گامی دیگرازسوی رهبری برای بلعیدن نفت ایران –بخش دوم

خامنه ای وپارس جنوبیهمانطوریکه دربخش اول این گزارش در“اینجا” و لینکهای مورد اشاره درآن آورده ام یکی ازماموریت های اصلی واگذارشده به محموداحمدی نژاد ازسوی خامنه ای علاوه برانحلال سازمان برنامه وبودجه وثروتمندکردن وابستگان به بیت رهبری انتقال درآمدهای ناشی ازفروش نفت وگازکشورازحوزه دولت به حوزه رهبری بود اصراررهبری براجرای اصل 44 (شخصی سازی بجای خصوصی سازی صنایع وشرکتهای حاکمیتی) واجرای طرح هدفمندی یارانه ها (حذف نفت ازسبد سوبسیدخانواده ها) بخشی ازاین سناریوهای چندگانه بود که توسط نوکری خانه زاد وروستایی بنام محموداحمدی نژاد به اجراگذاشته شد. اکنون بااجرای طرحهای چندگانه رهبری برای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی وقرارگرفتن جان، مال، آبرو وناموس واب ونان مردم دراختیارحاکمیت بتدریج آثاروپیامدهای آن درحال نمایان شدن است. رهبری که با هدایت افکارعمومی به سوی احمدی نزاد سعی می کند خودرا مبری ازاین غارت بزرگ وسازمان یافته قلمداد نماید وشاید بهمین دلیل بود که هاشمی نیزاین حجم ازنابودی سرمایه های کشور رانه امری تصادفی بلکه هدایت شده نامیده ووزارت خزانه داری آمریکا نیزاخیرا مدیران موثردراین فسادمالی نظیرسیف الله جشن ساز، احمدقلعه بانی مدیران سابق وفعلی شرکت ملی نفت وتعدادی دیگرازهمدستان آنها رادرلیست سیاه وممنوع المعامله خود قرارداد.

امروزمهندس اکبرترکان برادرشهید اصغرترکان که سابقه چند دوره وزارت ومدیریت دردولت جمهوری اسلامی ازدفاع ونیروهای مسلح گرفته تا راه وترابری ونفت رادرکارنامه خود دارد گفته است درحالیکه قراربود باصرف مبلغ 40 میلیارددلارکلیه فازهای پارس جنوبی طی 35 ماه به نتیجه برسد با صرف 46 میلیون دلاروگذشت بیش از3 سال هنوزهیچیک ازفازهای پروژه فوق به نتیجه نرسیده است وبراساس اطلاعات رسمی شرکت نفت که اکنون دراختیار سرداران سپاه وقرارگاه خاتم الانبیاء قراردارد وبا یک محاسبه ساده حدود 23 میلیارد دلارونزدیک به دوسال زمان لازم است تا این فازها به بهره دهی برسد والبته خودشرکت نفت نیزدرخواست 30 میلیارددلاردیگربرای اتمام این پروژه ها کرده است !
این درشرایطی است که بدلیل اشتراک میادین فوق با کشورقطروعملیات ضربتی مالی وفنی آن کشوردرپروژه پارس جنوبی نه تنها طی 8 سال گذشته بدلیل برداشت های اضافی دههامیلیارددلاربه طرف ایرانی خسارت واردشده است بلکه ممکنست با اتمام تاخیری این فازها بخشی ازآنها بدلایل مختلفی ازجمله افت فشارحدافلی فاقد استفاده لازم برای کشورباشند.

روزی که احمدی نژاد شعارمبارزه با مافیای نفتی را پیشه خود ساخته وتحت لوای آن ومبارزه با فساد قرارگاه خاتم الانبیاء را بتدریج برصنعت نفت وقراردادهای چند میلیارددلاری آن مسلط می کرد در“اینجا” و“اینجا” و“اینجا” نوشتم که برنامه های کلانی ازسوی خامنه ای برای بالاکشیدن نفت وگازودرآمدهای ناشی ازآن درجریان است. شاید شاخص ترین مقاله ای که دراین رابطه نوشتم مربوط به استقراررسمی سرداررستم قاسمی رییس قرارگاه (پیمانکاروزارت نفت) بعنوان وزیرهمان وزارتخانه وارجاع قرارداد21 میلیارددلاری طرح توسعه پارس جنوبی همراه با ترک تشریفات مناقصه وپرداخت فوری 5 میلیارددلار بعنوان پیش پرداخت ازسوی دولت احمدنژاد وازصندوق ذخیره ارزی به کنسرسیومی بود که یک روزه توسط گردانندگان قرارگاه خاتم الانبیاء تاسیس شده بود. این اقدام اوج وقاحت ودریدگی خامنه ای ومافیای مالی همراهش را بالاخص پس ازسرکوب مردم درسال 88 نشان می داد.(دو رفرنس فوق دربالا آورده شده است که باکلیک برلینکهای آن قابل رجوع است)

یکی ازمواردی که درگزارشاتم به آن تاکید داشتم ماجرای ترمهای زمانی اجرای فازهای مختلف پارس جنوبی بود که قرارگاه تعهد تحویل سه ساله داده بود ونگارنده با توجه به تجربیاتم درزمینه های مشابه ودرکی که ازفساد حاکم براینگونه زدوبندها داشتم ( گرفتن قرارداد وسپس خردکردن آن ودادن به پیمانکاران چینی، روسی، مالزیایی ویادست دوم وسوم داخلی نظیراحداث اتوبان شمال) ادعا کردم که اولا این پروژه ها بجای 3 ساله باتاخیری چندساله تحویل خواهد شد ودرثانی باتوجه به اشتراک سفره های زیرزمینی با کشور قطرممکنست زمان تحویل نه تنها هیچ سودی برای کشورنداشته باشند بلکه موجبات ضرروزیان سنگین رانیزبه همراه داشته باشد( بعنوان مثال آفت شدید فشارگازوناشی ازاستخراج بی رویه ویا زدن چاههای افقی به سمت حوزه ایران توسط قطریها)

اکنون وباگذشت نزدیک به 3 سال ازانتشارآن مقالات چهار تن ازمدیران سابق وفعلی ( بیژن زنگنه وزیرسابق نفت، اکبرترکان ومحمدرضانعمت زاده و علی اصفرابراهیمی معاونین سابق وفعلی وزارت نفت) که افتخارآشنایی وهمکاری با آنها رادرمقاطعی داشته ام همان مطالب رابرزبان آورده وازخسارتهای رفته برسرمایه های ملی کشورسخن می رانند.

مهندس بیژن زنگنه پرکارترین وزیرنفت دوران پس ازانقلاب واستاد نگارنده دردانشگاه درقبل وبعد ازپیروزی انقلاب می گوید “هیچیک ازفازهای پارس جنوبی تکمیل نشده است” ودرجایی دیگربا ادعای دولت احمدی نژاد می گوید
“گویا اینها (سرمایه گذاری های ادعایی 250 میلیارددلاری درصنعت نفت) هم مانند قنات حاج میرزا آغاسی است که برای مملکت گازی ندارد اما برای برخی نان دارد.”

اینها رابگذارید درکنارسخنان مهندس اکبرترکان که می گوید:
” باید دولت آینده یک حسابرسی دقیق ازنحوه اختصاص وهزینه منابع مالی درفازهای مختلف پروژه پارس چنوبی رابه صورت ویژه دردستورکارخودقراردهد” ، البته مهندس نعمت زاده دیگرمعاون سابق وزیرنفت نیزاظهارات مشابهی را درمصاحبه های رسمی خود بعمل آورده است ومقالاتی که نگارنده درهنگام واگذاری بدون مناقصه دهها پروژه ازسوی دولت احمدی نژاد وبه ارزش چند ده میلیارد دلار به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه آورده ام باید بعنوان سند این غارتگری سازمان یافته تحت پوشش مبارزه با تحریم های بین المللی مدنظرقرارگیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.