نقش خامنه ای درتبهکاریهای فرهنگی – بخش اول

ammar 1گرچه این روزها نقش رهبری دراکثرمفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ازطریق وابستگان واعضای حلقه نخست اطراف وی اظهرمن الشمس است ولی شاید کمترکسی ازنقش اجرایی خامنه ای درجنایات فرهنگی خبرداشته باشد.

اولین نشانه های این امردردوران اول ریاست جمهوری هاشمی (72-68) با داستان “تهاجم فرهنگی” و”ناتوی فرهنگی” آغازگردید ومنجربه تشکیل گروههایی ازلومپن های مذهبی تحت عنوان “دفاع ازارزشها”، “حزب الله” و”انصارحزب الله” گردید که درخیابانهای پایتخت وشهرهای بزرگ باموتورهای اهدایی مراکزرسمی وغیررسمی اقدام به زورگیری کرده و دختران وزنان جوان رامورداذیت و آزارقرارمی دادند همین گروهها بعدها درجریان مبارزه با اصلاح طلبان وحمله به کوی دانشگاه تهران باعنوان “پیراهن مشکی ها” برای تشجیع نیروهای انتظامی ونوپو (نیروهای ویژه پاسدارولایت) اقدام به سرکوب دانشجویان کردند (عزت ابراهیم نژاد یکی ازشهدای کوی دانشگاه بود که بدست مهدی صفری تبار یکی ازاعضای انصارحزب الله تحت فرمان مسعود ده نمکی به شهادت رسید)
پس ازآن نقش ستاد انقلاب فرهنگی درگذراندن طرحهایی نظیر”عفاف وحجاب”، “الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به زیر مجموعه بیت رهبری” بعنوان یک بنیاد فرهنگی ومالی قدرتمند، نشستهای اندیشه های راهبردی و….راباکارگزاری دبیرآن ستاد یعنی دوآخوند زاده بنام محمدرضامخبردزفولی، صادق واعظ زاده وبرادران دانشجومی بینیم که به سرعت درحال انجام بود.

حمایت خامنه ای ازساخت فیلم هایی که لومپنیزم مذهبی را باهدف شعبان بی مخ سازی برای رژیم تبلیغ می نماید نیزاکنون برهمگان محرزشده است به گونه ای که دراوج مشکلات کشورکه حتی به رهبرانی چون رفسنجانی بدلیل گرفتاری رهبری وقت ملاقات داده نمی شد اراذل واوباشی چون مسعودده نمکی وحمید داوودآبادی بعنوان کارگردان وتهیه کننده فیلم “اخراجیها” به حضورخامنه ای بارمی یابند ورهبریک کشور75 میلیونی اعتراف می کند که مهمترین حامی این گروههای لومپن دردوران سرکوب بوده است به نقل ازوبلاگ تهیه کننده فوق خامنه ای به ده نمکی می گوید:
” آقای ده نمکی، شما چه آن زمان که نشریه شلمچه را چاپ می کردید و یا با موتورسیکلت درخیابان ها می رفتید وچه الان که فیلم می سازید، برای من هیچ فرقی نکرده اید، همان مسعود ده نمکی انقلابی و متعهد هستید.”

گرچه قبل ازکودتای انتخاباتی خرداد 88 بدلیل سازماندهی بهتروتجهیزآنها به وسائل ارتباطی به پیراهن مشکی ها ابلاغ گردید که منبعد حتی المقدوردردرگیریهای خیابانی ازپیراهن سفید ورنگهای غیرمشکی استفاده نموده ودرسایراوقات نیزدرزمینه جنگ نرم فعالیت نمایند اما ادامه همان سیاسیها وروشها نشان داد که ازکوزه همان تراود که دراوست.

بکارگیری این نیروها ووادارکردن آنها به تشکیل سازمانهای مردم نهاد درقالب هیات مذهبی، پرورش مداحان حتی باایجاد دانشکده واعطای مدارک آکادمیک درحد دکترا، تاسیس موسسات حقوق بشری دولتی، روزنامه ها وسایتهای خبری تحلیلی، اعزام دانشجویان ودانش آموزان به جبهه های جنگ باعراق تحت عنوان راهیان نور، کنفرانس وسمینارسازی به عناوین مختلف ازشناخت علی اکبرگرفته تا بیداری اسلامی و… درکنارتخصیص بیش از3 میلیارددلاربودجه سالیانه برای امورفرهنگی وتبلیغی وبدستورشخص خامنه ای صورت گرفته است.

خامنه ای همچنین بامشاهده نشانه های آثارنافرمانی درنوکران جدید خود یعنی باند احمدی نژاد با ذکرمصیبت تنهایی خود قرارگاه عماررا بااستفاده ازحمایت مصباح یزدی وعناصری تندرو وامنیتی ایجاد می کند که آخرین دستاوردآنها مواضع مهدی طائب درخصوص اولویت دفاع ازسوریه درمقایسه با استان خوزستان ایران بود!

ایجاد جشنواره فیلم عمارازاولین ماههای تشکیل این باصطلاح قرارگاه به موازات جشنواره فیلم فجربا هدایت خامنه ای وبرای کنارزدن هنرمندان متشکل دردر”خانه سینما” بود که بعدها نیزبه امرخامنه ای وباکارگزاری وزیرارشاداسلامی تعطیل شد بطوریکه آنرا سیاه ترین اقدام رژیم درمقابله با هنرمندان وصنعت سینماخواندند.

خامنه ای با حمایت آشکارخود ازباندهای مافیایی وبه حضور پذیرفتن برگزارکنندگان جشنواره عمارکه متشکل ازچهره های بدنامی چونفرج الله سلحشور، ابوالقاسم طالبی و…بود که افتخارخود راآتش زدن سینما درقبل ازانقلاب ویا آرزوی اعدام چند هنرمندسینمایی رابرای کنترل برسینما می دانند نشان داد که تاچه حد درمنجلاب فساد وجنایت فرورفته است البته ازرهبری که رییس صداوسیمایش نیزمحرومیت ازداشتن تلویزیون تا سالها پس ازانقلاب بوده است نیزاین رفتارعجیب به نظرنمی رسد

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.