آقازاده های بیت رهبری واستقرارشتابزده آنها درآمریکا

چندی قبل درپنجم اکتبرشایعه ای مبنی برعزیمت محمدشریعتمداری رییس سابق ستاداجرایی فرمان امام ومعاونمالی ونظارت بیت خامنه ای پس ازفرستادن اعضای خانواده اش به آمریکا برای اقامت دائم منتشرشده که فورا توسط میرنیا مسئول دفتروی تکذیب شد وپس ازآن نیزبلافاصله عکس وخبری ازوی درنشریات منتشرشد که حضور خود وی را درمجلس ترحیم پدرحسن روحانی وپس ازآن نیزدرجلسه شورای راهبردی نشان می داد البته درخصوص استقراراعضای خانواده وی دریکماه قبل درآمریکاهیچ توضیحی به رسانه ها داده نشد.

جالب اینکه رییس دفترشریعتمداری انتشارخبرفوق رابه گروه انحرافی که نام مستعارباند احمدی نژاد است نسبت داده که باتوجه به ادعای دسترسی این گروه به 143هزارسند از314 مقام نظام می تواند دلیلی برصحت آن باشد ولی رییس دفترمذکوربا عنوان کردن اینکه این مقام بدلیل موقعیت شغلی اش دربیت رهبری (گفته اند مشاوردفتررهبری ولی وی معاون نظارت واداره کننده مافیای مالی شخص خامنه ای است) حتماسفرهایش رابا نهادهای زیربط هماهنگ می کنند نه تنها امکان سفراین شخص رابه آمریکا تکذیب نمی کند بلکه زمینه رابرای تحقق این امردرآینده وپس ازخوابیدن سروصداها فراهم می کند.

درهمین مصاحبه رییس دفترشریعتمداری همچنین ضمن تکذیب سفرشریعتمداری به لندن آخرین سفروی را15 سال قبل برای احداث مرکز اسلامی یعنی پایگاه خامنه ای درانگلیس ذکرکرده است که اکنون باگسترش آن تحت نظارت آیت الله محسن اراکی (عراقی متولد نجف) در تمامی شهرهای مهم انگلیس ازلندن گرفته تا نیوکاسل، منچستر، گلاسکو وبیرمنگام بنام کالج اسلامی وحوزه علمیه امام حسین دهها میلیون دلارهزینه رابروی دست ایرانیان گذاشته که تنها یکی ازماموریتهای جانبی آن نیزتربیت آقازاده های مقامات فعلی برای بدست گرفتن پستهای کلیدی کشوردرآینده همراه باتسلط به علوم روزواسلامی است آقازاده هایی که نمونه های آن پدران آنها نظیر ولایتی ها، لاریجانی ها، بروجردیها، مرندیها، مخبردزفولی ها بوده که وابسته به خانواده های روحانی وعمدتا آیت الله زاده می باشند.

قبل ازداستان اقامت خانواده شریعتمداری درآمریکا نیزشایعاتیمبنی براقامت یک گروه 25 نفره ازاعضای خانواده کارگزاران بیت رهبری ازجمله نیره دخترآیت الله محمدی گلپایگانی رییس دفتررهبری ( پدرداماد خامنه ای) وآیت الله عزیزخوشوقت (پدرهمسر مصطفی خامنه ای) در مناطق اعیان نشین کالیفرنیای آمریکا منتشرشد که بازهم به سادگی با آن برخوردشد درحالیکه این دو آیت الله ازمراجع اصلی صادرکننده احکام قتلهای زنجیره ای وگردانندگان مافیایی امنیتی بیت رهبری می باشند.

امروزسایت پیک نت ازحضوردوتن دیگرازبستگان خامنه ای یعنی محمودخرازی ( احتمالا یکی ازبرادران همسرمسعود خامنه ای) و فردی بنام سید محمدچراغی درکالیفرنیا خبرمی دهد. نقل است که قیمت برخی ازمنازل خریداری شده توسط آقازاده هابه 8 و12 وحتی 50 میلیون دلاررسیده وصاحبان آنها با حجاب اسلامی وباماشین های لوکس وآخرین مدل خودرا نزدهمسایگان آمریکایی ازخانواده شیوخ عرب جازده اند.

خبرنگاران سبزدرگزارش یکشنبه 25 مهر1389 خود خبرورود گروهی ازاعضای خانواده های این جنایتکاران رابه آمریکا منتشرکرده بودند والبته اولین باراین ناصرآقازاده واعظ طبسی تولیت آستان قدس وامام جمعه مشهد بود که در ابتدای همین دهه همسر7 ماهه حامله خودرابا اسنادجعلی پزشکی روانه آمریکا کرد تافرزندش دراین کشورمتولد شود وخود نیزبا براه اندازی شرکتهای متعدد درداخل وخارج که یک نمونه آن افتضاح شرکت المکاسب دوبی واختلاس 100 میلیارد تومانی ازبانکها بود مدعی بود که “محاکمه وی، محاکمه رهبراست” اقازاده واعظ طبسی که ظاهرادرآن موقع جوانی سی وچندساله با ظاهرمایکل جکسونی بوده بقدری شیفته امریکا بوده که برایش ازکالیفرنیا ماشین کادیلاک واردکرده بودند تا هوای آن کشوروهمسروفرزندش رادرماشین آمریکایی خود بهتراحساس کند.

اما ازهمه اینها گذشته داستان استقرارمحمدشریعتمداری درآمریکا که ظاهرا تامدتی برایبه طاق نسیان سپردن آن توسط مطبوعات و مخالفان به تاخیرافتاده است ازهمه مهمتراست زیرا محمدشریعتمداری ازهمان گروه اطلاعاتی همراه خامنه ای است که ازاولین روزهای شروع بکارخامنه ای بعنوان رهبردرکناروی بوده است

محمدشریعتمداری که دروزارت اطلاعات زمان محمدی ری شهری قائم مقام آیت الله محمدی گلپایگانی وبعنوان معاون اداری ومالی بوده است رابطه سببی نیزبامهدوی کنی دارد (محمدباقری کنی ازبیانگذاران کمیته انقلاب اسلامی، دانشگاه امام صادق وعضوسابق مجلس خبرگان رهبری شوهرخاله اش می باشد). بنابه اطلاعات واصله وی ازمسئولین حمله و کشتارمجاهدین درابتدای دهه 60 و انهدام خانه های تیمی توسط نیروهای تحت امرخود درکمیته مرکزی تهران بالاتفاق نیروهای سپاه (تحت ریاست محسن رضایی) و دادستانی انقلاب (تحت ریاست اسدالله لاجوردی) بوده است.

وی ازفرصت طلب ترین مدیران نظام بوده است که براحتی باحفظ محوریت نوکری خودبه رهبری می تواند جریانهای دیگررانیز با فریبکاری باخود همراه کند بعنوان مثال درجریان انتخابات 2 خرداد 76 درحالیکه وی بهمراه سایرعناصراطلاعاتی چون حسنیان، فلاحیان پورنجاتی گروه رقیب خاتمی یعنی جمعیت دفاع ازارزشها وآیت الله ری شهری را حمایت می کردند ولی وی توانست به وزارت بازرگانی دردولت خاتمی منصوب گردد

شریعتمداری درجریان رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره ای نیزتوانست با انتصاب رییس دفترحراست وزارت خود یعنی “مهدی قوام” در راس تیم بازجویی سیرپرونده رابه سوی محکومیت نفراصلی جریان افشاکننده قتلها یعنی مصطفی موسوی (کاظمی)نیروی چپگرا و طرفدار خاتمی منحرف نماید.

وی همچنین درجریان رسیدگی به بازداشتها وشکنجه روزنامه نگاران وازجمله قتل زهراکاظمی که منجربه تعیین نماینده ویژه حقوق بشرسازمان ملل آقای امینی لیگابو گردید بازهم بافریب خاتمی درحالیکه عملا نماینده خامنه ای محسوب می شد موفق شد بعنوان نماینده دولت درهیات سه نفره وضعیت تکان دهنده زندانیان رابا لطایف الحیل بدون نتیجه گیری واقدام خاص ازجمله احقاق حقوق زندانیان سیاسی درکنارقاضی سعید مرتضوی بعنوان نماینده قوه قضاییه به پایان ببرد.

بگفته امیرفرشادابراهیمی شاهد عینی ماجرادرصبح روزی که خامنه ای دستورحمله و تخریب وحصرآیت الله منتظری رابه سران حزب الله ازجمله سردار محمدرضانقدی وسردارحسین الله کرم ابلاغ می کرده است محمدشریعتمداری، حمید نقاشان ومعزی در کناروی بوده و پول زیادی نیزبه آنها داده اندامیرفرشاد درقم نیزدرمحل ستادعملیات درمنزل مصباح یزدی باحضوررییس دفتروی ملکوتیان، مجتبی خامنه ای، اسدالله بادامچیان واحمدجنتی حاضربوده وهیچیک ازکدهای داده شده ازسوی وی ازسوی مقامات نام برده شده تکذیب نگردیده است.

محمدشریعتمداری راباید معمارسازمان مافیای مالی رهبری بحساب آورد که با پرهیزازقرارگرفتن مقابل خبرنگاران ورسانه هاسعی می کند شخصیت اصلی خود را برای مصونیت حداکثری درپرده نگه دارد وی کلیه سیاستهای اقتصادی خامنه ای را درچارچوب حکومت مطلقه اسلامی وسلطنت دینی به کمک عناصرهمراه خود تئوریزه کرده و به مقامات نظام اززبان رهبری دیکته می کند. مواردی نظیر انتقال شرکتهای حاکمیتی وسرمایه های ملی کشوربه موسسات وبنیاد های تحت نظارت رهبری تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی، اجرای هدفمندی یارانه ها بانیت حذف نفت ازسفره مردم وانتقال درآمد آن به حوزه رهبری تحت عنوان انفال، تنظیم سیاستهای پولی ومالی کشوردردوره دولت دست نشانده خامنه ای، توزیع ثروت ملی به نیروهای حامی کودتا تحت عنوان سفرهای استانی ووام به بنگاههای زودبازده وکارآفرینان که یک نمونه آن اختلاس سه میلیارددلاری امیرمنصورآریا (مه آفرید خسروی) می باشد نمی توانسته بدون تایید وی صورت گرفته باشد.

ازنظرنگارنده استقرارمحمد شریعتمداری ودیگرعناصروابسته به بیت رهبری درآمریکا یک پروژه استراتژیک ازسوی خامنه ای ودر ادامه طرحی است که باند احمدی نژاد درابعاد تاکتیکی طی این سالها برای سازماندهی اراذل واوباش طرفدار نظام وباصرف دهها میلیون دلارآنراپیگیری می کردند واینک بااستقرارفوق شتابی مضاعف باابعادی بزرگتراز نظرکیفی و کمی بخودخواهدگرفت.

شریعتمداری اخیرانیزبا گردانندگان اطلاعاتی بولتن نیوزکه یکی ازسایتهای افشاء کننده عزیمت خانواده وی به آمریکا بوده مصاحبه ای انجام داده وظاهرا تحت عنوان لزوم رعایت اخلاق حرفه ای درعرصه مطبوعات ازآنها برای افشای موضوع گله کرده است.

خامنه ای با اعزام شریعتمداری امین مالی وسیاسی خودضمن سازماندهی مالی کلان وانتقال برخی نیروهای خود درمقطع کنونی بدنبال نوعی فعالیت سیاسی تهاجمی درچارچوب دیپلماسی عمومی درآمریکانیزمی باشد لذا نیروهای اپوزیسیون با هوشیاری کامل باید این موضوع وتحرکات این افراد وبالاخص تحرکات اقتصادی ومالی این گروه را که همراه با سازماندهی مساجد، هیات مذهبی وحسینه ها بالاخص فعالیت درایالتهای پرجمعیت ایرانی خواهدبود مدنظرداشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.