وقتی کودتاچیان وچپاولگران سرمایه های ملی ایران طلبکارمی شوند –بخش دوم

رمضان شریفدرادامه بخش اول در “اینجا” به تناقضات فراوان درمصاحبه سرداررمضان شریف درخصوص ورود سپاه به فعالیتهای اقتصادی اشاره گردید واینکه ادامه ماجرا

سخنگوی فرماندهی سپاه دربخشی دیگرازسخنان خودبه مخالفتهای گسترده با دخالت سپاه دراموراقتصادی طی 24 سال گذشته اشاره کرده می گوید:
” درحوزه سازندگی نیز ازابتدا تا همین امروزهرکسی ازمنظر خاصی با ورود سپاه مخالفت داشت که به ظاهرهم ازسر خیرخواهی بوده است؛ ولی ازآنجا که ماموریت سپاه حفاظت ازانقلاب است، نمی‌توانست نسبت به اینکه کشور و به ویژه زیرساخت‌های آن آسیب دیده بی‌تفاوت باشد و با بازگشتن به پادگان‌ها چشمش را بر این شرایط ببندد”.

توجه کنید که وی اولا عبارت “بازسازی ” راکه مختص مناطق آسیب دیده ازجنگ باعراق است رابه “سازندگی” تغییرمی دهد که دربرگیرنده هرپروژه ودرهرمنطقه جغرافیایی می تواند اطلاق شود وبعد هم به قول خود سازندگی را جزو امور”حفاظت ازانقلاب” تلقی کرده تازمینه وموردسپاه به عرصه اقتصادی وتجارت راتوجیه نماید درگام بهد اززیرساختهای آسیب دیده سخن می گوید فردی که هم صحنه جنگ ایران وعراق رادیده باشد وهم بمباران جنوب لبنان پس ازحمله اسرائیل درتابستان 2006 که بازسازی آن هم با پول ایران صورت می گرفت براحتی به تنها نتیجه ای که نمی رسد نقش قرارگاه سازندگی سپاه دربازسازی مناطق جنگی وزیرساختهای آسیب دیده ازجنگ است زیرا عمده این مراکزدرایران توسط همان نهادهای زیربط بازسازی گردید وبالعکس سپاه با اندک وردودی به این پروژه ها دست به تصاحب قراردادهای مربوط به امورعمرانی وتوسعه ای بالاخص دروزارت نیرو(باایجادشرکت سپانیر) وراه وترابری (باایجادشرکت سپاسد) زد وتنها موردی که هنوزهم آثارآن درشهرهای جنگ زده نظیرآبادان وخرمشهرمشخص است بازسازی مناطق جنگی بود که قرارگاه خاتم الانبیاء اسم آنرا بنام قرارگاه بازسازی یا قرب یدک می کشید.

درنقطه مقابل تابخواهید سپاه دست به مصادره مبادی ورودی دریایی وزمینی وهوایی واستقراردرگمرکات زد تابتواند تحت عنوان ترخیص کالاهای موردنیازبازسازی یاعملیات برونمرزی کالاهای ممنوعه وغیرممنوعه رابدون پرداخت حقوق گمرکی تا مرز25 میلیارد دلاردرسال یعنی معادل متوسط 30% درآمدهای ناشی ازصادرات نفت را قاچاقی وارد کشور کرده وسودهای هنگفت و بی حساب وکتابی را روانه خزانه رهبری وجیب سرداران همدست بیت ایشان بنماید. البته این سود بادآورده تنها مختص کالای وارداتی بوده وشامل ترانزیت موادمخدر، فروش ارزبانک مرکزی دربازارآزاد، نقل وانتقال دلاروطلا به خارج (ازجمله 18/5   میلیارددلارتوقیف شده درترکیه) یا اداره شبکه های فساد ودیگرموارد نمی شود.
عبارت “برادران قاچاقچی” که ازسوی احمدی نژاد بعنوان عالی ترین مقام اجرایی کشورودرکنفرانس رسمی مبارزه با قاچاق ارزوکالا به سپاه اطلاق وموجب سکوت سردارجعفری ازآن تاریخ تاکنون گردیده است ناشی ازهمین درگیری بیش ازحد سپاه درعملیات کثیف پولسازی وپولشویی برای بیت رهبری وسرداران فاسد خود وترس ازافشای آن است.

سردارشریف پس ازادعای به اتمام رسیدن بخش عمده پروژه ها دردوره های سازندگی واصلاحات وابرازرضایت وزارتخانه های نیرو وراه وترابری ازپروژه های اجراشده درابعاد کمی وکیفی به عملکرد سپاه بدون اشاره به جشن وسرورسپاه درورود به فاز انرژی و دست یازیدن بر پروژه های بالادستی نفت وگاز می گوید:
” دردولت نهم و دهم نیزهمین روند ادامه پیدا می‌کند وگاهی مشکلات سپاه دراین دوره بیشتر ازدوره اصلاحات وسازندگی هم بود که دلایل خاص خود را دارد وبرخلاف آنچه دربرخی رسانه‌ها گفته شده که کارسپاه با آمدن احمدی‌نژاد تسهیل شد و سپاه در همه پروژه‌ها هست، اینطورنبود، این موضوع دقیق نیست ومستنداتش هم وجود دارد.

یعنی بعبارتی سپاهی که باتمام توان خود تقلب درانتخابات سالهای 84 و88 را تحت عنوان مهندسی وسرکارآوردن دولتی با گفتمان انقلابی رقم زده وبا گماشتن دهها سرداروسرهنگ پاسدار وبسیجی بعنوان وکیل، وزیر، معاون وزیر، مدیرکل استاندار، سفیر و…حتی از سرپرستی بهشت زهرا برای فروش گران قبربه مردم نگذشته است نه تنها انتقاعی ازاین کودتای خود نبرده بلکه دردولتهای خاتمی وهاشمی که سپاه آنها راعوامل فریب خورده آمریکا واسرائیل می خواند بیشترنصیب برده است.

سردارشریف درادامه همین بحث چون گربه ای بی حیایی که دردیزی رابازمی بیند پارا فراترگذاشته وبازهم با دروغ وتبلیغاتی خواندن اتهامات متوجه سپاه ادعا می کند که این دولتها بوده اند که ازدادن قراردادهای بدون مناقصه ازتوانایی سپاه بهره اصلی را برده اند.
وی دراین رابطه می گوید:” یکی ازدلایل آن هم این است که پذیرش کارازطرف کسانی که دردولت‌های نهم و دهم حضور داشتند بنا بردلایلی مثل دولت اصلاحات وسازندگی سهولت لازم را نداشت، البته نه اینکه ممانعت ایجاد کنند چون توان(فنی) و تخصصی که سپاه دارد توانی نیست که دولت‌ها به سادگی ازخیرآن بگذرند. برخلاف برخی تبلیغات جهت‌دار، این سپاه نیست که تلاش دارد پروژه‌های مختلفی را بگیرد وکارکند بلکه این دولت‌ها بوده‌اند که تلاش می‌کردند ازظرفیت وفرصت سپاه استفاده بیشتری کنند. ”

سردارشریف که اینک باید نظیروزیرتبلیغات صدام وی را سعیدصحاف سپاه نامید دریک استدلال عمروعاصی طمع وحرص سپاه برای دست گذاشتن بروی قراردادهای بالای صدمیلیون دلار راکه دراوج نخوت درسال 88 توسط فرمانده سپاه اعلام شد و درواقع پیامی به بخش خصوصی داخلی وخارجی بود که اگربدنبال فعالیت اقتصادی کلان درایران هستند تنها ازطریق سپاه امکان دسترسی به چنین پروژه هایی می باشد که البته واضح بود با تسلط سپاه برپروژه ها وقراردادهای اصلی هیچ شرکت معتبرغربی بایک ساختاربین المللی درزمینه نفتی حاضربه همکاری بایک نهادنظامی که جززبان تفنگ چیزی دیگری رانمی شناسد درپروژه های توسعه ای نمی باشد مگرشرکتهای مافیایی که درچین وهنگ گنگ وروسیه زیرنفوذ نخست وزیر بدنامی چون ولادیمیرپوتین به وفوریافت می شوند دراین خصوص وی می گوید:
” بعد ازانتصاب سرلشکرجعفری به فرماندهی کل سپاه یکی ازتدابیر ایشان این بود که ورود سپاه به عرصه پروژه‌هایی که امکان انجامش توسط پیمانکاران داخلی بود را محدود کنند وحتی سقف ریالی پروژه‌ها را مشخص کنند وتلاش شده سپاه جایی ورود پیدا کند که پیمانکاران داخلی توان انجام آن را ندارند و عمده رقبای آن دراین پروژه‌ها شرکت‌های خارجی هستند. البته دردولت‌های نهم وبه ویژه دولت دهم، مساله تحریم‌ها نیزمشکلاتی ایجاد کرد که باید این راهم به دلایل دیگر اضافه کنید. مثلا انتقال خط لوله صلح ازعسلویه به ایران شهرپروژه‌ای نیست که ازسوی پیمانکاران داخلی داوطلب داشته باشد، هرآدم عاقلی هم می‌داند که وقتی توانی درکشوراست نباید شرکت‌های خارجی وارد شوند. ازطرف دیگربرآورد هزینه‌ها و فرصت‌آفرینی برای پیمانکاران خرد نیز باید مورد توجه قرارگیرد.

ازقدیم گفته اند دروغگو کم حافظه است یا برای دروغ گفتن هزار راه وجود دارد ولی برای حقیقت تنها یک راه وجود دارد توجه کنید که سپاه قبلا ادعا کرده بود بدنبال تحریم ها وخروج شرکتهای معتبرخارجی مجبوربه ورود به پروژه های نفت وگازشده است ودلیل دیگررا نیزتوانایی مالی بالای سپاه برای سرمایه گذاری (آوردن پولهای پنهان شده درخزانه رهبری) ذکرکرده بودند بماند به اینکه با سپردن قراردادها ازطریق ترک تشریفات مناقصه وپرداخت های فوری 5 میلیارددلاری ازصندوق ذخیره ارزی تاکنون 46 میلیارد دلارباپیشرفت متوسط 60% برای پارس جنوبی هزینه شده است درحالیکه قاعدتا می بایست هم اکنون کلیه فازهای آن تحویل شده باشد ولی اولا تاحداقل سه سال دیگرامکان تحویل کامل فازها وجود ندارد دوما علاوه برهزینه مازاد 6 میلیارددلاری حداقل 30 میلیارددلارمازاد دیگرهم برآورد ودرخواست کرده اند وقس علیهذا.
ثالثا سپاه درخصوص رقبای بومی خود بگونه ای سخن رانده است که گویی حامی بخش خصوصی است درحالیکه ازابتدای ورود سپاه به فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی روزبه روزبطورسازمان یافته ای به نفع آن نهاد ودیگرشرکتهای امنیتی ضعیفترواین امرحتی دردیدارهای متعدد علی لاریجانی با فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء موردتاکید قرارگرفته است رابعا سردارشریف که سپردن کاربه شرکتهای خارجی را درشرایطی که توان انجام آن درداخل وجوددارد مغایرباعقل ومنطق می داند پس تفکیک و واگذاری پروژه ها ازسوی سپاه به شرکتهای مختلف چینی وکره ای وروسی بعنوان پیمانکارفرعی درمقابل بخش خصوصی راچگونه توجیه می کند؟

اما فراتر ازهمه این بحث ها وادعاهای دروغ این فرمانده سپاه و ازجمله ادعای علاقه سپاه به آبادانی کشور(البته تازمانی که قراردادهای 20 میلیارددلاری بدون مناقصه به شرکتهای یکبارمصرف ویک روزه ثبت شده آن نهادواگذارمی شود) این موضع جالب است که ایشان درزمانی که بیشترین فشارهای امنیتی به گروههای ملی ومذهبی دروران احمدی نژاد واردشده است مدعی گردیده که با همه تبلیغاتی که برعلیه واگذاری پروژه ها به سپاه وجود دارد بیشترین میزان قراردادها به پبمانکارانی با گرایش ملی ومذهبی واگذارگردیده است بعبارتی خامنه ای که نه به ملی ومدهبی بلکه حتی به موسوی وکروبی وهاشمی وخاتمی هم رحم نمی کند آنقدردل رحم شده است که عمده قراردادهای استراتژیک کشوررا تحویل ملی-مذهبی ها داده است آیا با این ادعا مرغ پخته دردیگ به خنده درنمی آید. باوراینکه این یک سخن وموضع رسمی یک سردارسپاهی است یا طنزهفته واقعا مشکل است به عبارت زیرتوجه کنید:
” حضورسپاه درعرصه سازندگی تداوم حضور سپاه در دوران دفاع مقدس است. لذت معرفی یک کشور آباد برای سپاه خیلی اهمیت دارد، سپاه می‌خواهد نشان دهد که نظام جمهوری‌اسلامی قادراست دراین حوزه‌ها کار کند و امروز دربسیاری ازحوزه‌ها کارهای بزرگی هم شده است و با همه هیاهویی که وجود دارد هنوزمیزان پیمانکاران درکشورکه وابستگی به جریان‌های موسوم به ملی ومذهبی دارند حتی دردولت‌های نهم ودهم ازقرارگاه‌ سازندگی سپاه بیشتر است و با عدد و رقم می‌توان آن را نشان داد. این موضوعی است که متاسفانه به‌رغم اهمیت در چنین فضایی کمتر به آن توجه می‌شود.”

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.