نگاهی دیگربه تروریزم درآمریکا

تروریزم دربوستنعملیات تروریستی درآمریکا طی دودهه اخیر قربانیان زیادی را بر روی دست دولت وملت آمریکا گذاشته است وهرباربا رخ دادن حادثه جدیدی مردم آمریکاازخود می پرسند چرا وبه چه دلیل؟ اما آنها تاکنون هیچ پاسخی قانع کننده ای برای سوالات خود ازسوی مقامات نشنیده اند.

واقعیت امراین است که تروریزم درآمریکا ریشه درنوع وسبک زندگی آمریکائیان دارد یکی راست گرایی که نوعی شوونیزم آمریکایی را تحت عنوان ملی گرایی تبلیغ می کند ودیگری دقیقا ازدل پدیده مقابل آن یعنی مهاجرت برمی آید.

مهمترین مشکل دربحث راستگرایی وتروریزم درآمریکا که نمونه های آنرا درانفجارمرکزاف بی آی دراوکلاهما یا حمله به سینما درکلرادو کشتن دهها نفرشاهد هستیم این است که ما آمریکایی ها درمقابل آن درمقایسه با ” تروریزم خارجی” یا “تروریزم بین المللی” کمترحساسیت نشان می دهیم ودرواقع آنرا نوعی “تروریزم ملی” یا “تروریزم محلی” می دانیم درحالیکه واقعیت امراین است که خشونت درفرهنگ آمریکا به طرق محتلف ازجمله سینمای هالیوود نهادینه شده است وشاید بسیاری از حوادث تروریستی خارجی نیزریشه درهمین امرداشته باشد. انفجاربرجهای دوقلونیویورک وحمله به ماراتن بوستن ازقبل توسط سینمای هالیوود بافیلمی تحت عنوان “آسمانخراش جهنمی” یا کتابی تحت عنوان “تپه افسرده کننده” به نویسندگی تام لونرگن سالها قبل ازوقوع آن مشابه سازی شده بود.

درماجرای حمله به دانشگاه ویرجینیا تکنولوژی درسال 2007 که به کشته شدن 32 دانشجو واستاد وکارمند دانشگاه بدست نوجوان کره ای خلق شد همان عباراتی بکاررفته است که توسط جوان چچنی تیمورلن برزبان آورده شده است ” من هیچ دوست آمریکایی ندارم وآنها رادرک نمی کنم”.

دولت جورج دبلیو بوش پس ازحادثه تروریستی 11 سپتامبر2001 درکنارلشکرکشی خود به افغانستان وعراق تلاش ویژه ای را با همکاری متحدان غربی وکارشناسانی ازخاورمیانه برای شناخت ریشه های تروریزم آغازکرد که نهایتا به طرح “خاورمیانه بزرگ” یا “خاورمیانه جدید” ختم شد. منطقه ای که بخش عمده ای ازکشورهای اسلامی ازشاخ آفریقا تابالکان ودرواقع محدوده بزرگی ازجهان شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه، آسیای مرکزی وآقریقا راشامل می شد.

دراین طرح تلویحا تفاوت فرهنگ ها، میل به مهاجرت ازشرق به غرب ناشی ازنظام های دیکتاتوری وفاسد بعنوان مهمترین عامل صدورتروریزم وبرهم زننده امنیت داخلی ذکرشده وبهمین دلیل رفرم سیاسی درکشورهای خاورمیانه بعنوان مهمترین هدف درطرح فوق مدنظرگرفته شده بود.برقراری دموکراسی درکشورهای منطقه، اعطای حقوق زنان، استقلال وخودمختاری، انتخابات آزاد، لیبرالیزم اقتصادی وآزادیهای اجتماعی وسیاسی ارکان اصلی این رفرم سیاسی راتشکیل می دادند.

کارشناسان دخیل درتهیه این طرح با استناد به آماررسمی دولتهای مستقر درخاورمیانه وبررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی وامنیتی این کشورها به این نتیجه رسیده بودند که ادامه روند فعلی ازسوی مستبدین حاکم براین کشورنتیجه ای جزافزایش سیل مهاجرت به غرب رابدنبال نخواهد داشت وتنها راه آن وادارکردن حاکمان این کشوربه ایجادتغییردرروشهای حکومتی خوداست توصیه ای که اگردر2005 به آن عمل می شد امروزه نه خبری ازانقلابات بهارعربی درخاورمیانه بود ونه سیل مهاجرت وبرخی ازعملیات تروریستی را نظاره گر بودیم .

اما واکنش دولتهای منطقه به طرح “خاورمیانه بزرگ” نیزجالب بود دیکتاتوری وابسته به بلوک غرب ازمصرگرفته تاشیخ نشین های حوزه جنوب خلیج فارس بجای درنظرگرفتن جنبه های مثبت این طرح که حتی می توانست موجبات تداوم حاکمیت آنهارا بهمراه داشته باشد با ادعای شناخت خود ازجوامع بومی کشورشان ازایجادتغییرات سیاسی دردستگاه خود سرباززدند ودولتهای دیکتاتورمذهبی نظیر ایران وسکولاروابسته به بلوک شرق نظیرسوریه ولیبی نیزآنرا توطئه ای ازسوی آمریکا برای برچیدن رژیم های استبدادی خود بالاخص پس ازحمله آمریکا به افغانستان وعراق قلمداد کرده بشدت درمقابل آن موضع گرفتند.

اکنون 8 سال ازسپردن آن طرح به آرشیو وزارت خارجه آمریکا می گذرد طی این مدت چندین رژیم درکشورهای خاورمیانه تحت عنوان انقلابات “بهارعربی” دستخوش تغییرگردیده وخلاء سیاسی موجود دراین کشورباعث رشد بی نظمی، افراطی گری دینی وتشدید پدیده مهاجرت به غرب گردیده است گروههای مختلفی ازمردم افغانستان، عراق، مصر، تونس، مراکش، لیبی وسوریه روانه آمریکا وکشورهای اروپایی شده ودرآنجا ماوا گزیده اند امری که درمغایرت کامل با یکی ازاصولیترین اهداف طرح “خاورمیانه بزرگ” یعنی کنترل مهاجرت ازشرق به غرب بود. خشونت واستبداد درعمده کشورهای منطقه ادامه دارد وهیچ دورنمایی برای تغییر جدی اوضاغ دراین کشورهاحتی توسط هیات حاکمه جدید به چشم نمی خورد.

حمله تروریستی به مسابقه ماراتان دربوستن توسط دونوجوان بنام تیمورلنگ وجوهرتسارنائف ازآسیای میانه صورت گرفته که کشورمیزبان (آمریکا) ازهیچ خدمتی به آنها دریغ نکرده بود فرزندان مکانیکی بنام آنزور ازماخاچ قلعه داغستان که نه تنها وی بلکه دیگربرادران وخواهران وفرزندان وی نیزبه به آمریکا وکانادا پناهنده شده وآینده ای روشن رادرپیش روی خود داشتند. سکونت درایالتی بنام ماساچوست که به صلح وصفا وگسترش فرهنگ وآموزش درآمریکا اشتهاردارد وتحصیل دربهترین مراکز آموزشی همراه با دادن بورسیه به افرادی که به اعتراف خود ظاهرا هیچ وجه اشتراکی با میزبانان خودنداشته اما میزبانان حتی پس ازکشته ومجروح شدن نزدیک به 200 نفر باسبعانه ترین شکل ممکن همواره ازآنان بخوبی یاد می کنند. بزرگسالان این خانواده که درفضای پرتنش خاورمیانه وقفقاز زندگی کرده بودند هیکدام تمایلی به اقدامات ترورستی نداشته اما فرزندان آنها که دربهشت آمریکا رشد ونمو کرده بودند به یکباره تروریست ازکاردرآمده اند واین مساله راپیچیده ترکرده لزوم نگاهی دقیق تربه پدیده تروریزم درآمریکا را ایجاب می کند امری که باید برای سوالات بی شمارآن باید پاسخی واقعی ومبتنی برحقیقت را جستجو کرد ونه به دنبال پاسخ های کلیشه ای بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.