاسی شرکتهای نفتی وعوامل دولتی آمریکاازسال 2009 باطرح شکایتی ازحسن داعی مدعی شده بود که این فعال سیاسی بدون جهت به آن موسسه انگ وابستگی به دولت ایران رازده است و درخواست محکومیت حسن داعی وجبران خسارات حیثیتی کرده بود اما درجریان تحقیقات دادگاه ووکلای طرفین معلوم گردید نه تنها آن مرکزوگردانندگان آن ازسوی رژیم ایران پشتیبانی می شدند بلکه این سازمان همزمان ازسازمان سیا نیزپول دریافت کرده است وتمامی خطوط سیاسی ارائه شده ازسوی آن با استراتژی رژیم ایران ورهبران آن هماهنگی کامل داشته است. نهایتا سازمان فوق محکوم ومجبوربه پرداخت بخش عمده ای ازهزینه های دادرسی ووکالت حسن داعی گردید. نایاک پس ازمغلوب شدن طی بیانیه ای اعلام کرده است که خروج محاهدین ازلیست سیاه وزارت خارجه آمریکا به ضرر جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهدبود.

اخیرا نشریه هافتینگتون مقاله ای منتشرکرده که درآن امکان درخواست غرامت سازمان مجاهدین ازدولت آمریکا برای قراردادن غیرقانونی آن سازمان در لیست سیاه سازمانهای تروریستی مطرح شده است یعنی امری که بارها توسط برخی حقوقدانان مورد تذکر قرارگرفته بودوطرفین دعوی آنرا نایدیده گرفته بودند.

اما پیروزی سوم مجاهدین حضورتمام عیارمشاورسابق ارشد نماینده سازمان ملل درعراق (یونامی) دکترطاهربومدرا درجلسات کنگره آمریکا وشهادت وی به نفع مجاهدین و برعلیه نماینده سازمان ملل وعملکرد دولت و وزارتخارجه آمریکابود. این نشست واستماع کنگره که یکی ازمستندترین گفتگوها درمورد واقعیات حضور سازمان مجاهدین خلق درعراق وکمپهای اشرف ولیبرتی بود عملا نه تنها برگهای سیاهی را به عملکرد افرادی که درپشت صحنه برخورد با مجاهدین درعراق بودند افزوده است بلکه زمینه رابرای حمایت کامل دولت آمریکا وشرکای اروپایی ازاین سازمان بعنوان ستون فقرات اپوزیسیون رژیم ایران درآینده فراهم می آورد.

هفته قبل یکی ازسایتهای وابسته به نهادهای اطلاعاتی رزیم ایران (بازتاب یا مشرق نیوز) به نقل ازخبرگزاری مهر گزارشی درخصوص احتمال شرکت مجاهدین درتشکیل ارتش آزاد عراق وایران برای ایجاد صفوف مقاومت درمقابل سرکوبگری های نیروهای امنیتی ونظامی این رژیم های برعلیه مردم رامطرح کرده بود که نگارنده ازآنجاییکه هیچ مرجع مستقل یاوابسته به اپوزیسیون این خبرراتایید نکرده بود امکان طرح این شایعه راازسوی عوامل رژیم ایران یاعراق ذکر کردم امری که می توانست زمینه ای برای ترتیب دادن قتل عام دیگری ازمجاهدین دراردوگاه جدید آنها درعراق ومشابه کشتار تابستان 67 باشد بالاخص اینکه همین خبرگزاریها چندی قبل نیزخبرازشرکت مجاهدین درصحنه های نبرد مردم سوریه علیه رژیم بشاراسد داده بودند ولی با توجه به سه خبرفوق بنظرمی رسد که بزودی مجاهدین فازجدیدفعالیتهای خود رابرعلیه رژیم ایران بطورعلنی آغازو حکم دادگاه واشنگتن نظیردادگاه اتحادیه اروپا آنها راازهرگونه محدودیت قانونی برای فعالیتهابرنامه های آتی شان آزاد خواهد کرد.

One Comment