نقش خامنه ای درتبهکاریهای فرهنگی-بخش دوم

ammar 1دربخش قبلی مواردی اززیرساخت های تبهکاری سازمان یافته ازسوی خامنه ای وبرخی ازاعوان وانصار وی درحوزه فرهنگ راتوضیح دادیم واکنون ادامه بحث

حجت الاسلام احمدسالک که یکی ازبرنام ترین عناصراطلاعاتی وامنیتی دررژیم بوده واکنون مسئولیت نائب رییس کمیسیون فرهنگی را بعهده دارد درمصاحبه با خبرگزاری فارس مطالبی را اظهارداشته است که موبرتن هرایرانی سیخ می کند وی ضمن اشاره به اختصاص بودجه 1500 میلیاردتومانی ( این بودجه جدا ازبودجه فرهنگی داخل نهادها وسازمانهای دولتی است که بهترین منبع برای اختلاس ها تحت عنوان فعالیت فرهنگی بوده ویک نمونه آن 320 میلیاردتومان دوره دوساله احمدی نژاد درشهرداری تهران می باشد) به امورفرهنگی اعتراف می کند که هیچ نهادی درنظام برامورفرهنگی وصرف بودجه ها نظارت ندارد! وی دراین خصوص می گوید:
” بخشی از این مسائل به طرح‌ها و لوایح می‌گذرد وبخشی دیگرنیزبه تعیین بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی می‌گذرد که باید این کمیسیون به شناسایی دستگاه‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشد درجدول 12 ( ضمیمه بودجه سال 92) حدود 161 دستگاه تبلیغاتی وجود دارد که همه آنها بودجه اخذ می‌کنند به چه کاری می‌پردازند؟ که باید به پالایش آنها بپردازیم.”

سالک بعنوان مثال متولیان اجرای طرح “عفاف وحجاب” مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را 26 نهاد وسازمان ومسئولیت نظارت برامورمساجد را 7 نهاد وموسسه معرفی کرده ووقتی درخصوص نحوه صرف بودجه دراین دستگاههای تبلیغاتی ازوی سوال می شود می گوید:
” اکنون حضور ذهن ندارم اما بودجه فرهنگی که سال گذشته زیر دست آقای مشایی (دفترریاست جمهوری) پخش شد، 15 هزارمیلیارد بود که اکنون هم درمجلس مطرح است؛ ما می‌توانیم درمقابل تهاجم سنگین وجنگ فرهنگی دشمن بایستیم، ساز وکار این توانستن این است که جایگاه خودمان را درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شناسایی کنیم که مجلس، کمیسیون فرهنگی کجاست؟”.
وی می گوید باید با ادغام وجلوگیری ازموازی کاری های تکراری به حدود 70 موسسه تیلیغاتی وفرهنگی برسیم وبنابه دستورخامنه ای باید دربودجه هروزارتخانه ودستگاه دولتی اعم ازعمرانی، مالی، سنعتی ودیگرموارد یک پیوست فرهنگی داشته باشیم وبعبارتی این رقم بزرگ که مصرف کننده های آن آخوندهای تن پرور ومشتی اراذل واوباش ر هبری ورزیم هستند دربخش های مختلف شکسته شود تا کمتربه چشم بیایدو

وی دربخش دیگری ازسحنان خودبه دستوردیگری ازرهبری مبنی برایجادقرارگاههای فرهنگی اشاره کرده وحتی شورای انقلاب فرهنگی را نیزمسئول تعلل درایجاد آن معرفی می کنند وی دراین رابطه می گوید:
” احیای قرارگاه‌های فرهنگی ضرورت دارد جناب آقای مخبر، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بگویند در رابطه با قرارگاه فرهنگی در اجرای دستور مقام معظم رهبری چه کاری انجام داده‌اند؟ یعنی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخ دهند که در رابطه با اجرایی کردن قرارگاه‌های فرهنگی در سطح کشور چه کارهایی صورت گرفته است؟
مقام معظم رهبری افسر، دپو وسربازقرارگاه‌های فرهنگی را مشخص کردند وهمه این مسائل در ردیفی تعریف شده است؛ کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال احیای قرارگاه‌های فرهنگی درکشور است که سازوکار این قرارگاه‌های فرهنگی را باید شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار این قرارگاه‌ها قرار دهد.”

احمدسالک برای توجیه هزینه کردن صدهاهزارمیلیاردتومان به دروغ ازمایکل برانت معاون سازمان سیا نقل می کند که 68 هزارماهواره برعلیه اسلام فعال هستند که تنها3هزارتای آن باهزینه سازمان سیا مختص کشورایران است وی درمقابل ایران راصاحب 60 شبکه دفاع ازخود می داند وبعنوان نمونه به راه اندازی یک شبکه رادیویی بنام الزهراء وترجمه کتابهای مرتضی مطهری به اسپانیولی دربولیوی اشاره می کند که توسط وی راه اندازی شده است تا نیم میلیون سرخپوست خورشیدپرست را ازطریق رهبران قبیله آنها به سمت اسلام وشیعه جذب کند وی دراین خصوص می گوید:
” رئیس سرخ‌پوستان گفت من خداپرست شدم اما شورایی داریم که اگراین شورا تسلیم حرف‌های بنده شوند فردا 500 هزار نفربولیوی سرخ پوست را به خداپرستی به جای خورشید پرستی دعوت می‌کنیم؛ این پتانسیل دردنیا وجود دارد اما این سوال مطرح است که ما چقدرازآن بهره‌برداری کرده‌ایم؟ چرا نمی‌توانیم به بهره‌برداری ازآن بپردازیم؟ به دلیل اینکه هردستگاهی دوربرخودش یک میدانی درست کرده و تا دیروز 10 میلیون دلارازبودجه استفاده کرده و این بودجه را افزایش داده است با همان کارایی قبل.”.

جالب اینکه سالک خود به فقدان بازدهی این هزینه های سنگین معترف بوده وخطرسقوط رژیم ازداخل توسط مردم را درصورت ادامه اشتباهات وعدم پرداختن به سازماندهی فرهنگی گوشزد چنین می کند:
” اگر یک خانه‌ای را اشتباه کردیم امکان اینکه خانه یک مرتبه سقوط کند، وجود دارد چه زمانی ما سقوط می‌کنیم؟ زمانی که به حالتی برسیم که گرفتار درون پوسیدگی شویم اگرمجلس، دولت، دستگاه‌های اجرایی گرفتار درون پوسیدگی شدند، مقدمات سقوط فراهم خواهد شد. شاخصه‌های درون‌پوسیدگی، اختلاف است؛ اختلاف سلیقه طبیعت هر انسانی است وطبیعی ومورد احترام است ولی اگر این اختلاف تبدیل به اختلاف قومیتی ومذهبی شد مطمئناً بستر آن پوسیدگی درونی را به وجود می‌آورد.
شاخصه دوم بعد از اختلاف، عدم ایستادگی در مقابل دشمن است یعنی سست شدن، مقام معظم رهبری سخن زیبایی داشتند که یک عده القاء می‌کنند که دیگرنمی‌توانیم، آنها یا ازانقلاب برگشتند ویا اینکه خودشان سست وخسته شده‌اند، مردم خسته نشده‌اند.”

مجموعه سخنان فوق وتحرکات جاری درعرسه های فرهنگی واجتماعی کشورنشان می دهد که ردپای علی خامنه ای در تمام تهاجمات فرهنگی به ایران وایرانیت آشکاراست ودرآمدهای هنگفت نفتی صرف بی خاصیت وبی بازده ترین اموری می شود که تنها جیب جیره خواران رهبری رابرای دفاع ازنظام وی پرنماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.