نامه ای به دکترحسن روحانی

حسن روحانیباسلام، جناب آقای روحانی باعرض تبریک پیروزی شما بررقبا وافراطیون درجناح اقتدارگرا بنده ازتحریم کنندگان انتخابات خرداد 92 بوده و به این موضع خودمباهات می کنم زیرامعتقدم در ساختارکنونی نظام سیاسی ایران بدلیل تمرکز قدرت سیاسی و مالی ورسانه ای دردست یک فرد بعنوان رهبرامکان اصلاح اموروجود ندارد گرچه منکراین نیزنیستم که انتخابات ومانورهای سیاسی موجود بخشی ازپروسه دگردیسی ومبارزات مدنی مردم ایران است که سیرطبیعی خودرادرراستای تغییرات اساسی ودربسترتاریخ طی می کند.

بیاد دارم دردوران جنگ تحمیلی دریک مورد که دولت آمریکا برای تاثیرگذاری برسیاست نظام جمهوری اسلامی اقدام به واردکردن ناو تهاجمی نیوجرسی با توپهای 406 میلیمتری وگلوله های 1/5 تنی آن به خلیج فارس کرده بود وقتی گزارش آن را درحضورفرماندهان عالی نظامی به شما بعنوان رییس ستادجنگ وپدافند کشورمی دادند باتبخترفرموده بودید اصلا چنین توپهایی دردنیا وجود ندارد ومتاسفانه برخی ازفرماندهان وقت باتحصیلات عالی دردانشکده فرماندهی وستادکه مشاورنظامی شما نیزمحسوب می شدند نیزساده لوحانه با تکان دادن سراقدام به تایید مواضع شما کردند وکارشناس مربوطه ناچارشد دهها صفحه اطلاعات وسابقه شرکت آن کلاس ازناوهای جنگی در نبردهای مختلف ازجنگ دوم جهانی تا بمباران مواضع گروههای دروزی وطرفداران سوریه دردره بقاع را درسال 1982 (پس ازحملات انتحاری به نیروهای آمریکایی وفرانسوی در بیروت) برای شما ارسال کند تا جنابعالی متوجه اهمیت موضوع بشوید.

اکنون بازچرخ قدرت وگردونه قرعه رابه نام شما زد تادرمصدریکی ازحساس ترین مسئولیت های سیاسی کشورقرار بگیرید و اگردرقبل چندان زیرذره بین نبودید ولی اینبارهرحرکت کوچک شما زیرنظربوده وبا شعارهای انتخاباتی شما بالاخص ادعای استفاده ازکارشناسان وخردجمعی مقایسه می شود. درمسند ریاست جمهوری هیچ چیزشبیه جایگاه نیمه پنهانی نیست که شما در ستادجنگ یا شورایعالی امنیت ملی داشته اید خود رابرای پاسخگویی به مطالبات مردم آماده کنید.

بااین مقدمات به سراصل موضوع می روم وآن نحوه مدیریت درمسئولیت ریاست جمهوری درارتباط با سه رده مافوق یعنی رهبری، هم رده یا سران قوای سیاسی ونظامی وزیرمجموعه خودتان یا دولت وکابینه است.

بیشترین مشکلات شما بارده مافوق یارهبری است چه براساس قانون اساسی واحکام شرعی که متاسفانه درنظام اسلامی قانون اساسی درذیل آن تعریف شده است اختیارات مطلق اداره کشوربرعهده آقای خامنه ای است بدون اینکه امکان کمترین بازخواست یا پاسخگویی ازایشان درقانون پیش بینی شده باشد لذا چنانچه جنابعالی درشعارهای خودصادق و هدف شرکت شما درانتخابات شرکت درنمایش ومانورسیاسی ازقبل تدارک شده نباشد مهمترین کارشما حفظ حدود اختیارات وباج ندادن به رهبری است انتخاب ومعرفی اعضای کابینه وجلوگیری ازرانت رهبری برپنج وزارتخانه اطلاعات، نفت، امورخارجه، کشورودفاع اولین گام شما در تحدید اختیارات آقای خامنه ای وپاسخی به “نه بزرگ” ملت به ایشان است. مطمئن باشید اگرازاین مرحله به سلامت بگذرید سایراموردررابطه بارهبری برای شما آسان خواهد بود واگردراین مرحله توسط ایشان متوقف بشوید باید حتی وزراء ومعاون وزراء که هیج حتی مدیران کل ومقامات همطرازآنها رانیزبا اخذتایید ازایشان آنهم نه براساس تشخیص وی بلکه افراد رده دو و سه اطراف ایشان انتخاب کنید مشکلاتی که برای سعیدمرتضوی نوکرخانه زاد بیت رهبری وقاضی بدنام امنیتی درمسئولیت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یکی از واحدهای تابعه وزارت تعاون، رفاه وتامین اجتماعی یا انتصاب وبرکناری حسین عبدالهی معاون وزیراطلاعات پیش آمد.

درخصوص ارتباط با سایرقوا اعم ازلشکری وکشوری نیزکه عموما بطورمستقیم وغیرمستقیم انتصابی ازسوی رهبری بوده نیز با توجه به انحصارحاکمیت اقتدارگرایان با همان مشکل مواجه خواهید شد فراموش نکنید که بیش از200 نماینده مجلس برعلیه شما به شورای نگهبان نامه نوشته اند. ازآنجاییکه این مقامات عمده امورات خود ونهاد تحت مسئولیت خود را براساس منویات و انگشت اشاره (ودرواقع دستورات) رهبری تنظیم وحتی دربسیاری ازموارد اقدام به نیت خوانی ایشان برای اتخاذ تصمیم در اموراساسی می کنند لذا بدیهی است که هرطرح وبرنامه واقدام ازسوی شما که دارای زاویه با افکارومواضع رهبری یا مقامات منصوبه ازسوی ایشان باشد عملا فاقد هرگونه امکان پیشرفت وتضمین اجرایی گردیده پس ازمدتی شما نیزهمانند سایر روسای قبلی قوه مجریه (ازمهندس مهدی بازرگان گرفته تا احمدی نژاد) مجبوربه حضوردرنزد افکار عمومی واظهارعجز ازحل مشکلات وبحران ها خواهید کرد وادعای اینکه نمی گذارند کارکنیم!

سومین چالش شما به حوزه تحت مسئولیتان یعنی قوه مجریه بازمی گردد که قبلا گفته شود اولا باید حاکمیت خود رابه نمایندگی ازنزدیک به 19 میلیون رای دهنده به خود وسپس بعنوان رییس جمهورملت 78 میلیونی ایرانی برپنج وزارتخانه کلیدی نفت، اطلاعات، امورخارجه، کشورودفاع تثبیت نماید تا نوبت به دیگروزارء ووزارتخانه ها برسد.همانطوریکه درشعارهایتان قول داده اید که افراد متخصص رابرسرکاربیاورید این امرمیسرنمی شود مگراینکه ابتداء این افراد که درعلاقه آنها به وطن (درداخل وخارج ازکشور) شکی وجود نداردشناسایی ودعوت به کاربشوند واضح است که منظوربنده صرفا افرادی نیستند که خود بدلیل تعلقات باندی وگروهی دردوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی وخاتمی پست های کلیدی را در دست داشتند واکنون ازآنها بعنوان مدیران وکارشناسان خانه نشین شده نام برده می شود بلکه منظورکارآفرینانی هستند که بدون تعلقات سیاسی یا تمایل به خودنمایی درکوشه وکنارمشغول خدمت به کشوربوده ومراجع حرفه ای وتخصصی مربوطه درداخل وخارج ونیزافکارعمومی برصحت کار و مدیریت آنها گواهی می دهند.

اینجانب درشرایطی این نامه رامی نویسم که درخصوص مواضع شما وعملکردتان درگذشته وحال ابهامات جدی وجود دارد همانطوریکه نکات مثبت اساسی نیزوجود دارد که بالاخص مایلم بالاخص به شعارهای شما دردوران تبلیغات انتخاباتی ونیز حمایت کامل وبدون قید وشرط هاشمی رفسنجانی وبخشی ازاصلاح طلبان ازشما اشاره کنم ومسئولیت سنگینی که دراین رابطه بردوش شما گذاشته شده است. درعرصه بین المللی نیزاین گنگی ودرواقع مظنونیت نسبت به شما به چشم می خورد که به وضوح در مواضع روسای کشورهای آمریکا، کانادا واتحادیه اروپا دیده می شود شما ازیک سو ازطرف رهبری ونهادهای سنتی وابسته به ایشان که سابقه مشعشعی در رد صلاحیت نخبگان جامعه ایرانی دارند برکشیده شده اید وازسوی دیگربهرحال مفتخربه اخذ 19 میلیون رای مردم (معادل 40% کل واجدین شرایط) بوده و عمدتا با گرایش تحول خواهی وتغییردروضعیت موجود رادرپشت سرخودداشته ورییس جمهورقانونی کشوربه شمار می روید. اکنون عملکردشما نشان خواهد داد که درکدام سمت قراردارید ومنافع کدام گروه رادراداره کشوردرنظرمی گیرید.

شعارمبارزه با افراط گرایی وفساد باتوجه به اینکه خودبهترازهمه می دانید کانون این فتنه ها واقدامات نابودکننده کشوردر کجای کشورقراردارد وچه اقداماتی درجهت تقویت بنیادی آنها بویژه طی 8 سال گذشته بااستفاده ازظاهرقانون انجام گرفته است امری نیست که خارج ازدیدشماباشد کانون قدرت سیاسی وثروتهای عمومی وبغارت رفته وتسلط بررسانه های افکارعمومی ساز امکان هرگونه مانورسیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را ازشما درصورتی که واقعا اعتقاد به تغییرداشته باشید ازشما سلب خواهد کرد. کسانی که اعتقادی به جمهوریت نظام نداشته وهرگونه نظام سیاسی مبتنی براصل تفکیک قوا، اعمال حاکمیت ملی، تقسیم عادلانه ثروت های عمومی کشور، نظم وانتظام مالی واقتصادی، استفاده ازسرمایه های انسانی کشوررا خطری برای منافع واشتهای سیرنشدنی خود می دانند لذا به ما این حق رابدهید که با بدبینی به شعارها وعملکرد شما نگریسته وقضاوت درخصوص شما را به عملکرد شما وکابینه تان وتحقق وعده هایتان آنهم براساس جدول زمانی عرفی مبتنی برامکان اجرای کوتاه مدت، میان مدت ودرازمدت بگذاریم. تنها گذشت یکسال ازریاست جمهوری شما وتحقق یاعدم تحقق اهداف کوتاه مدت که عمدتا نیزسیاسی می باشد نشان خواهد داد که حامیان شما قدم دربیراهه گذاشته اند یا خیرحقیقتا شما خداقل برگزیده 40% ملت بوده اید.

ازطرف یک فرمانده دوران دفاع مقدس
و
مدیرممتازدوره سازندگی

Leave a Reply

Your email address will not be published.