درآمدهای افسانه ای رژیم و مافیای حاکم بر ایران

petrodollarسایت خبرآنلاین متعلق به علی لاریجانی رییس مجلس ایران ازدرآمدهای ارزی رزیم دردو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به میزان 864 میلیارددلاردرطی 5/7 سال والبته بدون احتساب بسیاری ازموارد ازجمله فروش ارزدربازارآزاد، قاچاق کالا سخن به میان آورده است.

نگارنده همواره برنوشته هایم براینکه درآمد واقعی رژیم درطی این مدت حداقل به میزان یک هزارمیلیارد دلار(یک تریلیون دلار) بوده است سخن به میان آورده ام وبارها نیزتوسط دوستان سیاسی که متاسفانه با الفبای اقتصاد ونظام اجرایی درایران آشنا نیستند موردشماتت قرارگرفته ام که بزرگنمایی می کنم اما امروزوقتی محسن رضایی سخن ازنابودی 700 میلیون دلاردرآمدهای نفتی می کند یا سایت علی لاریجانی بازهم با دست بردن درارقام این مبلغ را 864 میلیون دلار وتنها وابسته به 4 منبع درآمد دولت (ونه همه آنها) اعلام می کند معلوم نیست پاسخ این دوستان چیست؟

نگارنده حدود سه سال قبل درخصوص تورم ناشی ازعملکرد اقتصادی دولت وحذف شتابزده پارانه ها با یک حساب سرانگشتی ادعا کرد که نرخ تورم واقعی درآینده بین 400%-200% (بسته به میزان نرخ تخریب اقتصاد کشورازسوی رژیم) خواهدبود درهمان زمان برخی ازعناصراپوزیسیون بااستنادبه مواضع احمدتوکلی والیاس نادران بعنوان منتقدین اقتصادی دولت این نرخ را 60% اعلام وآنرا دربوق وکرنا می کردند آنها بااین موضعگیری عملا درکناررژیم دست به انحراف افکارعمومی زده ومردم ایران را ازبلایی که بتدریج برسرشان می آمد دربیخبری نگه داشتند وامروزپیامدهای این خواب زدگی روشنفکران گریبانگیرمردم کشورمان شده است که درفقروبدبختی وگرانی وبیکاری دست وپامی زنند.

درگزارش منتشره درسایت لاریجانی (خبرآنلاین) بنا به استناد گزارشات بانک مرکزی ووزارت نفت ایران ابتدادرآمدهای نفتی به میزان 578 میلیارددلاردرآمارآمده است سپس با افزودن سه قلم  درآمدهای ناشی ازخصوصی سازی وواگذاری شرکتهای دولتی به میزان حدود 108 میلیارددلار، درآمدهای مالیاتی به میزان حدود 149 میلیارددلارودرآمدهای ناشی ازفروش اوراق مشارکت یا قرضه ملی به میزان حدود 28 میلیارددلار به رقم کلی 864 میلیارددلارمی رسد اما این تمام واقعیت ودرآمدهای دولت نیست  به دلایل زیر:

–         درآمدهای ناشی ازفروش ارز دربازارآزاد که درسال گذشته تا 326% ارزش ارزمرجع (1226 تومان)  بوده وظاهرا رقمی معادل 20 میلیارددلاررانصیب دولت چهت پرداخت یارانه ها ودیگر موارد کرده است   درمحاسبات فوق نیامده است

–         درآمدهای ناشی ازواردات کالاها با ارزمرجع وفروش آن به نرخ آزاد یا مصوب دولت دراین آماربه چشم نمی خورد برای آگاهی ازکم وکیف این درآمدهای پنهان کافی است بعنوان مثال به واردات موادغذایی درطی 9 ماهه سال جاری نظری بیافکنیم که دولت حدود 11 میلیارددلارموادغذایی اساسی بانرخ 1226 تومان واردکشورکرده است ولیاین مواد با نرخ آزاد یعنی 3600 تومان دراختیارمصرف کنندگان رسیده است بعبارتی 22 میلیارددلارفقط دربخش موادغذایی درآمدپنهان دولت بوده است.

–         درآمدناشی ازقاچاق کالا توسط نهادهای حکومتی که بین 50-30 میلیارددلاربرآورد می شود والبته منابع دولتی ورسمی کشورآنرا 25 میلیارددلارذکرمی کنند.

–         بازی با نرخ تسعیرارزازریال به دلاروباروش هایی که به شعبده بازی مالی بیشترشبیه است تامحاسیات علمی بعنوان مثال درهمین گزارش که البته اجبارا برای سندیت دادن به آن ناچاربه رجوع به آمارهای منتظرشده ازسوی همان نهادهای دولتی دخیل درنابودی اقتصادایران شده اند کل درآمد ارزی ناشی ازهمان 4 مورد اولیه را 864 میلیارددلار ومعادل با 1029 هزارمیلیارد تومان محاسبه کرده اند بعبارتی متوسط ارزدلاردرطی 5/7 سال گذشته را 1470 دلارگرفته اند  که کاملا بی پایه بودن آنرا نشان می دهد

پس درپایان بحث درآمدهای رژیم ادعای نابود کردن هزارمیلیارددلار نه سخن گذافی بوده است ونه مافیایی که وظیفه جابجایی ومصرف یا چپاول این میزان ارسرمایه کشور راداشته است می توانسته است درحد وقدوقامت یک روستازاده بنام احمدی نژاد باشد ولذا باید فعالین سیاسی وکارشناسان اقتصادی وبالاخص مدیران سالمی که دستی دراین غارتها نداشتند اقدام به انتشاراطلاعات خودبنمایند.

محوراساسی دیگرتحریم ها ونقش آن دراین مفاسد اقتصادی بوده است اکنون مقامات رژیم (ازمحسن رضایی گرفته تاعلی لاریجانی وبسیارازکاندیدهای ریاست جمهوری) مدعی اند که تاثیرتحریم ها درنابودی اقتصادی ایران با دیدبدبینی نسبت به غرب بین 30%- 20% بوده است ادعایی که برخی ازمخالفان سالهاست درمورد آن گفته اند ونوشته اند.

محمدشریعتمداری یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری که معاون مالی مافیای خامنه ای است ادعا کرده است که درآمدهای نفتی ایران بدلیل تحریم های بین المللی وکاهش صادرات نفت ایران  از2/2 میلیون  بشکه در روزبه 800 هزاربشکه بشدت کاهش یافته است اما با رجوع به همان جداول منتشره درسایت رسمی خبرآنلاین وبه نقل ازبانک مرکزی ووزارت نفت بیشترین درآمدهای نفتی ایران درسال 1390 ومعادل با  113 میلیارددلارتحقق یافته است ودرآمد 9 ماهه اول سال 91 باوجود تشدیدتحریم ها 50 میلیارددلاررا روانه جیب رژیم کرده است .

باتوجه به این درآمدهای افسانه ای که باید گفت اززمان مادها تاکنون بی سابقه بوده است ودرکنارآن فقروفاقه مردم ونابودی صنایع وکشاورزی این امرنشان می دهد که دراین بین دزدیهای کلانی صورت گرفته است وهزینه های بیشماروپنهانی توسط دولت وسایرنهادهای حکومتی تحت تسلط رهبری به بودجه عمومی کشورطی 7 سال گذشته تحمیل شده است وچون خامنه ای واحمدی نژاد بعنوان همدست دراین سرقت وحیف ومیل ملی دست داشته اند ضمن تلاش برای برتری بریکدیگردرقدرت ناچاربه سکوت درمقابل اصل اتهام بالاکشیدن یکهزارمیلیارددلارازسوی ملت می باشد.

دوسال قبل دریکی ازگزارشات اقتصادی خود به این مساله اشاره کردم که اکنون حداقل هزینه مالی ادامه حیات رژیم 90 میلیارددلاراست وباتوجه به سوء مدیریت فعلی ونیازبه تامین مالی مزدوران رژیم دربخش های اصلی یعنی روحانیت، سپاه، دولت، دستگاه امنیتی وقوه قضاییه ودیگرموارد درصورتیکه رژیم نتواند این میزان دلارومعادل آنرابه سیستم سرکوبگرخود تزریق نماید بامشکلات جدی روبرو خواهدشد. اکنون باید به انتظارنشست ونظاره گرمرگ تدریجی سیستمی شد که یاازدرون با شورش گرسنگان ویاازبرون با حمله نظامی ویاشاهد هم با همزمانی هردو ازبین خواهدرفت.

One Comment

Leave a Reply to rachat de credit pour fonctionnaire Cancel reply

Your email address will not be published.