خامنه ای وخاکریزکره شمالی

nkorea1دامنه تهدیدات کره شمالی بر روی آمریکا ومتحدانش درشرق آسیا پس ازسومین آزمایش اتمی این کشورو افزایش تحریم های بین المللی ناشی ازآن درحال افزایش است ادعای دادن فرمان ” آتش به اختیار” که درشرایط جنگی معنای خاص خود راپیدامی کند از سوی رهبرجوان وبی تجربه کره شمالی به فرماندهان واحدهای استراتژیک وموشکی پس لستقرارتعدادی از موشکها درسواحل شرقی وروبه ژاپن وکره جنوبی و اکنون دادن فرصت 5 روزه به 24 سفارتخانه غربی برای تخلیه پیونگ یونگ حتی اگربا هدف شدت بخشیدن به جنگ روانی برعلیه آمریکا ومتحدانش باشد بازهم بسیارنگران کننده است زیرا دربحث اتمی ما با بحث “ضربه اول”  مواجه هستیم وبعید به نظرمی رسد که مقامات دفاعی آمریکا اینقدراحمق باشند که اجازه بدهند ضربه اول توسط کره شمالی وارد شود وسپس آنها ازموضع دفاعی واردعمل شوند.

دیویدکامرون، نخست وزیرانگلیس دریک مقاله دردفاع ازبرنامه اتمی کشورش موسوم به “تریدنت” ادعایی کرده است که نمی توان به سادگی ازآن گذشت وی گفته است ” تهدید اتمی که کشورش با آن مواجه است بیش ازدوران جنگ سرداست” وی ایران وکره شمالی صاحبان نوظهورسلاح اتمی را بعنوان مصداق سخنان خود ذکرکرده است.

یعبارتی این کشورهای بزرگ صاحب هزاران کلاهک اتمی نظیرچین وشوروی نیستند که برای غرب خطرناک اند بلکه کشورهای تحت نفوذ واراده ابرقدرتهای شرق هستند که یا با تهدید اتمی آمریکا وغرب درحال اجرای ماموریتهای نیابتی خودهستند ویا بدلیل بی تجربگی چون “تیغی دردست مستی زنگ” نعره زنان دنیا رابه چالش می کشند. تشابه سخنان ووضعیت کشورهای ایران وکره شمالی که درآن مردم ازتامین حداقل رفاه ومعیشت روزانه خودعاجزولی رهبران آن دم ازپیشرفتهای علمی آنهم درزمینه اتم وموشک وفضا می زنند امری تصادفی نیست ویک نمونه کوچک ازکشورهای کمونیستی چین وشوروی درگذشته می باشند ایکاش با بودجه یکی ازاین پروژه ها می شد دهها کارخانه تولید جاروبرقی یاماشین لباسشویی دراین کشورهازد.

خامنه ای با پیش بینی آینده خود ورژیم اش ابتدا با نابودی سوریه وایفای نقش پدرخوانده برای بشاراسد جوان وبی تجربه توانست خاکریزاولی رابرای حفظ خود درمقابل موج برخاسته ازقیام مردم منطقه وحمایت غرب ازآن ایجاد نماید واکنون با ازدست رفتن قابل پیش بینی آن دست به ایجاد خاکریزدوم درکره شمالی با همان سبک وسیاق سوریه والبته با توجه به اختلاف ظاهری درنظام های دوکشورزده است درسوریه اگرچه تهدید اصلی توان شیمیایی ومیکروبی رژیم بوده وجنگ داخلی درجریان است ولی درکره شمالی تهدید اصلی روی توان اتمی وفرمانبرداری گوسفندوارمردم ازحکومت است گرچه این فرمانبرداری نیزممکنست دراولین موج حمله آمریکا تبدیل به کودتای ارتش درآن کشوربرعلیه رهبری نادان ودست آموزکشورهایی چون چین وایران بشود.

همانطوریکه شواهد وقرائن درسوریه نشان می دهد که دست رژیم ایران ونیروی قدس سپاه پاسداران تا مرفق به خون مردم آن کشورآغشته بوده وتمام صحنه گردانی های استراتژیک وتاکتیکی توسط رهبران ومقامات ایرانی به بشاراسد وحلقه همراهش به بهای نابودی زیرساختهای آن کشوردیکته می شود درکره شمالی نیزپای سرداران اتمی وموشکی سپاه براحتی قابل مشاهده است بطوریکه برخی ازکارشناسان ازجمله نگارنده اعتقاد جدی دارد که بخشی آزمایشات اتمی کره شمالی به نیابت ازایران صورت می گیرد درواقع رژیم ایران با آگاهی ازفقرونیازمادی کره شمالی ازیک سو و جوان وبی تجربه بودن رهبرآن نظیرسوریه برنامه استراتژیکی وشیطانی خود را باهمکاری آن کشورپیش می برد.

رژیم ایران همانطوریکه درزمینه تروریستی وحتی حذف مخالفین خود درخارج ازکشورازگروههای نیابتی نظیر انیس نقاش یا درجنگ علیه اسرائیل ازحزب الله لبنان ودرمقابله با نیروهای آمریکا درعراق ازالقاعده وگروههای سلفی استفاده کرده است درعین حال مدعی است که حتی یک ایرانی نیزدرحادثه تروریستی نظیر11 سپتامبریا عملیات انتحاری کشته نشده است که حرف بظاهردرستی است درداستان اتمی نیزرهبرایران با ادعای  حرام بودن سلاح اتمی دراسلام درشرایط کنونی اولا ازاین فتوا برای زمان خریدن تارسیدن به نقطه بازگشت ناپذیراتمی استفاده می کند ودرهمان حال آزمایشات خودرادرکره شمالی تاهنگام نیازبه اعلام اتمی شدن کامل ادامه می دهد. رهبری ایران درسال جاری وآینده درانتظار یک بزنگاهی تاریخی است که درآن هنگام آمریکا ومتحدان غربی اش  (بدلیل درگیری های داخلی یا خارجی) فاقد هرگونه قدرت نشان دادن واکنش به اتمی شدن ایران باشند ودقیقا همان لحظه موعدی است که رهبری ایران فتوای جدید خود مبنی بر رفع حرمت ازدستیابی به سلاح اتمی توسط ایران راصادرخواهد کرد که قاعدتا بااستناد به برخورداری جمهوری اسلامی پاکستان بعنوان نمونه ویا تجهیزدشمنان اسلام وایران به این سلاح مخرب ولزوم افزایش توان دفاعی کشورصورت خواهد گرفت.

درخاتمه باردیگربا توجه به تحرکات پشت صحنه چین وروسیه درآسیای جنوب شرقی ومنطقه خاورمیانه لازم است مردم ایران نقشه وجغرافیای سیاسی درگیری متحدان رژیم ایران وبالاخص سوریه وکره شمالی رامدنظرداشته باشند زیرا هرگونه تعییردرمولفه های قدرت ورهبری دراین کشورها بطورمستقیم برسرنوشت ایران درآینده تاثیرخواهدگذاشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.