تنها یک احمق به ضررخوددروغ می گوید

سردارفریدون عباسی رییس انرژی اتمی ایران فردی که برای گذراندن دوره فوق لیسانس خود با دومحافظ وبانام ” حاج آقا ” ازدانشگاه امام حسین سپاه روانه دانشگاه پلی تکنیک تهران می شد امروزدرمصاحبه با روزنامه عربی الحیات می گوید ایران برای فریب سازمان جاسوسی انگلیس اقدام به دادن اطلاعات غلط می کرده است ومتاسفانه امروزهمان اطلاعات غلط بعنوان پایه واساس اتهامات وارده ومحکومیت برنامه اتمی ایران قرارگرفته است.
این همان مطلبی بود که چندروزقبل درنوشته ام در”اینجا” تحت عنوان ” زنگهای جنگ برای که به صدا درمی آید ” مطرح کرده مدعی شدم که رهبران ایران تابع نعل به نعل راه وروش صدام حسین رابرای نابودی خود وایران درپیش گرفته اند حتی نگاهی به خیابانهای تهران وپرکردن آن ازکلاه سبزها ونیروهای ویژه دقیقا تصویری ازبغداد وشهرهای مهم عراق راقبل ازحمله آمریکا دراذهان تداعی می کند. عزیزجعفری فرمانده کل سپاه نیزدرجریان کنفرانس خبری خود به مناسبت هفته جنگ ایران وعراق گفته است که جنگ با اسرائیل ودنیای غرب حتمی است حتی اگرعقلانیت نیزبردشمنان غالب باشد.
فریدون عباسی اما درمصاحبه فوق گاف بزرگ دیگری هم داده است وبهمین دلیل مصاحبه وی فورا ازروی سایت های خبری برداشته شده است وی گفته است:
” بعضی مواقع ما جایی که ضعفی نداریم ازخود ضعف نشان می‌دهیم. بعضی مواقع هم درجایی که قدرتمند نیستیم، خود را قوی نشان می‌دهیم وبعد می‌بینیم که همین موارد دربحث‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح می‌شوند”.
اینکه این ادعاهای ایشان صحت دارد یا ندارد ویا باچه منظوری بیان شده است موردنظراین مطلب نمی باشد وماهم درپی پیداکردن مصادیق آن نبوده ونیستیم ولی اینکه ایشان اعتراف می کند کشورش دریک بخش هایی که قدرتمند نیست شعار و نمایش قدرتمندی می دهد بازهم نشان دهنده این مطلب است که جنگ روانی رهبران ومقامات ایرانی برعلیه غرب عملا به ضرر آنها وبه ضدخودتبدیل گردیده است ونه تنها منافعی برای کشوروحتی حاکمیت نداشته بلکه می تواند نظیردروغها وبزرگنمایی های کاذب قدرت ارتش صدام جسین توجیه گربسیاری ازاقدامات علیه ایران باشد.
لازم به توضیح نیست که درصورت حمله نظامی به ایران ومواجه شدن نیروهای مهاجم با یک ارتش پوشالی ویک تاسیسات خالی ارهرگونه سلاح اتمی یا موشکهای ادعایی درایران این رهبران وفرماندهان ارشد نظامی کشورهستند که باید پاسخگوی ادعاهای خود باشند ادعاهایی که درطی این ده سال باهررزمایش نظامی صدهاموشک باقدرت های حیرت آورتخریبی رابه رخ همسایگان منطقه وقدرتهای بین المللی کشیده است

وزارت خارجه آمریکا سخنان فریدون عباسی رابه عنوان مستندی برصحت ادعاها ونگرانی جامعه بین المللی گرفته است که ازدروغ گویی ایران نشات گرفته است. ویکتوریانولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است:
” این سخنان به ما می‌گوید که ایران درنهایت به طورکلی پذیرفته که درباره برنامه اتمی خود دروغ می‌گوید.”

ومی افزاید:
” این سخنان به نگرانی جامعه بین‌المللی ازآنچه که واقعاً دراین کشوررخ می‌دهد، می‌افزاید. تصورکنید که ایران دروغ بگوید.”

واین همان مطلبی بود که نگارنده درصدد تفهیم آن به مخاطبین است که وقتی یک دولت بهردلیل (ازدست زدن به جنگ روانی با خصم خود گرفته تا دادن روحیه به نیروهای حامی خود) دست به دروغ پراکنی درخصوص اهدافی می زند که برای امنیت ملی آن کشورهزینه بارمی آورد باید آمادگی پرداخت هزینه های دروغهای خود راهم داشته باشد صدام با ادعای برخورداری ازسلاحهایی که حتی آمریکا ومتحدین غربی وی تصورش را نمی کنند واستفاده ازجوجه گوبلزهای کودنی چون سعید صحاف کشورخودرابه نابودی کشاند وامروزخامنه ای با همان روش وبااستفاده ازمهره هایی چون سردارفیروزآبادی، عزیزجعفری، یدالله جوانی ومحمدرضانقدی پای درجای قدمهای صدام حسین می گذارد. باش تاصبح دولتش بدمد کاین ازنتایج سحراست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.