رهبری، ایرانسل ومدیرعامل ولایی آن – بخش اول

” این روزهاحجم اخباراقتصادی واجتماعی درمقایسه با اخبارسیاسی بسیاراندک است ودراین زمینه اطلاع رسانی کمی صورت میگیرد”             ازسخنان میرحسین موسوی به مناسبت 22 بهمن 88

درگزارشات قبلی  در “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” و “اینجا” به این امراشاره شد که رهبری ازدومین دوره ریاست جمهوری خاتمی به جد وارد فعالیتهای اقتصادی درزمینه های حاکمیتی یا بالادستی گردید وگرچه تاقبل ازآن فعالیتهای مالی خود را درپشت عملیات جاری بنیادهایی نظیر بنیادمستضعفان، ستاداجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیاء وتعاون سپاه و….انجام می داد ولی ازآن به بعد عملا پرده  پوشی را به کناری نهاده وبه طورعریان انتقال سرمایه ها وقراردادهای ملی را به حوزه وشرکتهای تحت نظارت خود آغازکرد.

یکی ازاین حوزه های سودآورصنعت مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی بود که اکنون درجهان نیزحرف اول را درکنارصنعت انرژی می زند

خامنه ای درسال 1383 با لغوقرارداد شرکت مخابرات با ترک سل که دارای مصوبه هیات وزیران دولت خاتمی ومجلس شورای اسلامی بود این قراردادرا باحمایت مجلس هفتم ودولت احمدی نژاد به شرکتی بنام ام تی ان درآفریقای جنوبی داد که تا آنموقع شناخت چندانی ازوی دردست نبود آنها برای اینکاروگم کردن نقش رهبری شرکتی بنام ایرانسل را دردوبی به ثبت رسانده وبا دراختیارگرفتن 51 % سهام ودادن 49% سهام به طرف آفریقایی پروژه اپراتوردوم مخابرات راازآن خود کردند. اعضای ایرانی هیات مدیره ایرانسل دردوبی سردارعلیرضاقلمبردزفولی (مدیرعامل قبلی صایران وابسته به وزارت دفاع  ومدیرعامل فعلی ایرانسل) ومحمدمخبردزفولی (معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان ورییس فعلی ستاداجرایی فرمان امام) بودند

طرف ترکیه ای که درکنارماجرای حذف خود ازمناقصه ها ازجمله مدیریت خدمات فرودگاه ضررزیادی رامتحمل شده بود دردادگاهی درواشنگتن ایران وباستناد گفته ها ومدارک دریافتی ازیکی ازمدیران آفریقایی امضاء کننده قرارداد فوق وشرکت ایرانسل رهبران رژیم رامتهم به دریافت رشوه دراین قرارداد متهم ودرخواست ضرری وزیانی به میزان 4 میلیارددلارکرده بود که ظاهرا دادگاه فوق بدلیل امضاء واجرای قرارداد درخارج ازحوزه ماموریتی واشنگتن برای رسیدگی به آن ازخود سلب صلاحیت کرده ولی همچنان پرونده مفتوح است. البته استدلال طرف ترک نقض تحریم ها توسط طرف آفریقایی وشرکتهای آمریکایی طرف مرداواده با آنها بوده که هنوزوضعیت آن معلوم نشده است. معصوم فردیس یکی ازمدیران ارشد مخابرات که به واگذاری غیرقانونی پروژه به طرف آفریقایی (بدلیل عدم شرکت درمناقصه با سه کمپانی معتبربین المللی) به شش سال حبس تحت عنوان جاسوسی محکوم گردیدتا حساب دست مخالفان فسادعظیم فوق توسط دار و دسته خامنه ای  بیاید.

پس ازآن نیز درشهریور 88 با روی کارآوردن محمود احمدی نژاد گام دوم تصاحب مخابرات برداشته شد و سپاه پاسداران با راه اندازی کنسرسیوم مشترکی بنام توسعه اعتماد مبین ومتشکل ازشرکتهای زیرنظرنهادرهبری چون ستاداجرایی وبنیادتعاون وباحذف کنسرسیوم پیشگامان کویریزد و دست اندازی برشرکت مخابرات توانست نیمی ازسهام شرکت حاکمیتی فوق را با ارزش گذاری جعلی معادل 30% قیمت واقعی وتنها با پرداخت ریالی معادل  6/1 میلیارددلارازآن خود کرده وحاکمیت مافیایی باند رهبری را برصنعت مخابرات کامل کند(51% سهام معادل 7800 میلیاردتومان ارزش گذاری شده بود که باپرداخت 20% آن قراردادفعالی واقساط شش ماهه عملا ازمحل درآمدهای آتی که با افزایش نرخ خدمات ارتباطاتی پوشش داده می شد). تروردکترمعتمدی وزیرمخابرات دولت خاتمی درهمین رابطه وبدنبال افشاگریهای وی صورت گرفت. همزمان با این امریکی ازسرداران سپاه بنام صابرفیضی ازسپاه تبریز را بعنوان مدیرعامل شرکت مخابرات نصب کردند تاهم شریک وهم کارفرما وهم پیمانکار نظیررابطه وزارت نفت وقرارگاه خاتم الانبیاء همگی انحصارا دردست سپاه پاسداران  باشد وبا این ترتیبات خاص می توان حدس زد که چه برسرنرخ های مخابرات واینترنت آمده وچه سودهای کلانی روانه جیب این نهادها ونهایتا رهبری خواهد شد.

اکنون با تغییردولت احمد نژاد علیرغم اینکه مخابرات نیز نظیرسایروزارتخانه های حساس دراختیار جناح راست قرارگرفته است ولی بدلیل جابجایی که درمدیریت مخابرات صورت خواهد گرفت وحشت ازبهم خوردن ترتیبات سابق وآشکارشدن نقش عناصراصلی درمفاسد مالی گریبانگیرمسئولین دخیل دراین امر راگرفته است

سردارعلیرضاقلمبردزفولی مدیرعامل ایرانسل پس ازشایعه جایگزینی وی با  سردارعلی حکیم جوادی معاون سابق خود درصایران ورییس فعلی سازمان فناوری اطلاعات وزارت مخابرات درمصاحبه ای باقانون پرده ازاطلاعات برداشته است که به خوبی بخشی ازدرآمدهای نجومی سازمان مافیای مالی رهبری رانشان می دهد وی درابتداء پایان دوره انحصاری براپراتوردوم درشهریور93 اشاره می کند واینکه شریک آفریقایی ایرانسل با سرمایه گذاری 2/1 میلیارددلاری 450 میلیون دلارسود بدست آورده است که بدلیل تحریم های بین المللی امکان خروج قانونی آنرا ندارد البته درهمین زمان به گزارش “بیزینس ریپورت” سخنگوی شرکت MTN آقای نیک کرشاو گفته است که درصورت توافق آمریکا با ایران حسابهای این شرکت که ازاواخرسال گذشته (بدلیل همان شکایت ترک سل درواشنگتن درباره نقض تحریم ها) بسته شده ممکنست بازشود.

بخش دوم سخنان سردارقلمبردزفولی به اعتراضات شریک خود درشرکت ملی مخابرات ونیز وزارت مخابرات بعنوان نماینده حاکمیت درصنعت مخابرات برمی گردد واینکه درآمد ایرانسل درسال 91 معادل 4200 میلیاردتومان بوده است ولی وی ادعا کرده است که تنها 200 میلیاردتومان ازاین مبلغ ارزش افزوده بوده است وبرای اثبات نظریه خود به هزینه 25 میلیاردتومانی تبلیغات اشاره می کند وی به جزئیات نحوه هزینه 4000 میلیاردی دربخش سرمایه گذاری  وعمرانی یا هزینه های جاری اشاره نکرده است که خود بسیارمعنی داراست. وی ادعا کرده است که طی همین مدت تاپایان 92 درآمد شرکت مخابرات با 49% سهام ازاینترکانکشن بین آنها 9400 میلیاردتومان بوده که ازاین مبلغ 1900 میلیاردتومان هزینه ومابقی سود وبعبارتی سود مخابرات 500% بوده است وی البته ادعا کرده است که حتی از200 میلیاردتومان سرویس ارزش افزوده توسط ایرانسل نیز28% آن به مخابرات تعلق دارد وی بدهی مخابرات به ایرانسل را 1840 میلیاردتومان اعلام  که 1600 میلیاردتومان آن پرداخت شده است.

سردارعلیرضاقلمبردزفولی گفته است مایل به رسانه ای کردن مسائل فیمابین مخابرات وایرانسل به رسانه های عمومی نبوده وبهتراست ازمجرای قانونی وحقوقی برای حل مسائل استفاده شود که درعرف به معنی استفاده ازقدرت حاکم ومافیای رهبری درقوای سه گانه وبنفع ایرانسل می باشد.  وی بدون اشاره به درآمد ایرانسل طی نه سال اخیرگفته است که درآمد مستقیم وغیرمستقیم دولت از7 سال فعالیت ایرانسل حدود8/13 هزارمیلیاردتومان بوده است.

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.