حاشیه ای بربازداشت پان ایرانیست ها

دربیستم خردادماه 78 بود که پس ازسپری کردن 203 روزدرسلولهای انفرادی بازداشتگاه جمشیدآباد و دو روز نگهداری دربند قرنطینه وارد بند یک زندان اوین شدم وچندروزی نگذشت که متوجه مرگ سعیداسلامی وداستان قتلهای زنجیره ای ومرگ فروهرها شدم اما همزمان شاهد آوردن برخی ازرهبران احزاب ملت وپان ایرانیست نظیرخسروسیف، رضاکرمانی، فرزین مخبر و بهرام نمازی به بند اول آموزشگاه ویژه زندانیان سیاسی بودم.

اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی وتبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ازطریق برپایی مراسم ختم و یادبود داریوش وپروانه فروهر ذکرشده بود ماموران امنیتی رژیم پس ازدستگیری واذیت وآزارآنها دربازداشتگاه توحید ومحکومیت اولیه هریک ازآنان به 14 و15 سال زندان دردادگاه انقلاب آنها رابه زندان اوین منتقل کرده بود البته چندی بعد دردادگاههای تجدید نظرقضایی همگی تبرئه وآزاد شدند اکثرآنان درسنین بالا وهریک با ابتلاء به بیماری های گوناگون سخت نیازبه مراقبت های پزشکی داشتند. برخی ازاین وطن پرستان سابقه 50 – 40 سال مبارزه برای استقلال وآزادی ایران رادرکارنامه خود داشتند و برگزاری سالگرد مصدق رهبرملی ایران طی دهه ها ازفعالیتهای ثابت آنان بود.

اما آنچه باعث شد برای این مطلب دست به قلم به شوم دستگیری مجدد ده تن ازرهبران واعضای جوان حزب پان ایرانیست ودرراس آنها مهندس رضاکرمانی و حسین شهریاری بود که گرچه دلیل آن هنوزذکرنشده است ولی به احتمال قریب به یقین دررابطه با بزرگداشت یادفروهرها (داریوش و پروانه) بوده است زیرا به گفته پرستوفروهرماموران نه تنهاخانواده بلکه احزاب وگروههای سیاسی نیزاز برگزاری هرگونه مجلس یادبودی منع شده بودند.ظاهرا این ده نفرتحت عنوان عیادت ازمهندس کرمانی درمنزل وی درفردیس کرج اجتماع کرده بودند. درحال نوشتن این مطلب متوجه شدم هفت تن ازاین افراد از زندان رژیم آزاد ولی ظاهرا وزارت اطلاعات وامنیت کشورسه تن ازرهبران جوان این حزب را دربازداشت نگه داشته است.

نکته دوم که شاید برای جوانان جالب باشد این است که حزب پان ایرانیست پس ازاشغال بخش های شمالی وجنوبی ایران توسط انگلیس وشوروی درسال 1326 به همت محسن پزشکپور،محمدرضاعاملی، داریوش فروهر، اسماعیل فریورومحمد مهرداد و بر اساس افکارمحمودافشاریزدی بنیانگذاراندیشه پان ایرانیسم تشکیل وجان گرفت . این حزب ومنشعبین آن نظیرحزب ملت درتمامی مواردی که به استقلال ایران وحاکمیت ارضی کشورمان مربوط می شد نقش آفرینی می کرد. ماجرای جداشدن بحرین ازایران ویا ادعای ارضی نسبت به سه جزیره ایرانی درخلیج فارس که اززمان حاکمیت ژنرال عبدالکریم قاسم برعراق یعنی سال 1338 مطرح بوده است واکنون نیزمبارزه با نغمه جدایی طلبی برخی ازسازمانهای قوم پرست ازمحورهای فعالیت این گروه وحمله اخیربه یکی ازفعالین آنها دراهوازخوزستان توسط تجزیه طلبان ازاین موارد است.

این حزب بعدا به سه شاخه منشعب شد شاخه ای که درراس آن محسن پزشکپوربود ونظیراصلاح طلبان معتقد به حفظ رژیم وسلطنت ولی دفاع از منافع ملی بهرقیمت بودند امری که حتی به عضویت نه چندان طولانی پزشکپوردرحزب رستاخیرانجامید. پان ایرانیست ها درماجرای جدایی بحرین ازایران درمجلس شورای ملی نقش آفرینی کرده وبدلیل حمله به دولت هویدا واردشیرزاهدی دامادشاه و وزیرامورخارجه با اعلام غیرقانونی وانحلال مواجه شدند درحالیکه دوتن ازرهبران آن حزب یعنی پزشکپورو فریورنمایندگان خوزستان وارومیه درمجلس شورای ملی بودند و گروه دوم تحت رهبری داریوش فروهرکه حزب ملت راایجاد وبا اعتقاد به عدم اصلاح پذیری رژیم با آن مبارزه می کردند وگروه سومی بنام پرچمداران پان ایرانیست که تحت رهبری محمد مهرداد اندیشه های بسیارروشنفکرانه داشته وکمتراطلاعی ازآنها دردست می باشد. پان ایرانیست ها در ماههای آخرمنتهی به سرنگونی رژیم پهلوی درزمره مخالفین بوده ونطق های پزشکپور و بنی احمد درمجلس شورا در همراهی با مردم موجی را درجامعه ایجاد می کرد بااینکه آنها مدتی نیزعضوحزب رستاخیزشده بودند پان ایرانیستها اولین گروهی بودند که تجاوزصدام به ایران را محکوم وعنوان “دفاع مقدس” را برجنگ 8 ساله ایران وعراق نهادند.

نکته سوم اینکه جالب است بدانیم که علیرغم انزوای نسبی یا طرفداران اندک این حزب درجامعه سیاسی ایران فلسفه وحودی آن بسیارقوی وریشه داراست تلاش برای گردآوردن تمامی ایرانی تبارها که به جبرتاریخ ازمام وطن خودجداشده اند یک بنیادمرصوص دارد وموضوعیت دارد بالاخص اینکه درطی 250-200 سال گذشته کشورهای بسیاری ازطریق روسیه وانگلیس ازایران حداشده اند ازگرجستان بگیرید تا هرات و آذربایجان وارمنستان وتاحیکستان و… اما درمقابل اندیشه پان ایرانیست ها که ظاهرا در پان ترکیسم وپان عربیسم شکل گرده است ادعایی مبنی براتحاد اعراب یا ترکها قراردارد که فاقد موضوعیت بوده است یعنی کشور یاقدرتی کشورهای عربی را ازیک حکومت مرکزی وطی جنگها ونبردهای متعدد جدا نکرده است که اکنون آنها متحداتحاد هم زبانان خودبشوند.

نکته چهارم : یکی دیگرازبرادران پزشکپوربنام سرتیپ احسان پزشکپورازفرماندهان برجسته نیروی مخصوص ارتش ایران بود که با گذراندن دوره های نظامی درآمریکا با بهترین رتبه ها درماجرای ظفارتوانسته بودند بعنوان تکاوران اعزامی ایران حکومت سلطان قابوس را ازدست چریکهای چپگرای ظفارنجات بدهند گرچه درقبل ازپیروزی انقلاب اینکاررابدلیل انقلابی بودن وضدیت با رژیم پهلوی محکوم می کردم اما پس ازانقلاب وقتی ازیکسو با وطن پرستی برادران پزشکپورازیکسو وآشنایی بیشترباحکومت سلطان قابوس ازسوی دیگرروبرو شدم خط بطلانی بربسیاری ازافکارقبلی خود کشیدم یکی ازدلایل این آگاهی ها دیداربا یوسف بن علوی بود که خود ازرهبران جنبش ظفاربوده وپس ازآشتی باسلطان قابوس بعنوان وزیرامورخارجه عمان انتخاب شده بود. وی ازاحترام عجیب سلطان قابوس به ایران وبزرگی ملت آن یاد می کرد ووقتی ازوی دلایل آنراپرسیدم که ” آن رژیم شاه بود که این خدمت را به شما عمانی ها کرد شما چرا اعتبارآنرا به نظام جمهوری اسلامی می دهید که رژیم شاه راسرنگون کرده است؟ ” وی با کمال وقار پاسخ داد ما آن پیروزی که به آشتی بین جنبش ظفارودولت عمان انجامید مدیون ملت ایران بوده وتا ابد سپاسگزارآن خواهیم بود برای پادشاهی عمان رژیم ها ودولتهای ایران چه رژیم شاه وچه جمهوری اسلامی ملاک نیستند ملاک ما مردم ایران وفرزندان دلیری بودند که درآن روزهای سخت با فداکردن جان خودکشورما را ازپاشیدگی نجات دادند.

تنها بیش ازدودهه سال طول کشید تا درمراسمی که به یادبود سربازوطن سرتیپ احسان پزشکپوردرماه آگوست سال قبل برگزارشده بود با آراسب فرزند احسان پزشکپور و همسرش سپیده فریوردختراسماعیل فریور یاد وی راگرامی بداریم. شوق وشور وطن پرستی نسل های بعدی این رهبران پان ایرانیست اینبارنه درزندان اوین بلکه درحومه واشنگتن با اجرای سرودهای ملی باورکردنی نبود.

زنده وپاینده بادایران بزرگ

Leave a Reply

Your email address will not be published.