افزایش فعالیت جاسوسان سیاسی ایران درآمریکا-پاسخی به حسین موسویان

حسین موسویان وکارنگی 1با انتخاب حسن روحانی بعنوان رییس جمهورایران و گماشتن محمدجوادظریف نماینده سابق ایران درسازمان ملل درراس وزارت خارجه ایران لابی ایران در واشنگتن جان تازه ای گرفته است وروزی نیست که یکی ازافراد وابسته به این لابی اقدام دادن رهنمود به مقامات آمریکایی برای حل وفصل اختلافات فیمابین نکند.مقامات که تا دیروزبدنبال بهانه ای برای جنگ بودند وامروزبدنبال بهانه ای برای عدم ورود به جنگ می باشند!.

حسین موسویان سفیرسابق ایران درآلمان که طی مدت خدمت خود درآن کشورنظاره گر و دخیل دردههاعملیات تروریستی ازسوی ماموران رژیم برعلیه مخالفان سیاسی خودبوده وبعدها نیزنقش مهمی درمذاکرات اتمی ایران با گروه 1+5 رابعهده داشت این روزها درآمریکا بشدت فعال گردیده و هرازچندگاهی با انتشارمطلبی دریکی ازنشریات معتبرسعی دراغوای مقامات تصمیم گیرغربی درخصوص مساله ایران وتقویت پایگاه آن درخاورمیانه دارد. نگاهی به نوشته های وی نشان می دهد که ایشان تابع نعل به نعل سیاستهای رسمی نظام راپیگیری کرده وعملا سفیرغیررسمی رژیم درآمریکاست.

حسین موسویان که قبلا طی گزارشات متعددی در“اینجا”، “اینجا”، “اینجا”(هفت قسمت)، “اینجا” و“اینجا” و“اینجا” و “اینجا”  و“اینجا” و“اینجا” بعنوان نمونه ماهیت وی افشاء گردیده است اخیرا وی باردیگردریادداشتی که درسایت معتبر Project Cyndicat ازپراگ پایتخت چکسلواکی به چاپ رسیده 12 دلیل رابرای اثبات لزوم همکاری ” ایران وآمریکا درماجرای سوریه” بامحوریت نفی هرگونه حمله نظامی به آن کشورذکرکرده است که البته برخی ازآنها باماهیت ایجابی (اثباتی) درراستای سیاست تکرار و القاء و برخی نیزباماهیت سلبی(نفی) می باشند. روزنامه انتخاب نیزبا تیترگزینشی “مجوز مذاکره با آمریکا دردست حسن روحانی” که درآخرین پاراگراف نوشته موسویان آمده است سعی کرده است دراین فریبکاری جهانی شرکت کرده وبه زعم خود افکارعمومی داخلی را برای این عقب نشینی حاکمیت ورهبری ایران آماده نماید یعنی همان امری که تاکنون بارها ازسوی رهبری “بی غیرتی ” قلمداد وازقول وی گفته می شد ” کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند یا از الفبای سیاسی چیزی نمی‌دانند و یا الفبای غیرت را خوب ننوشته‌اند”.

اماحسین موسویان دریک مطلب ترجمه شده به انگلیسی درسایت فوق الذکردلایل خود رابرای نفی حمله به سوریه راچنین توضیح می دهد 1- تجهیزشورشیان سوری به سلاح شیمیایی 2-فرورفتن آمریکا درباطلاقی شبیه افغانستان وعراق 3- تقویت گروههای تروریستی وتندروها با توجه به تسری آن به پیروان شیعه وسنی خود درمنطقه 4- درتضادبودن شعارمبارزه با تروریزم وحمایت ازالقاعده درسوریه توسط آمریکا 5- تصوراشتباه درتضعیف ایران پس ازسرنگونی رژیم بشاراسد بااشاره به تقویت موضع ایران درعراق وافغانستان وبالعکس تضعیف آمریکا درمنطقه 6- ایزوله شدن بیشترآمریکا درداخل وخارج 7- تلفات وضایعات بیشترانسانی درسوریه اززمان حاضر درصورت حمله آمریکا 8-روشن شدن آتش دشمنی ایران وآمریکا واحتمال سوء استفاده سلفی هاوالقاعده ازاین امربه نفع خود 9- تضعیف سیاست اوباما درنزدیگی به جامعه مسلمانان درآمریکا وتقویت محورمقاومت (ایران وحزب الله) 10- افزایش تنش بین آمریکا وروسیه وتقویت محورمقاومت (ایران وحزب الله) 11- ازدست رفتن فرصت تاریخی فعلی برای عادی سازی رابطه ایران وآمریکا باتوجه به دادن مجوزمذاکرات باآمریکا به حسن روحانی ازسوی رهبری 12- ازدست رفتن فرصت طلایی حل مساله اتمی ایران با توجه به روی کارآمدن دولت حسن روحانی

درخاتمه موسویان با اشاره به دیدگاه مشترک ایران وآمریکا درمجرمیت کاربردسلاح شیمیایی وسابقه ایران دراین امربعنوان قربانی امرفوق رایکی ازنقاط اشتراک ایران وآمریکا دانسته که زمینه مشارکت ایران رادرتوقف اشاعه سلاحهای کشتارجمعی فوق فراهم می آورد.

مذاکره کننده ارشد اتمی وسفیرسابق ایران درآلمان همچنین درراستای استراتژی ترسیمی ازسوی حاکمیت شورای امنیت راتنها نهاد مشروع برای واکنش به حمله شیمیایی دانسته وخواستارحمایت مشترک ایران وآمریکا ازکمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای کشف ناقضان قانون (ونه مجازات آنان) دراین خصوص می باشد وی درنهایت دریک قیاس مع الفارق می گوید همانطوریکه اوباما خطوط قرمزخود را درخصوص حملات شیمیایی دارد رهبری ایران یعنی خامنه ای نیزخطوط قرمزخود رادارد

نگاهی به مطلب بالا که چکیده مفید مطلب حسین موسویان است نشان می دهد که تا اندازه وی که باصطلاح دوران تبعید خودخواسته اش را دردانشگاه پرینستون ومراکزمطالعاتی که ازسوی وزارت اطلاعات ایران هرگونه همکاری با آنها جاسوسی اعلام گردیده است می گذراند خود رامقید به پیروی ازسیاست های رسمی و کلیشه ای نظام می داند که البته ازیک مامور و دیپلمات ایران نیزجزاین انتظارنمی رود ولی مخاطب ما دراین نوشته نه ایشان بلکه دردرجه اول مقاماتی ازدولت آمریکا می باشند که تصورمی کنند با بکارگیری وتیماراین افراد به رازورمز ونظام تصمیم گیری درنظام جمهوری اسلامی چون سوراخ دعایی برای ایجاد رابطه متقابل دست پیدامی کنند درحالیکه کسی که با الفبای نظام بی دروپیکرولایت فقیه درایران آشنا باشد می داند که به تنها موجودونظامی که نمی توان اعتماد کرد آخوند ونظام جمهوری اسلامی است نگاهی به سرنوشت رهبران وروسای جمهوری ومواضع آنها طی 35 سال اخیراین امررابخوبی روشن می سازد امادرخصوص مطلب بی ارزش موسویان براحتی با گردآوری دهها دلیل مشابه ازسوی موافقان حمله به سوریه می توان ثابت کرد که تمام دلایل مطرح شده ازسوی موسویان بی پایه واساس است بعنوان نمونه:
1- حمله به سوریه باعث گسست زنجیره تروریزم می شود که یکسرآن درافغانستان وباعبورازایران وعراق وسوریه انتهای آن درلبنان می باشد 2- شکست سوریه پیام مهمی به مردم به ستوه آمده منطقه ازدست دیکتاتورهاست که حتی اگرقدرت سرکوب آنها بیشترازمقاومت مردم خویش باشد جامعه جهانی ودرراس آن کشورهای طرفدارحقوق بشرودموکراسی آنها راتنهانخواهدگذاشت3- حمله به سوریه درپی استفاده ازسلاح شیمیایی به دارندگان این سلاح ثابت می کند که استفاده ازآن نه تنها به استواری رژیم آنها نمی انجامد بلکه عاملی تسریع کننده درسرنگونی آنها می باشد4- آمریکا وباراک اوباما به بشاراسد وحامیان وی می فهمانند که “خط قرمز” ترسیمی ازسوی تنها ابرقدرت دنیا واقعی وعبورازآن هزینه سنگینی رابدنبال دارد5- حمله به سوریه به رهبران مستبد ووابسته به قدرتهای خارجی نشان می دهد که پناه بردن به کمونیزم واستعمارروسیه وچین هیچگونه امنیتی برای آنها به ارمغان نمی آورد 6- باتوجه به حمایت مطلق ایران ازنظام ها وجریانهای شیعی که درایران، عراق، سوریه ولبنان حمله به سوریه به توازن قوا بین شیعیان وسنی ها کمک کرده واختلافات ودرگیریهای جاری را که مورداختلاف حتی درمراجع شیعه نیزشده است کاهش خواهد داد7- حمله به سوریه حتی درحد تهدید به آن به عقب نشینی روسیه وتسلیم سوریه درپیوستن به کنوانسیون خلع سلاح شیمیایی وتحویل زرادخانه خود انجامید درتسلیم ایران که اخیراازسوی رهبرایران درجمع فرماندهان سپاه بعنوان “نرمش قهرمانانه” تعبیرشده است نیزموثربوده است 8- حمله به سوریه نه تنها نشان خواهد داد که آمریکا ومتحدان غربی اش آنرا جدا ازمساله ایران می دانند بلکه می توانند ازمیوه های آن درمذاکرات 1+5 برای وادارکردن رهبری ایران به پذیرش صلح پیشنهادی ودست کشیدن ازبرنامه اتمی خود استفاده کنند9- حمله به سوریه تاثیرمستقیمی دربهبود رفتاردیکتاتورها، تروریستهای های منطقه ای و حتی مرعوبین آنها ازخامنه ای گرفته تا نوری المالکی، حسن نصرالله، میشل سلیمان وحامدکرزای خواهد داشت 10- حمله به سوریه نشان خواهد داد که آمریکا ازسیاست دوگانه دربیان وپیگیری معیارهای انسانی خود نظیرحمایت ازحقوق بشرپیروی نکرده وآنرافدای منافع کوتاه مدت بظاهرملی نمی کند 11-حمله به سوریه موجب تقویت موضع کشورهاو نهضتهای درحال توسعه اسلامی -عربی (ترکیه، امارات، قطر، بحرین، فلسطین و….) وحتی گروه هایی چون حماس درفلسطین درمقابل رژیم های تندرو و گروههای تروریستی واپسگرا چون ایران، عراق وحزب الله لبنان وابسته به قدرتهای استعماری روسیه وچین شده ونشان می دهد که غرب وجهان پیشرفته متحدان خود رادرمقابل بلوک های شیطانی تنها نمی گذارد12- حمله به سوریه ورها کردن مسلمانان وبالاخص مردم اهل سنت که اکثریت جامعه آن کشوررا تشکیل می دهند اززیریوغ اقلیت علوی درچارچوب حاکمیت دموکراسی درآن کشورمی باشد. اگرآمریکا ومتحدان غربی اش توانستند با برکناری صدام حسین دودستی دولت برآمده ازحمله نظامی آمریکا راتحویل شیعیان ودست نشانده ای چون نوری المالکی بعنوان حاکمیت اکثریت مردم عراق بدهند چرا نباید ازهمین فرمول درسوریه برای برکناری برادربعثی صدام یعنی بشاراسد وسپردن حاکمیت کشوربه اکثریت سنی نگران باشیم؟

ازنظرنگارنده آمریکا بعنوان بزرگترین قدرت دنیا که باروبخش اصلی عمده جنگهای بین المللی رابرای استقرارصلح وتامین امنیت دراقصی نقاط جهان رابدوش داشته است حق دارد برای سوریه دراستفاده ازسلاح شیمیایی خط قرمزتعیین کند اما آیت الله خامنه ای که خودشریک جنایتکاران حاکم برسوریه بوده ومدعی است دربحران آن کشوردخالتی ندارد نباید برای خود حق وحقوقی قائل شود وی سردسته یک گروه تروریستی بین المللی بود که نه تنها درکشورخودبلکه درسایرکشورهای همجوار ازطریق اعمال وحشت و ترورحکمروایی می کند وباید خود را برای محاکمه دردادگاههای کیفری بین المللی درکناربشاراسد ونوری المالکی آماده نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.