وحشت لابی رژیم ازافتتاح دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن

مریم رجویدرحالیکه رژیم ایران با استفاده ازدستگاه امنیتی وتبلیغاتی خود هرحادثه وتحرک درایران وخارج را به مجاهدین منتسب کرده تا سرکوب جنبش های پراکنده مردم راتوجیه وآنرا درراستای منافع آمریکا واسرائیل قلمداد کند درقبال خبرافتتاح مجدد دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن سکوت مرگباری را برخود تحمیل کرده است تا بتواند با محاسبه سود وزیان این خبرمهم واکنش مناسبی را درقبال آن اتخاذ نماید.

اما رادیو بی بی سی که دشمنی کورواحمقانه آن وبرخی ازکارگزارانش برعلیه مجاهدین خلق وشورای ملی مقاومت برهیچکس پوشیده نیست ونگارنده قبلا دراین خصوص در”اینجا” برخی ازترفندهای آن راافشاء کرده بودم باپخش دوخبرپی درپی بعنوان یکی ازمنابع اصلی خبرفوق تحت عناوین ” شورای ملی مقاومت درواشنگتن دفترتاسیس می کند” و” پیامدهای تاسیس دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن چیست” با استفاده ازعنصری نه چندان موثرومرتبط با گروه بدنام “نایاک” یعنی جمال عبدی اقدام به سم پاشی برعلیه شورای ملی مقاومت ومجاهدین می نماید.

این عضومرکزی نایاک که مدتی قبل بااستفاده ازهوش سرشارخود! گفته بود “برخی از این تحریم ها اگر لغوشوند به نفع خود کشورهای غربی خواهد بود و باعث پایین نگه داشتن قیمت نفت می شود.” وترورماموران شاغل در برنامه اتمی ایران را (که اکنون متهمان آن دستگیرودرانتظارمحاکمه به سرمی برند) به  مجاهدین نسبت داده بود همان فردی است که به نقل ازباشگاه امنیتی خبرنگاران جوان “رژیم ایران رابرنده اصلی خروج مجاهدین وشورای ملی مقاومت ازلیست سیاه دولت آمریکا” خوانده بود.

جمال عبدی  دراین مصاحبه با می گوید:

” مجاهدین با بازکردن این دفتردریک قدمی کاخ سفید سعی می کنند خودرابعنوان اپوزیسیون اصلی حکومت ایران جا بزنند زیرا خیلی ازسیاستمداران درواشنگتن کمترازباواقعیت های فضای سیاسی درایران آشنایی دارند وممکنست این تصوربرای آنها ایجادبشود که مجاهدین خلق درداخل ایران پایگاهی (درجامعه) دارنددرحالیکه درواقع چنین نیست.

ظاهرا این فردایرانی تبارکه درآمریکامتولد شده هنوزنمی داند که اگرقرارباشد سازمانی با اجاره دفتردرجنب کاخ سفید بعنوان اپوزیسیون خود راجابزند تابحال دهها گروه ایرانی تمام دفاترنزدیک کاخ سفید را از35 سال قبل قرق کرده بود وچنین برداشتی تنها ازیک مغزعلیل که تمام آمال وآرزوهای خود را ازکاخ سفید طلب می کند می تواند چنین ادعایی داشته باشد ضمن اینکه این روزها باتوجه به عملکرد منفی دستگاه سیاست خارجی آمریکا درخاورمیانه که ازافغانستان تا ایران تاعراق وسوریه ولبنان دربرمی گیرد و رویگردانی عمده آزادیخواهان ومردم منطقه ازسیاستهای ضعیف ودوگانه آن معلوم نیست نزدیکی به کاخ سفید امتیازی به حساب بیاید تا گروهی بخواهد آن امتیازرابه نفع خود مصادره کند البته برای گروههای فرصت طلب وجیره خوردولتهای ایران وآمریکا این ماجرا می تواند مصداق داشته باشد.

عبدی سپس درحالیکه هنوز جوهر نامه 37 کارنشناس واستاددانشگاه درتلاش برای نگهداری مجاهدین درلیست خطاب به دولت آمریکا خشک نشده است خود را درجایگاه نمایندگی تمام سیاستمداران وکارشناسان درواشنگتن قرارداده ومدعی می شود که مجاهدین درایران پایگاه اجنماعی ندارند وحشت نایاک بعنوان سخنگوی لابی رژیم ایران درواشنگتن رادرزیرمشاهده کنید:

” البته من فکرنمی کنم که هیچیک ازناظران وسیاستمداران موثرومطلع درپایتخت آمریکا باورداشته باشند که محاهدین خلق اپوزیسیون مشروع حکومت ایرانند، فعلا گروههای تندروطرفدارجنگ با ایران که به محاهدین خلق بعنوان یک وسیله  درمسیر افزایش تنش با ایران نگاه می کنند ودرمقابل آنها هم کاخ سفید ووزارتخارجه آمریکا هستند که حتی وقتی این گروه رادرپاییزسال قبل ازفهرست گروههای تروریستی خارج کردند به صراحت گفتند که دولت آمریکا به آنها بعنوان یک گروه مشروع نگاه نمی کندو معتقداست که درایران طرفداری نداردوحتی گفتندمحاهدین خلق با اعضای خودشان رفتارغیرانسانی می کندویک مجموعه دموکراتیک نیست.”

عبدی سپس دریک تغییرآشکار درمواضع خود درپارارگراف قبلی ادامه می دهد:

” اما این نگرانی وجود داردکه باهمه اینکه دولت آمریکا این مواضع راعلیه رهبری محاهدین خلق گرفته است بازهم آنها بتوانند حضورپر رنگتری درواشنگتن داشته وبااستفاده ازکمک نمایندگان کنگره برنامه های خودشان راپیش ببرند.”

توجه شود که ایشان وگروه متبوع شان که حتی یک تظاهرات معمولی ده نفره هم درآمریکا نداشته اند ازحضورپر رنگترمجاهدین که به احتمال قوی می تواند به موضوعی نظیرحضورمریم رجوی درماههای آتی درآمریکا تعبیرشود اشاره کرده وازبرنامه هایی می گوید که بااستفاده ازکنگره انجام خواهد پذیرفت همانطوریکه خروج ازلیست سیاه دولت آمریکا نیزبا حکم قطعی دادگاه واشنگتن وقوه قضاییه  ونه دولت آمریکا (کاخ سفید و وزارتخارجه آمریکا) پیش رفت!

دراینجا مصاحبه کننده می پرسد: ” این برنامه هایی که شما ازآن صحبت می کنید چیست؟ یعنی مجاهدین خلق بافعالیت بیشتردر آمریکا امید دارند که به چه هدفی برسند؟”

وعبدی پاسخ می دهد:

” اصلی ترین برنامه محاهدین این است که جلوی حل مسالمت آمیزمناقشه اتمی ایران رابگیرند وبخواهند دولت آمریکا راوادارکنند که آنها را بعنوان دولت درتبعید به رسمیت بشناسندکه البته باتوجه به مواضع دولت آمریکا علیه این گروه بعید است درکوتاه مدت به این نتیجه برسند. “

به جمله فوق دقت کنید ازسوی این کارشناس ایران ولابد اموربین الملل واستراتژیک ! صادرشده است. بعبارتی دولتهای ایران وگروه 1+5 شامل آمریکا، شوروی، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان، سازمان ملل، سازمان انرزی اتمی بین المللی همه هیچکاره اند وتنها یک گروه بنام مجاهدین خلق که آنهم نه تنها فاقد پایگاه اجتماعی درایران بوده بلکه 17 سال نیزدرلیست گروههای تروریستی همه آن کشورهای متخاصم قرارداشته می تواند مانع حل وفصل مسالمت آمیزبرنامه اتمی ایران بشود وهدف آنها هم به رسمیت شناختن بعنوان دولت در تبعید ازسوی همان دولتها باشد حال اینکه رابطه برنامه اتمی با آلترناتیوسیاسی یک حکومت چیست آنرا دریک  گزارش دیگربررسی خواهیم کرد.

نکته حالب توجه مواضع ضدونقیض گروههای لابی رژیم ایران درموردشورای ملی مقاومت ومجاهدین خلق می باشد که ازیکسو بااستناد به دستاوردهای تحرکات سیاسی وحقوقی آنها درجریان کارزارهایی چون خروج ازلیست سیاه یا شکست ورسوایی نایاک درتقابل با حسن داعی یکی ازسمپات های مجاهدین تلاش می کنند آنها را موردحمایت دولت آمریکا نشان بدهند وازسوی دیگربا نوشتن چنین مطالبی ادعا می کنند که محاهدین فاقد پایگاه دردولت آمریکا می باشند. بامقایسه همین برداشت با وضعیت محاهدین درایران چنین بنظرمی رسد که این معادله نیزدرایران صحت دارد که محاهدین دررژیم فاقد پایگاه ولی درنزد مردم ونمایندگان واقعی آنان دارای چنین پایگاه قدرتمندی باشند بی جهت نیست که هاشمی رفسنجانی چندی قبل به وجود 500 هزارملیشیای محاهدین درخیابانهای تهران درخرداد60 اشاره می کند

نگارنده به نوبه خود بعنوان یک عضو مستقل وآزاد جامعه  ایرانی افتتاح دفترشورای ملی مقاومت درواشنگتن رابه فال نیک گرفته وآنرا طلیعه ای روشن برای سازماندهی مقاومت سرتاسری مردم ایران وناکام ماندن جریان لابی رژیم درآمریکا برای حفظ نظام و رهبری آن می داند که  هرروزباترفندهای جدید ازجمله شورا سازی جعلی درصدد انحراف افکارعمومی ازشورای اصلی ملی مقاومت ایران می باشد.

برای مطالعه نوشته های اخیرنگارنده درمورد کارزارهای شورای ملی مقاومت وسازمان مجاهدین خلق ایران می توانید بروی لینکهای آن در “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” بعنوان نمونه کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.