کفن پوش های پست مدرن – بخش دوم

روشنفکراندرادامه بحث قبلی در ” اینجا” درخصوص عملکردناصواب اصلاح طلبان حکومتی اما ایکاش داستان به همین جاختم می شد با اعلام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 که همراه با حذف محمدخاتمی وعلی اکبر هاشمی بود اصلاح طلبان محبوس براساس رهنمود های عناصرخود درخارج زندان از انتخابات ودادن رای به حسن روحانی استقبال کرده طرفداران خود را به شرکت درجشن پیروزی کاندیدای خود درخیابانها فراخواندند و این امردرشرایطی بود که اقتدارگرایان نیزبا اقداماتی نظیر اشاره به بیشینه 35 ساله حسن روحانی درجناح راست و سابقه طولانی نمایندگی روحانی ازسوی رهبری درشورای عالی امنیت ملی ، نشاندن بدنام ترین عنصرخود یعنی علی فلاحیان درکناررییس جمهوربرگزیده دراولین مصاحبه اعلام پیروزی وی، تشدید اعدام ها (تاحد 55 اعدام در20 روز)، گسترش نصب نسل جدید سانتریفوژها درمراکزاتمی، برخورد با مردم شرکت کننده درجشن پیروزی روحانی و راهیابی تیم های فوتبال ووالیبال ایران به مسابقات جهانی ونیزاعلام چندباره بدبینی رهبری به مذاکرات با آمریکا چنین وانمود کنند که هیچ اتفاقی نیافتاده است وبقول معروف نه خانی آمده است ونه خانی رفته است وکماکان درب دکان سیاست درایران بر پاشنه راست آن می چرخد!

دیدارهای شتاب زده علی لاریجانی رییس مجلس باروحانی درفردای پیروزی وی درانتخابات ودادن هشداربه روحانی دازسوی اقتدارگرایان درمورد نیازبه معرفی وزرایی که نمایندگان راه یافته با حمایت اربابان قدرت و پولهای کثیف به مجلس شورای اسلامی وبیت رهبری امکان تایید صلاحیت آنها راداشته باشند درواقع اولین گام برای وادارکردن حسن روحانی به حرکت بر اساس نقشه راهی بود که خامنه ای برای فازدوم مهندسی آرای مردم یعنی چینش کابینه درپیش گرفته بود.

ازآنجاییکه جناح راست مهمترین تهدید علیه حاکمیت خود راوضعیت اقتصادی می داند تمام تلاشهای باندخامنه ای برای رفع معضلات اقتصادی وجلوگیری ازشورش گرسنگان ولشکربیکاران (البته بدون پرداختن به ریشه های داخلی وخارجی آن) متمرکز شده است.

خامنه ای وحلقه همراه وی که تا دیروز تحریم های غرب را امری علیحده بربسترسی ساله دشمنی آمریکا با انقلاب ونظام اسلامی دانسته وقطعنامه های صادره ازسوی شورای امنیت سازمان ملل درمحکومیت ایران وتحریم های بین المللی را کاغذ پاره می خواندند به یکباره با فراموش کردن ادعاهای قبلی خود برآن شدند که ریشه تمام معضلات اقتصادی کشوررابه تحریم ها و خارج ازکشورارجاع بدهند درحالیکه حتی افراطی ترین کادرها ونهادهای وابسته به جناح راست ازقبیل محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت ودفترپژوهش های مجلس راستگرای شورای اسلامی نقش تحریم های بین المللی ویک جانبه توسط کشورهای عضواتحادیه اروپا وآمریکا راکمتراز30% عنوان می کنند و نقش سوء مدیریت دربجران اقتصادی کشور را بالای 70% اعلام کرده اند البته هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نابودی درآمدهای هنگفت کشور را طی سالهای اخیر امری تصادفی ندانسته واعتقاد به سازمان یافتگی آن ازسوی مرکزی دارد که وی ازاعلام آن خودداری کرده است آنچه که مشخص است تمامی شواهد وقرائن ارائه شده ازسوی کارشناسان ومدیران اقتصادی کشورازجمله بیانیه های مهندس موسوی در سال 88 کاملا برپیش بینی و نقش اصلی سوء رهبری ومدیریت حاکمیت دربحران های اقتصادی گواهی می دهد.

درهمین رابطه یکی ازنمونه های آشکارکه ورود به آن خط قرمزباندخامنه ای می باشد نحوه مصرف یکهزارمیلیارددلار درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران طی 8 سال اخیرمی باشد که اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل شده است، مسابقه اشرافی گیری طی دو دوره حاکمیت دولت یکدست وبرگزیده رهبری که نمودهای آن درخانه های مجلل، زندگی های لوکس وماشین های بابرند گرانقیمت وریخت وپاش های دولتی تحت عنوان سمینارها، بزرگداشت ها وجایزه ومدال دادن ها به چشم می خورد همگی در شرایطی اتفاق افتاده است که عایرغم واردات سالیانه 70 میلیارددلاری کالامردم ایران زیرسخت ترین فشارهای اقتصادی در تاریخ معاصرقرارداشته واثری نیزازتحریم های بین المللی درصادرات وواردات به کشورنبود.

یکی ازمهمترین دروغهای ساخته شده ودرواقع حربه جنگ روانی رژیم برای مقابله با تحریم های بین المللی ادعای تحریم دارو وتجهیزات پزشکی وموادغذایی می باشد که اتفاقا دستاویزنامه 55 زندانی باصطلاح سیاسی به باراک اوباما رییس جمهورآمریکا وبالتیع آن این مکتوب قرارگرفته است که لازم است بی پایه گی آن دراین نوستارثابت شود.

نگاهی به واردات متوسط سالیانه 70 میلیارددلارکالا ومواد اساسی که به نابودی بخش صنایع وکشاورزی وبه نفع همدستان و تجارسوداگردولت رهبری انجامیده است نشان می دهد که اصولا بحث نقش اصلی تحریم های بین المللی دربحران اقتصادی ایران طی سالهای گذشته یک ادعای غیرواقعی است وبدبختانه یا خوشبختانه بارها وبارها رهبران ومقامات رژیم ازصدرتاذیل وبه مناسبت های مختلف به آن اشاره کرده اند

اما درخصوص کالاهای اساسی ودارو بصورت خاص که ازحساسیت بیشتری درزندگی مردم ایران برخورداراست توجه مخاطبین وبالاخص 55 زندانی سیاسی امضاء کننده نامه به اوباما برای رفع تحریم ها رابه مواضع مقامات رژیم جلب می نماید.

دکترمرضیه دستجردی وزیراولترا راست وبرکنارشده کابینه احمدی نژاد درزمینه دارو می گوید ارز اختصاص یافته دربودجه سالیانه برای تامین دارو وتجهیزات پزشکی درمواردی نظیرواردات خودرو ویا کالاهای لوکس چون لوازم آرایشی، زین اسب وغدای سگ مصرف شده است.

دکترمحمودبهمنی رییس دست نشانده بانک مرکزی درکابینه احمدی نژاد درخصوص انبارشدن 320 تن دارو درگمرکات کشور که درمعرض خراب شدن است می گوید برخی ازسوادگران به بهانه دارو درصدد واردکردن کالاهای لوکس و خودروهای گرانقمیت به کشورمی باشند وی ازحمل این کالاها در80 کشتی خبرمی دهد وداروهای مورداشاره راتنها در محموله های 7 کشتی می داند وی مهمترین هدف سوداگران متصل به مراکزقدرت وثروت را واردات با ارزرسمی 1226 تومان وفروش همان کالاها دربازارآزاد با نرخ 3700 تومان می داند درواقع بیماران کشوروداروی موردنیازآنها گروگان سوداگرانی شده اند که 80 کشتی پرازکالاهای غیرضروری برای فروش درکشوربدون پرداخت حقوق گمرکی دارند.

درهمین رابطه عباس معمارنژاد رییس کل گمرک ایران درگفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران درپاسخ به شایعه فاسد شدن صدها تن دارو دربنادر وگمرکات کشورگفته است ” درحال حاضرانباشت یا دپوی غیرعادی دراین مراکزوجود نداشته وادعا کرده است تنها 330 تن دارو در گمرکات مانده بود که با استقرارنمایندگان وزارت بهداشت وبانک مرکزی دراواخرهفته گذشته درگمرکات کشور 220 تن از 330 تن ترخیص شده و بقیه این داروها( به میزان 110 تن) ظرف امروز یا فردا ترخیص می‌شود.”

درخصوص چندقلم کالاهای اساسی کشوربعنوان نمونه دکترعیسی کلانتری برادروزیرسابق وفقید راه وترابری موسی کلانتری که خود 16 سال مسئولیت وزارت کشاورزی رابه عهده داشته بااشاره به آمارهای اعلام شده ازسوی احمدی نژاد می گوید:
“تولیدات کشاورزی آمارتولید را118 میلیون تن اعلام کرده اند که 40 میلیون تن آن خوراک دام است توگویی مردم راحیوان فرض کرده اند”

کلانتری درخصوص گندم می گوید:
” دولت می‌گويد ۱۴.۳ ميليون تن گندم توليد کرده است. واردات گندم نيز ۶.۷ ميليون تن بوده که می شود ۲۱ ميليون تن. خود رئيس‌جمهور اعلام کرد به دليل هدفمندی يارانه‌ها مصرف گندم در کشور بيش از هشت ميليون تن نيست. خوب يک ميليون تن هم برای بذر مصرف می‌شود و يک ميليون تن را هم حساب کنيم که خوراک طيور می‌شود، ( البته حدود ۹.۳ ميليون تن خوراک طيور وارد کشور شده است)،به گفته خودشان بين ۷۰۰ هزار تا يک ميليون تن هم گندم از کشور قاچاق می‌شود. حالا با جمع کردن اين اعداد و ارقام يک نفر جواب دهد که باقی اين گندم چه شده است؟ ۱۰ ميليون تن گندم باقيمانده کجاست؟

وی همچنین درپاسخ به سوال خبرنگارمبنی برچگونگی ناپدید شدن یا عدم تولید این 10 میلیون تن گندم ودلیل ارائه دروغهای فاحش درآمارمی گوید:
“کسانی که آمار دروغ می‌دهند دستشان دردست دلالان خارجی است. همين آمارسبب گمراهی می‌شود. براساس همين آمار دولت، به موقع نسبت به واردات گندم اقدام نکرد و به جای فروردين، تيرماه به دنبال خريد گندم رفتند و۱۵۰ دلاربالاتر از قيمت‌های اسفند وفروردين،گندم وارد کردند ويک ميليارد دلاربه کشورضرر زدند. ما همان وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع داديم که توليد گندم حداکثرهشت ميليون تن است. ازشرکت بازرگانی دولتی با من تماس گرفتند وگفتند به ما اعلام کرده‌اند که به فکرصادرات ۳.۵ ميليون تن گندم باشيد. همان موقع به آنها گفتم برويد به فکر واردات ۴ ميليون تن گندم باشيد. همين هم شد. حالا چه کسی جوابگوی خسارت يک ميليارد دلاری دراين حوزه بابت آمار دروغ است؟ چه کسی نفع برده است؟ طبيعتا دلالان خارجی. اگر اين آمار دروغ را با منفعت دلالان خارجی مرتبط کنيد، آن وقت پرتقال فروش پيدا می شود.

درخصوص کالای شکربه گزارش ماهنامه شکر،
” اعداد و ارقام موجود نشان مي‌دهد گروه بسيار كوچكي از واردكنندگان شكر كه اخيراً توانسته‌اند به هردليل مباشر واردات محصول شكربراي دولت شوند با واردات 500 هزارتن شكرسودي معادل 250 ميليارد تومان براي يك دوره حداكثر 3 ماهه به‌دست مي‌آورند، درحالي‌كه توليدكنندگان شكر كه درمجموع 36 كارخانه مي‌شوند براي يك دوره يكساله اگر دولت اجازه دهد آنها هركيلو شكر را 1300 تومان بفروشند حدود 130 ميليارد تومان است (ميانگين براي هر شركت 5/3 ميليارد تومان).
این گزارش ادامه می دهد:
” يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد يك گروه بسيار كوچك از مباشران واردكننده شكر كه شمار آن‌ها كمتر از انگشتان يك‌دست است بابت هر روز فعاليت (در يك دوره 3 ماهه كه هرماه آن 30 روز است) 28 ميليارد تومان سود نصيب‌شان مي‌شود، درحالي كه كاركنان 36 واحد توليدكننده با هزاران ميليارد سرمايه‌گذاري انجام شده و هزاران شغل ايجادشده به‌طور ميانگين سود روزانه‌اي كمتر از 350 ميليون تومان به‌دست مي‌آورند.”

درخصوص کنجاله وخوراک دام که به افزایش قیمت گوشت سفید یابحران مرغ مشهورگردید دکترکلانتری می گوید:
” در مورد همين مرغ و تخم‌مرغ. دولت تخصيص ارز ۱۲۲۶ تومان را قطع کرده است. حالا بايد دان مرغ را به قيمت ۲۵۰۰ تومان وارد کرد. مابه التفاوت را اگر دولت پرداخت کند که هيچ. البته دولت پولی در بساط ندارد و اگر پرداخت نکند، بايد قيمت ۸۰ درصد اضافه شود. چکار می‌خواهيد بکنيد. گوشت مرغ وارد کنيد؟ جواب بيکاری مرغداران را چه می‌دهيد؟ دولت روحانی کار ساده‌ای ندارد. دولت انبارها را پر نکرده است.پيش‌بينی برای انتقال انجام نداده است و روحانی متاسفانه کشور را با انبار خالی، خزانه خالی، بنادر خالی و بانک مرکزی خالی تحويل می‌گيرد.”

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.