گامی دیگرازسوی رهبری برای بلعیدن نفت ایران -بخش اول

خامنه ای ونفتدر29 اسفند91 سرداررستم قاسمی با صدور29 پروانه بهره برداری تحت پوشش فرآیند جداسازی حاکمیت از تصدی گری درصنعت نفت گام تازه ای رابرای ریل گذاری انتقال درآمدهای نفتی ازحوزه دولت به حوزه رهبری برداشت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که وظیفه آماده سازی افکارعمومی برای این تبهکاریها رابعهده دارد با گزارشی تحت عنوان ” طلیعه پایان ۳ دهه کشمکش وظایف حاکمیتی در نفت” درمورخه 18/01/92 به این امرپرداخته است.

همانطوریکه درگزارشات قبلی در “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” بعنوان نمونه هایی ازدهها گزارش آورده ام خامنه ای ازدوران ریاست جمهوری هاشمی  ابتداء با گماردن برادرکوچک خود سیدحسن دروزارت نفت وبعنوان مشاوراقداماتی راجهت جمع آوری اطلاعات ازاین صنعت که منشاء درآمد ملی کشوراست آغازنمود. ازآنجاییکه هاشمی نیزبا تزریق برادرزاده خودعلی هاشمی وپس ازآن مهدی هاشمی (درحدمحدودتر) نیزعملا ازوقایعی که دراین صنعت استراتژیک می گذشت آگاه بود نهایتا جنگی پنهان بین خامنه ای وهاشمی درپشت صحنه برای تسلط برای این سرمایه ملی درجریان بود. البته هاشمی وحتی احمدی نژاد نیز دراین مورد که این سرمایه ملی شده بجای افزایش قدرت مردم عملا موجبات تضعیف آنها رافراهم ودرروند دموکراسی (بدلیل بی نیازی حاکمان ازدرآمدملی ومالیات واتکاء به درآمدنفتی) اخلال ایجاد کرده است کنایه هایی داشته اند البته واضح است که منظورهاشمی ازدموکراسی می تواند عدم مشارکت خود وهمراهانش درباندقدرت حاکم باشد.

خامنه ای دردوران ریاست جمهوری خاتمی نیزچندین باربرای تسلط برصنعت نفت خیزبرداشته بود وتحت عنوان حلوگیری ازانحصاردولتی درفروش نفت یا لزوم توسعه بازاریابی فروش نفت ازطریق بخش غیردولتی (منظوربنیادمستضعفان زیرنظررهبری) اقداماتی رادرپیش گرفت که عمدتا ناکام ماند.

اما با آمدن احمدی نژاد ستاره اقبال خامنه ای درصنعت نفت درخشیدن گرفت. بی دلیل نبود که بخش عمده ای ازشعارهای احمدنژاد به دستورخامنه ای به نفت آغشته بود از”آوردن پول نفت برسرسفره مردم” تا “مبارزه با مافیای نفتی” که عملا درتبلیغات ومطالبی که سایت های همراه رهبری ( رجاء نیوز، مشرق، و…..)می نوشتند انگشت نشانه رابه سوی هاشمی می گرفتند.

تغییروتحولات 7 گانه درطی دوره 7 ساله درمدیریت وزارت نفت درحالیکه این وزارتخانه استراتژیک نظیربانک مرکزی ایران تحمل چنین بی ثباتی رانداشت همگی بروجود درگیری های پشت صحنه برای تسلط براین وزارتخانه کلیدی دلالت می کرد درابتدای ماه عسل خامنه ای – احمدی نژاد قرارگاه مهندسی خاتم الانبیاء بعنوان بازوی اجرایی خامنه ای روزی نبود که شاهد دریافت یک قراردادمیلیارددلاری ازطریق ترک تشریفات مناقسه نباشد ضمن اینکه دردرون صنعت نفت نیزبا انتصاب افرادی تابع رهبری نظیرسیف الله جشن سازاقداماتی درجهت واگذاری حق فروش نفت برای اولین بار تحت عنوان خصوصی سازی خدمات مرتبط با صنعت نفت دراختیاربنیادمستعفان قرارگرفت.

البته اقدام فوق موجب اعتراض دو گروه ازمخالفان قرارگرفت گروه اول مدیرانی رده میانی بودند که اکنون درزیرسایه وتیغ مدیران وابسته به احمدی ونژاد ورهبری  ایجاد انشقاق درمدیریت فروش نفت را بدلیل فقدان تجربه بنیادمستضعفان ودیگرنهادهای احتمالی زیرنظررهبری ونیزانگیزه سودحویی وسوداگری موجب رقابت های ناسالم ودرنتیجه مضربه منافع ملی کشورمی دانستند ودیگرگروه نیزبخش خصوصی واقعی بود که بخوبی می دانستند هیچگاه ازاین گاو فربه حتی تکه گوشتی به آنها نخواهد رسید واستفاده ازعنوان “خصوصی سازی” صرفا “شخصی سازی” به نفع بیت رهبری ونهادهای اقتصادی وابسته به آن نظیربنیادمستعفان، ستاداجرایی فرمان امام، بنیادهای دیگراقتصادی وقرارگاه خاتم الانبیاء است.

درمورد داستان فساد درصنعت نفت که هاشمی وگروه کارگزاران را نشانه می رفت نیزحاکمیت با آگاهی ازپاک دستی مدیران هاشمی نظیربیژن زنگنه، اکبرترکان، محمدرضانعمت زاده و…بخوبی می دانستند که این تنها یک “اتهام خود ساخته” ازسوی باند خامنه ای- احمدی نزاد است تا بدینوسیله مدیران پاک راتسویه نموده ومدیران فاسد وسرداران سپاه راباکت وشلواررا درموقعیت های موردنظرجهت تسلط براین منبع مالی جایگزین نمایند لذا تعجب آورنبود که درپس آنهمه هیاهوی وجود مافیا درصنعت نفت که تنها دستاوردآن ایجاد درآمد 40 میلیارددلاری برای شیخ قطر و عقب ماندگی ایران دراین درآمدزایی بود فقط یک متهم به چشم می خوردو آنهم سرداری بود ازسپاه بنام صادق محصولی (باجناق دکترولایتی) که ازدوران دانشجویی خود درعلم وصنعت عضوشورای انجمن اسلامی بود که شاخه دانشجویی حزب جمهوری اسلامی تحت رهبری علی خامنه ای شناخته می شد و اولین کاندیدای تصدی وزارت نفت بود که بدلیل ثروت اعلام شده 160 میلیون دلاری وی ازمحل فعالیتهای نفتی درطی 5 سال صلاحیت وی ازسوی برخی ازنمایندگان مجلس رد شد!.

باشروع دوردوم ریاست جمهوری احمدی نژاد اما اینبارباندرهبری وسپاه که باسرکوب جنبش سبزخود را رقیبی بی همتامی دیدند مستقیما با انتصاب سردارکودن وبی سوادی بنام رستم قاسمی که تاقبل ازآن پیمانکار50میلیارددلاری صنعت نفت تحت عنوان قرارگاه خاتم الانبیاء به شمارمی آمد گام بلندی رابرای سیطره کامل برصنعت ودرآمدهای نفتی برداشتند البته درکنار آن اخباری نیزازبیت رهبری به گوش می رسید که رهبری کمیته ای رامرکب ازحدادعادل، مجتبی خامنه ای، هدایت زاده (معاون سابق وزارت نفت) ویکی دونفردیگرمسئول نظارت برقراردادهای نفتی کرده است تا حتی یک سنت نیزاز قراردادهای نفتی به جیب بخش خصوصی یارقیب نرفته ودرآمدهای ناشی ازقرارداد کاملا دراختیارافراد ونهادهای وابسته به رهبری قرارگیرد.(ماجرای بابک زنجانی تنها یک نمونه ازاین افراداست)

اکنون با توجه به صدور29 فقره پروانه بهره برداری درزمینه اکتشاف، تولید وتوسعه ثروتهای انباشته دردست نهادهای رهبری که  دیگرمحلی برای هزینه آن  بدلیل اشباع وجودندارد روانه بخش های بالادستی صنعت نفت می شود.

اگرتاچندسال قبل آرزوی خامنه ای تسلط برفروش نفت (بخش تمیزوبی دردسردرآمدهای نفتی)  یا درواقع بخش نهایی آن بود اکنون بدلیل برخورداری ازثروت بادآورده تصمیم به استفادهازآن پولها دربخش های ابتدایی ومیانی وزیرساختاری کرده است تابدینوسبله عملیات “پولشویی” خودرا جنبه ای قانونی ومشروع جلوه نماید.

نگاهی به مقالات وتیترهای استفاده شده ازخبرگزاری پارس طی دوسال گذشته ومسیری را که با همدستی باند مسلط خامنه ای درقوه مقننه وبرخی وزارتخانه ها (ازجمله نفت تحت وزارت سرداررستم قاسمی) طی شده نشان می دهد که گام به گام این نقشه طراحی شده دراتاق فکررهبری که بخش عمده ای ازآن دردفترمطالعات استراتزیک سپاه انجام می شود به اجرادرآمده وافرادی ازدرون وزارت نفت که عمدتا دربخش مدیریت ارشد آن وشرکت نفت تزریق شده اند دراینکاردست داشته اند.

برای آگاهی بیشتربه مقالات  طلیعه پایان ۳ دهه کشمکش وظایف حاکمیتی در نفت بتاریخ 18/01/92، آیا رستم نفت می تواند وزارتخانه اش راپس بگیرد به تاریخ 25/7/91، چگونه صنعت نفت ازمنابع خودمحروم شده است بتاریخ 25/05/91، حذف رییس جمهورارریاست مجمع عمومی شرکت نفت بتاریخ 17/12/90،  وزارت نفت ازطرف حکومت (ونه دولت) حق حاکمیت ومالکیت عمومی برذخائرنفتی رادارد بتاریخ 17/12/90، وزارت نفت حاکم صنعت نفت می شود بتاریخ 17/12/90 منتشرشده درسایت خبرگزاری فارس مراجعه کنید که نشان ازسازماندهی کامل مافیای رهبری  برای تسلط مرحله به مرحله براین صنعت استراتژیک وحاکمیتی دارد. تسلطی که درصورت زدوبند با قدرتهای خارجی تاقرنها ایران رابه زیرسلطه روحانیت درخواهد آورد.

ادامه دارد

4 Comments

  1. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
    Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

Leave a Reply to Phillipp Cancel reply

Your email address will not be published.