چگونه “نرمش قهرمانانه” ازایران به سوریه ودیگرکشورهای محورشرارت رسید – پاسخی به حسن نصرالله وغالب قندیل

غالب قندیل تحلیلگرسیاسی لبنانی پیرامون سخنرانی اخیرحسن نصرالله  به ده نکته موهومی بعنوان واقعیات موجود درخاورمیانه اشاره کرده است  وسپس نتیجه گرفته است که سیاست غرب درمنطقه به نفع محورشرارت درحال تغییراست وی این ده واقعیت را اززبان حسن نصرالله بعنوان فرمانده مقاومت لبنان چنین بیان کرده است:

پیروزی محورمقاومت درسوریه، تغییرذائقه مردم سوریه به نفع رژیم بشاراسد، درگیری داخلی بین ارتش آزاد وسلفی ها یا افراطیون با کردها، تغییردیدگاه بین المللی نسبت به سوریه، ناتوانی اپوزیسیون خارج نشین ازاتحاد، ازبین رفتن اتحادجهانی درحمله به سوریه وتغییرمواضع کشورهایی نظیرمصر، مشغول شدن برخی ازحامیان جنگ برعلیه رژیم سوریه به مسائل داخلی نظیرآمریکا وترکیه، پایداری سیاسی واقتصادی ومیدانی رژیم سوریه، حذف امکان سقوط رژیم ازطریق حمله نظامی خارجی، ثبات قدم کشورهای محورشرارت (ایران، عراق، سوریه، لبنان) درعرصه منطقه ای وبین المللی وسیاست تهاجمی روسیه درمقابل غرب

واضح است که مواضع دولتمردان آمریکا وبالاخص جان کری وزیرامورجارجه این کشورنشان ازتغییرات اساسی دررویکردآن کشورنسبت به مسائل خاورمیانه دارد تغییری که خشم متحدان سنتی آمریکا ازشیخ نشین های خلیج فارس تا دولت اسرائیل رادربرمی گیرد اما دولت آمریکا ازاین تغییررویکرد بعنوان آخرین شانس داده شده به محورشرارت برای حل مسائل ازطریق سیاسی ودیپلماسی (قبل ازدست زدن به گزینه نظامی ) می نگرد این واقعیت ها کدامند ؟ وآیا تغییررویکرد آمریکا واقعی وتا انتها درچارچوب منافع منطقه ای آن کشورپیش خواهد رفت؟ یازده واقعیت زیردرپاسخ به سخنان حسن نصرالله وغالب قندیل موضوع را ازهرگونه توضیحی بی نیازمی نماید.

1-      تاثیراساسی تحریم های بین المللی براوضاع سیاسی واقتصادی ایران برهیچکس پوشیده نیست اگرتادیروز افراطیون حاکم برایران با تاسی به سخنرانی های پرطمطراق خامنه ای مدعی بودند که تحریم ها نه تنها هیچ تاثیری براوضاع داخلی ایران نداشته وحتی موجب خودکفایی اقتصادی کشورنیزشده است امروز همه جناح های سیاسی کشور براینکه ادامه تحریم ها می تواند به شورش مردم برعلیه حاکمیت منجرشده اتفاق نظردارند ولذا رفع تحریم ها دراولویت هردووشاید هم سه جناح داخل حاکمیتی یعنی تندروها، اصلاح طلبان  ومیانه روها قراردارد. خامنه ای عقب نشینی آشکارخود را درمقابل یورش اقتصادی آمریکا وغرب ” نرمش قهرمانانه” نامید.

2-      انتخابات خرداد92 علیرغم تلاش حاکمیت ورهبری ایران برای تبدیل آن به مسابقه بین کاندیداهای افراطیون و اسبهای یک درشکه برای حفظ نظام که باحذف هاشمی رفسنجانی توسط خامنه ای وشورای نگهیان هزینه دیگری رابرنظام روبه سقوط تحمیل نمود اما با سرازیرشدن آرای شرکت کنندگان به حسن روحانی که بیشترین فاصله را نسبت به دیگرکاندیداها با خامنه ای داشته و درواقع مهره هاشمی محسوب می شود پیام مهمی را به طرفهای غربی فرستاد که اراده رهبری کشور درپایین ترین میزان خود قراردارد.غلامعلی حداد عادل کاندیدای ایده آل خامنه ای بدلیل فقدان هرگونه پایگاه مجبوربه استعفاء وسعید جلیلی کاندیدای دیگرموردنظرخامنه ای تنها 4 میلیون رای را از36 میلیون رای به خوداختصاص داده بود

3-      تماس تلفنی حسن روحانی واوباما ونیزمذاکرات مستقیم بین محمدجوادظریف وجان کری وزیرامورخارجه آمریکا که برای اولین بارپس ازسی سال وبه درخواست طرف ایرانی رخ داده است بیانگرتسلیم مرحله ای ایران بعنوان نخ تسبیح محورمقاومت درمقابل غرب واسرائیل است تسلیمی که حتی سروصدای خامنه ای رهبرایران وافراطیون آن کشور را درآورد وفریادهای مرگ برآمریکا رابهمراه آتش زدن پرچم وتصاویرباراک اوباما درمراسم نمازجمعه تهران رقم زد.

4-      اکنون موج مخالفت علاوه بررهبران سنتی انقلاب ایران با خامنه ای یعنی هاشمی رفسنجانی وناطق نوری به بیت امام خمینی نیزرسیده است  وخامنه ای درهراس ازهرچه شعله ورترشدن این آتش دستورپرونده سازی برعلیه فاطمه  دختردیگر هاشمی  که ریاست مرکزبیماریهای خاص رابرعهده دارد ونیزنعمیه اشراقی نوه آیت الله خمینی راصادرکرده  است واین برای اولین باراست که برای یکی ازاعضای فامیل رهبروبنیانگذارانقلاب ونظام جمهوری اسلامی کیفرخواست صادرمی شود. گزارش جدیداحمدشهید گزارشگرویژه حقوق بشردربدترشدن اوضاع ایران پس ازانتخابات وبالاخص گسترش اعدام ها نیزدرهمین رابطه می باشد.

5-      خامنه ای پس ازبحث نرمش قهرمانانه به شدت درلاک دفاعی فرو رفته است وبرای اولین بار ازسخنرانی درمراسم های رسمی نظیرعیدغدیرخم خودداری کرده است درداخل نیزعده ای مداح واراذل واوباش با مشاهده ضعف وفترت خامنه ای میدان دارشده وشروع به عربده کشی برعلیه دولت روحانی کرده اند دولتی که قراربود مشروعیت نظام در 4 سال آینده ازآن نشات بگیرد.

6-      عقب نشینی فوری جبهه شرارت درمنطقه یعنی روسیه، ایران، عراق، لبنان  درماجرای تصویب حمله نظامی آمریکا به سوریه تحت بهانه “انهدام تسلیحات شیمیایی” ومربوط به  استفاده ارتش سوریه ازبمب های شیمیایی درغوطه شرقی وغربی که به مرگ حدود 1500 شهروند سوری انجامید علامتی مثبت برای آمریکا ومتحدان غربی آنان بود که درسوریه نیزنظیرایران عقب نشینی آغازگردیده است.

7-      فشاروتهدید اتحادیه عرب ودرراس آن عربستان سعودی بردولت روسیه بااعزام شاهزاده بندر رییس دستگاه اطلاعاتی آن کشور ونیزدولت لبنان وتهدید به گسترش درگیریها ازطرابلس تا صوروصیدا به عقب نشینی مرحله ای نیروهای حزب الله ازسوریه انجامیده است. بنا برنوشته های نشریات تندروی ایران ولادیمیرپوتین درپاسخ به تهدید شاهزاده بندرمبنی براعزام القاعده به چچن خشمگینانه گفته است اگرآنها دوباره به روسیه بفرستید قلم پاهایشان راقطع خواهم کرد.

8-      اوج گرفتن انفجارهای عراق موجبات نارضایتی بیشترشیعیان آن کشورازدولت دست نشانده نوری المالکی رافراهم واکنون نخست وزیرعراق بیش ازهرزمانی نیازبه حمایت آمریکا وغرب را برای حفظ دولت ونظام شیعی طلب می کند زیرا گسترش ناامنی امنیتی وسیاسی واقتصادی درعراق وپس ازخروج نیروهای آمریکایی نشان داد که حتی نزدیکی به ایران نیز خلاء ناشی ازخروج آمریکایی راپرنکرده است واوضاع آن کشور علیرغم تولید 4 میلیون بشکه نفت ودرآمدهای هنگفت  روز به بروز بدترمی شود. بیانیه آیت الله سیستانی برحذف وبرداشتن تصاویرایشان ازدستگاههای دولتی وخیابانهای عراق نیزنشان داد که دیگرمراجع شیعی نیز صفوف خود راازدولت دست نشانده خامنه ای  جداکرده وعملا نوری المالکی را با رهبری ایران درصحنه عراق تنها گذاشته اند.

9-      کشته شدن بخش عمده ای ازنیروها و فرماندهان ارشد رژیم سوریه، حزب الله لبنان، نیروی قدس سپاه پاسداران وحزب الله لبنان درکمتراز6  هفته درسوریه ازدلایل اصلی تغییررویکرد محورشرارت درمنطقه است. برای آگاهی تنها چندماه پس ازکشته شدن حسن شاطری فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درسوریه (بانام مستعارمهندس حسام خوشنویس درلبنان ومنطقه) بترتیب فرماندهان زیرکشته شده اند. اسماعیل (محسن) حیدری فرمانده سپاه قدس درسوریه ودستیارش هادی باغبانی، فرمانده نیروهای حزب الله عراق فاضل صبحی (ابوهاجر)، فرمانده نظامی حزب الله لبنان درسوریه علی حسین ناصیف، فرمانده اطلاعات نظامی سوریه دردیرالزور وازنردیکترین افراد به بشاراسد ژنرال جامع جامع و…همه این حوادث وحملات سازمان یافته ارتش آزاد سوریه به دمشق (پایتخت سیاسی) ولاذقیه  (پایتخت قبیله اسد وعلویون حاکم) نشان می دهد که روند سقوط رژیم اسد بعنوان حلقه واسط زنجیره شرارت آغازشده است وبهمین دلیل بشاراسد وسایر رهبران حامی وی درروسیه، ایران، عراق و لبنان دم ازراه حل سیاسی برای بحران سوریه می کنند.

10-   حماس وحزب الله دوفرزند سنی وشیعه رژیم ایران درفلسطین ولبنان نیزبه بن بست خورده اند اکنون ماههاست که دولت لبنان تشکیل نشده است وحرب الله لبنان مذبوحانه جریان 14 مارس ودولت عربستان سعودی واتحادیه عرب را مسئول آن وحتی تعطیلی پارلمان لبنان معرفی می کند ازآنجایی که انتخابات پارلمان وریاست جمهوری لبنان نیزدرپیش آمد عملا فقدان تشکیل کابینه تمام ارکان کشور لبنان را درمحاق فرو برده است

11-   درادامه تسلیم ایران  و محورشرارت به غرب  برای اولین بارایران مجبوربه همکاری باسازمانهای اطلاعاتی اسرائیل گردیده است وبنابه اطلاعاتی که ازسوی مقامات اطلاعاتی آمریکا به روزنامه السیاسه کویت درزکرده است معمای ناپدیدشدن 4 ایرانی دربیروت درسال 1982 (محسن موسوی کاردار، احمدمتوسلیان فرمانده تیپ محمدرسول الله، تقی رستگارمقدم راننده وکاظم رستگارخبرنگار وهمچنین ران آراد خلبان جنگنده ساقط شده اسرائیلی درلبنان به سال 1986 درشرف حل شدن است ومنبع اصلی نیزاطلاعاتی است که حسین موسوی برادرمحسن موسوی که ازدیپلماتها ورییس مرکزمطالعات استراتژیک زیرنظرخامنه ای است سرچشمه گرفته است

 

اکنون باتوجه به 11 نکته فوق درمقابل 10 واقعیت ذکرشده توسط حسن نصرالله وتحلیلگردست نشانده وی غالب قندیل کاملا واضح است که باضعیفتر وتسلیم شدن رهبران وکشورهای محورشرارت غرب ودراس آنها آمریکا به این نتیجه رسیده است که استفاده ازهمین روسای روبه موت برای اداره کشورها درصورت تن دادن کامل به خواسته های آمریکا بهترازرهبران ملی وانقلابی است که سالها طول می کشد تا به عناصری سرسپرده وتسلیم طلب تبدیل گردند امروز یک بشاراسد با ارتشی ازهم پاشیده وکشوری ویران که طی 40 سال گذشته حتی یک فشنگ به سمت اسرائیل شلیک نکرده است بهتراز رهبری به دولتهای آمریکا واسرائیل خدمت می کند که نیروهای جهادی تربیت می کند که نابودی اسرائیل را کمترین هدف خود ذکرمی کنند و شاگردان آنها باحوادثی نظیر سپتامبر 11 درنیویورک را رقم زده ویادر ماراتان بوستن بمب می تراکانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.