چگونگی تصاحب مخابرات ایران توسط رهبری وسپاه پاسداران-بخش اول

شرکت مخابرات ایرانپرونده مفتضح تصاحب شرکت مخابرات ایران توسط سپاه ورهبری دومین پرونده فسادمالی خامنه ای وسرداران چپاولگر سپاه پس ازایرانسل است که اولی درسال 1384 یا 2005 میلادی ودیگری در سال 1388 یا 2009 میلادی اتفاق افتاد.

درخصوص پروژه ایرانسل ازآنجاییکه این امرمرتبط با یک مناقصه بین المللی بود که درآن کنسرسیوم هایی ازترکیه TurkCellوآفریقای جنوبی MTN دخالت داشتند دامنه فساد خامنه ای به دادگاههای بین المللی کشیده شده وهم اکنون یک دادخواست 4/4 میلیارددلاری ازسوی طرف ترکیه ای درمقابل شرکت MTN آفریقای جنوبی دردادگاههای آمریکا قراردارد که ازطریق پرداخت رشوه به مقامات ایرانی طرف برنده ترکیه ای را حذف و قرارداد فوق رابنفع طرف بازنده مناقصه اجرایی کرده است. اما درخصوص پرونده د اخل نیزاکنون دامنه افشاگری ها درمورد فساد درواگذاری فوق به سطح ریاست جمهوری رسیده است وباند احمدی نژاد با ادعای اینکه فروش آن ازسوی دولت به توصیه آقایان بوده است ازمسئولیت خود و شراکت درتبهکاری فوق شانه خالی می کنند دراین میان یکی ازعناصرشریک یا فریب خورده بنام صابرفیضی (مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران ومدیرعامل فعلی شرکت اعتمادمبین یا مدیربخش خصوصی همان شرکت) اعترفاتی داشته است که بخشی ازپازل واگذاری فوق راتکمیل می کند. نقل وانتقالات آشکاراین افراد درپست هایی دولتی وسپس خصوصی یاباعکس که براساس تعاریف قانون تجارت دارای تضادمنافع می باشد تنها ازیک دیکتاتوری وفساد عریان حکایت می کند که باتوجه به روند سرنگونی رژیم وفقدان نیروی کافی درحلقه اطراف رهبری اجتناب ناپذیر و روبه افزایش می باشدکه بعنوان نمونه می توان به کیس سردار رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء (بعنوان بزرگترین پیمانکاروزارت نفت) اشاره کرد که با انتصاب بعنوان وزیرنفت درجایگاه بزرگترین کارفرمای شرکت ونهاد موردمعامله با جایگاه قبلی خود باردیگردهها قراردادرا روانه آن قرارگاه کرد.

صابرفیضی متولد 1339 ازشهرستان اهرآذربایجان، پاسداری که با گرفتن دیپلم خود درسن 20 سالگی وشروع به تحصیل دردانشگاه آزاد درسن 27 سالگی برای مقطع لیسانس آنهم همزمان با آغاز بکاربعنوان کارمندحسابداری مخابرات تبریزتنها پس ازچندی توانست ازسوی باندپشت صحنه انتقال تجارت وصنعت پرسود مخابرات ازدولت به حوزه رهبری (سپاه وبنیادهای مربوطه) بعنوان کارگزاراین سرقت بزرگ یعنی مدیرعامل مخابرات ایران انتخاب شود. وی 9 ماه پیش بدلیل افشای دریافت 100 میلیون تومان پاداش سالیانه ازسوی اداره کنندگان اصلی خود (مجمع عمومی وهیات مدیره جدید مخابرات) ازکارخودبرکنارولی بلافاصله ازسوی سپاه ونهادرهبری بدلیل خیانت وی درپروژه انتقال مخابرات بعنوان مدیرعامل شرکت اعتمادمبین (کنسرسیوم برنده مخابرات) مشغول بکار گردید.این فرد که به کودنی ذاتی ودستورپذیری ازبالا اشتهاردارد اخیرامصاحبه ای با سایت سیتنا وابسته به وزارت مخابرات وارتباطات انجام داده ودرآن اطلاعات مهمی را لو داده است

صابرفیضی درمصاحبه خود برای رفع اتهام ازخود ودیگرکارگردانان سرقت مخابرات ایران گفته است که شرکت مخابرات درسال قبل ازخصوصی شدن سالیانه 800 میلیاردتومان به خزانه می ریخت ولی پس ازخصوصی سازی درسال 90 به میزان 2400 میلیاردتومان به خزانه واریزکرده ایم که این رقم به غیرازواریزی شرکت زیرساخت بود.

ازآنجاییکه که درهنگام واگذاری 51% سهام مخابرات به سپاه ورهبری سهام مذکور به ارزش حدود 8000 میلیاردتومان قیمت گذاری شده بود که سپاه باپرداخت حدود 1600 میلیاردتومان (معادل 20% قیمت معامله برای فازتحویل گیری آن) سهام فوق راتصاحب وباانتصاب مدیران واستخدام نیروهای بی سوادخود با حقوق های چندمیلیون تومانی درکنارپرداخت حقوق های چندصدهزارتومانی نیروهای متخصص باسابقه دربخش دولتی کارخود راآغازکرده بود اکنون که سخن ازتنها واریزی 2400 میلیاردتومان به خزانه دولت می رود می توان حدس زد که بخش خصوصی (بیت رهبری وسپاه) درچه سطحی به چپاول سرمایه ملت وجیب آنها دررابطه با مخابرات همت ورزیده اند بعبارتی تمام ارزش 8000 میلیاردتومانی رادرعرض یکسال ونیم ازنظرمالی مستهلک کرده اند!

براساس اصول اولیه علم حسابداری چنین استهلاک سنوانی مالی آنهم درصنعت سرمایه برمخابرات وارتباطات تنها ازطریق امدادهای غیبی به شرح زیرامکان پذیراست
الف- قیمت گذاری سهام درهنگام واگذاری بسیارپایینترازرقم واقعی بوده است که بنده درهمان زمان ” دراینجا” وبه نقل ازاحمد معتمدی وزیرمخابرات ترورشده دوره خاتمی ارزش سهام واگذارشده را 50 میلیارددلارذکرکرده بودم.
ب- بدلیل حرص وولع صاحبان جدید، نیازمردم به صنعت روبه رشد مخابرات درعرصه جهانی، ظهورتکنولوژی های جدید درزمینه ارتباطات، فقدان رقیب دراین صنعت درایران آنهم درمقابل نهادرهبری وسپاه وامکان مقایسه نرخ خدمات درسه بخش (آبونمان، پالس ودستگاه) درآمدفوق العاده ای رانصیب صاحبان جدید مخابرات ساخته که 2400 میلیاردتومان واریزی به خزانه دولت تنهابخش کمی ازآن می باشد.

نگاهی به تمام محصولات درزمینه صنعتی وکشاورزی یاخدمات که بصورت واردات محض یا مونتاژ یا تحت مالکیت شرکتهای دولتی، نهادهای وابسته به بیت رهبری یا شرکتهای متعلق به سرسپردگان رژیم هستند همین وضعیت رادارند اینکه یکباره قیمت بدترین ماشین مونتاژداخل یعنی پراید به بیش از20 میلیون می رسد تا سورچارج واردات 90 هزارتن گوشت برای مصرف کننده به 480 میلیارد تومان می رسد همگی بریک پایه استواراست وآنهم کسب درآمد وثروت کاذب ازجیب مردم برای حفظ نظام وارکان دخیل درسرکوب ملت . بدیهی است دراین رابطه هرچه مدیریتها سیاسی تر، بیعرضگی و ضریب هوشی پایین ترومدیران ازطبقات پست تری باشند راحت ترتن به اجابت دستورات صادره ازبالا برای چپاول سرمایه های ملی وانتقال آن به نهادها وافراد موردنظرمی دهند.

صابرفیضی در تشریح نحوه‎ی انتصابش به مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران درسال 84 وهمزمان با ریاست جمهوری احمدی نزاد ووزارت محمدسلیمانی به خبرنگار سیتنا می‎گوید: (مرحوم) دکترسلیمانی ومرحوم دکترغفاریان (هردوازعوامل و سرداران سپاه درطرح انتقال سهام ومالکیت مخابرات به سپاه پاسداران ونهادرهبری) در بدو ورود به وزارت ارتباطات نسبت به ارزیابی مدیران ارشد شرکت مخابرات اقدام کردند که پس از این ارزیابی بنده را به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.