راست ودروغ مصاحبه هیلاری کلینتون باشبکه های فارسی – بخش هشتم


اما دریک نگاه سریع باید ازامثال گنجی پرسید آیا شرایط حاکم برجهان ومنطقه تغییرنکرده است؟

چه کسی باورمی کرد که شورشیان لیبی ازطرف غرب مسلح شده وباپشتیبانی ناتو وکارگردانی آمریکا رژیمی راسرنگون کند که متحد اصلی ایران درجنگ هشت ساله باعراق بود ودرهمان حال مقامات ایرانی همان شورشیان راانقلابیون بنامند ونه مزدوران آمریکا واسرائیل بزرگترین دشمنان معمرقذافی؟!

چه کسی باورمی کرد که آمریکا عراق ورژیم صدام حسین وافعانستان ورژیم طالبانی تحت الحمایه بن لادن(بزرگترین عامل دست پروده سازمان سیا درآنکشور) رابعنوان دوعامل دست پرورده خود درمقابل دشمن بظاهراصلی خودیعنی ایران برداشته وزمینه رابرای صدورانقلاب ایران واهداف منطقه ای رژیم حاکم برآن هموارنماید؟!

چه کسی باورمی کند که ازدرون رژیم هاشمی ها، خاتمی ها وموسوی ها وکروبی ها بعنوان مخالفان تلویحی یا علنی حکومت ورهبری قدعلم کنند وایران شاهد دوخیزش (هرچند ناموفق وشکست خورده) در2 خرداد 76 و22 خرداد 88 گردد؟!

چه کسی باورمی کندکه درعرض یک سال باکشتن یک جوان لبوفروش درتونس پنج رژیم عربی با سرنگونی حکام خود مواجه شده ونقشه سیاسی خاورمیانه تااین حد دچارتغییرات گردد؟!

اینها همه نمونه هایی است که باید روشنفکران وفعالین سیاسی ماآنهاراجلوی چشمان خودداشته وازپیجیدن نسخه های ترجمه ای و وارداتی ( چه ازموضع چپ گرایی وچه ازموضع راستگرایی) برای کشورخود خودداری کنند.آنهاباید ویژگیهای ایران رابراساس واقعیتهای موجود درنظرگرفته ومتناسب باآن پیشنهادات یانقطه نظرات خودرابه جهان ارائه نمایند.


ج- مخاطبین دیگرخانم کلینتون رهبران ایران وطرفداران آنها بوده که باگذشت حدود یکهفته ازمصاحبه ها وپیام نهفته درآن بنظرمی رسد خامنه ای واحمدی نژاد هنوزدرحال بررسی و ارزیابی پیام نهفته درسخنان ایشان می باشند والبته برخی از مقامات حکومتی ورسانه ها وسایتهای حامی برای سرگرم کردن مردم وانحراف افکارعمومی نیزپاسخ هایی به هویج بزرگ وچماق کوچک نشان داده شده به ایران توسط وزیرامور خارجه آمریکا داده اند ودراین وسط تنها سایت بولتن نیوزلب به شکایت گشوده است که چرا باگذشت شش روزازمصاحبه های فوق هنوزبسیاری ازشخصیت ها وچهره های سیاسی و اجتماعی شناخته شده منفعلانه سکوت کرده پاسخی به دولت آمریکا نمی دهند؟!

بعنوان مثال علی لاریجانی گفته است: “حرف های او (خانم کلینتون) را نباید جدی گرفت“. وبانفی مقایسه ایران با کشورهای دچار بهارعربی مدعی می شود که: “اگراو منتظرجنبش داخل ایران است باید بداند که همین جنبش های منطقه نتیجه انقلاب اسلامی ایران است چرا که انقلاب ایران انقلابی پرتحرک است“. وی ادامه می دهد: “اینگونه حرف ها موجب وحدت ملی بیشتر ایرانیان می شود“.

صالحی وزیرامورخارجه ایران اظهارات خانم کلینتون رامملوازتناقض نامیده ومی گوید ” هنوززمان برقراری رابطه با آمریکا نرسیده است” وبدینوسیله پاسخ پیام دولت آمریکا برای مذاکره وبرقراری رابطه رامی دهد

صالحی علت این امررادوگانگی دراظهارات فوق وفقدان نیت صادقانه دربرقراری ارتباط ذکرمی کند درحالیکه همگان می دانند جنبه های پنهان وآشکارسیاست یا حیطه های محرمانه وعلنی ضرورت اتخاذچنین مواضعی راایجاب می کند ورزیم ایران یدطولائی دراین امردارد که ازیکسو شعارمرگ برآمریکا واسرائیل می دهد وازسوی دیگر با آنها درحال مذاکره وبندوبست است که داستان آزادی گروگانها وسفرمک فارلین ومذاکرات لاریجانی وسعید جلیلی بانمایندگان آمریکا تنها نمونه هایی ازآن است

رامین مهین پرست سخنگوی وزارت خارجه نیزدریک موضعگیری کلیشه ای وتکرای که درافشای عملیات تروریستی سپاه قدس درواشنگتن شاهد آن بودیم هدف ازسخنان خانم کلینتون را”ترویج ایران هراسی” و ” انحراف افکارعمومی درموردبیداری اسلامی کشورهای منطقه” توصیف کرده وبااشاره به گفته خانم کلینتون درموردبازگشایی سفارتخانه مجازی آمریکا درایران گفته است ظاهراسیاست خارجی دولت آمریکا خیلی دچارمشکل شده است که یاباید تغییری درآن داده شود ویاساختاوزارت خارجه ووزیرآن تغییرپیداکند زیرااین حرفهابه کشوری قدرتمند چون آمریکا که ادعای تاصیرگذاری درجهان راداردنمی آید وی سپس دولت آمریکا وایشان رامتهم کرده است که باسوء استفاده ازرسانه درصدد تحریک اختلافات درجامعه ایران پیش ازبرگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی دراسفندماه امسال می باشد

روزنامه کیهان که ازابزارهای رهبری برای انحراف افکارعمومی وپیگیری سیاستهای دیکته شده خامنه ای وکودتاچیان حاکم برکشورمی باشد ابتدا با تقطیع بخشی ازجمله خانم کلینتون تیترمی زند که ” پشت صحنه فتنه سبزما(آمریکا) بودیم” وچندروزبعد حسین شریعتمداری دریاداشت سردبیربا عنوان ” خداسایه خانم کلینتون راازسرماکم نکند” ووکیل وی محمد ایمانی تحت عنوان ” زندانیان خانم رودهام هنوز زنده اید؟ درهمان چارچوب به قلم زنی می پردازند

شریعتمداری درحالی به گفته خود درمصاحبه با خبرنگارسی ان ان پس ازحمله عراق مبنی براینکه ” شما آمریکایی ها نمی دانید برخورداری ازیک دشمن نادان چه امتیازبزرگی است” دولت آمریکا وجورج بوش رامصداق سخن خود معرفی می کند که باحمله وازبین بردن صدام بزرگترین لطف رابه دشمن خودیعنی ایران کرده اند اما درهمان حال نمی داند که همین امرمی تواند درخصوص خودایران هم تکرارشود ودیگرخامنه ای وشریعتمداری وجودنخواهدداشت که دشمنان خودرااحمق فرض کنند مخصوصا درایامی که داستان لیبی باحداقل هزینه برای آمریکا وبعنوان یک روش موفق تمام شده ومردم سوریه نیزبادعوت علنی ازنیروهای ناتو ودرخواست اعلام منطقه امن هوایی” دقیقا همان راه لیبی رامی روندوخانم کلینتون نیزدرگفتگوی خود با هردو رسانه بی بی سی وصدای آمریکا صراحتا اعلام کرد که اگرایرانیان مشابه لیبی چنین درخواست حمایتی راداشتند انجام می شد ویا چنانچه درآینده چنین درخواستی بکنند آمریکا آنراملاحظه خواهد کرد!!

تنها نکته اساسی درمطلب شریعتمداری این است که وی بااشاره به درخواست عده ای که خودرا نماینده ایرانیان نامیده اند مبنی برعدم حمایت علنی دولت آمریکا ازجنبش سبز بطوریکه ردپای آنهادیده شود این امررااثبات کننده کارگردانی آمریکا درپشت صحنه وقایع ایران پس ازانتخابات گرفته ونتیجه گرفته است که فعالین جنبش سبزستون پنجم هایی بوده اند که باید به اشدمجازات برسند.البته وی دریک دروغ آشکارمدعی شده است که مردم لیبی مخالف دخالت ناتو وآمریکا درسرنگونی قذافی بوده اند وخواسته آنهانیزحکومت اسلامی بوده است.

محمد ایمانی وکیل کیهان درمقاله خود:زندانیان خانم رودهام هنوززنده اید؟” دریک قیاس مع الفارق با مشابه سازی طرفداری هواداران حزب توده ازواگذاری امتیازنقت شمال به شوروی درسال 1323 که به حداشدن جلال آل احمد ازآن حزب ونوشتن کتاب ” درخدمت وخیانت روشنفکران” انجامید اظهارات خانم کلینتون درمصاحبه با بی بی سی وصدای آمریکا وادعای حمایت ازجنبش سبز راباآن مقایسه کرده وازطرفداران جنبش مردمی ایران خواسته است صفوف خودراازآمریکا ومداخلاتش درایران جداسازند.

مفاله نویس کیهان بااستفاده ازادبیات فحاشی ویژه کیهان وبا استناد به جمله ای تقطیع شده ازمصاحبه خانم کلینتون نظیر: «آمريكا بايد مواظب باشد طوري عمل نكند كه عامل وحامي اصلي جنبش جلوه كند، چون درآن صورت اعتبارجنبش وامنيت هواداران آن به خطرمي افتد». .بااختصاص یک پاراگراف درمفاله دوصفحه ای خود که ازگسترش مسلمانان وفرهنگ غذای حرام وحلال درحاشیه پاریس تا وضعیت اقتصادی آمریکا وتشبیه آن به فروپاشی شوروی بنابرتحلیل گورباچف رادربرمی گیرد تنها نمایش حمایت آمریکا ازجنبش سبز ومبارزان آزادی ایران راهدف قرارداده می گوید:

” آيا ازهمين طوايف داعيه دارروشنفكري كه طي چند دهه گذشته به پاريس و لندن و.. رفته اند تا مثلا مبارزه كنند يا به نام مبارزه تعيّش كنند، كساني پيدا مي شوند كه غيرازكوبيدن درسرويس هاي اطلاعاتي فرانسه وانگليس يا وزارت خارجه آنها، سري هم به خيابان ومردم( متن به حاشيه افتاده وشوريده برسرمايه داري) بزنند؟ نمي گوييم هيچ آزاده اي درميان آنها وجود ندارد. اما اگردرپايتخت هاي اروپايي وآمريكايي، كساني ازاپوزيسيون ادعاي شرافت وحريت وآزادانديشي شان مي شود، دستي به قلم وكيبورد ببرند وازروي سرمشق آزادي جلال آل احمد، مشق كنند. يا نه، اگرخيلي مدعي اند، خود سرمشق شوند وبنويسند كه ايمان خلل ناپذيرما به ليبراليسم وكاپيتاليسم غرب، ترك هاي اساسي برداشته است. البته ازطايفه ديگركه قبله شان، شكمشان يا پايين تراست، توقعي نيست. آنها درجبريت ودترمينيسمي گرفتارند كه جزجناب ملك الموت نمي تواند نقطه پاياني برآن بنهد. چنين بردگاني به مراتب ناخوش احوال تر ازاربابان هستند.
خانم هيلاري دايان رودهام، يا همان كه بايد با نام همسرنه چندان وفادارش «كلينتون» معرفي شود- چهارشنبه گذشته از پنجره تلويزيون بي بي سي، هم ازجانبداري دولت متبوعش نسبت به اپوزيسيون جمهوري اسلامي سخن گفت وهم اينكه؛ دو سال پيش ازدرون جنبش اعتراضي اين صدا شنيده شد كه «آمريكا بايد مواظب باشد طوري عمل نكند كه عامل وحامي اصلي جنبش جلوه كند، چون درآن صورت اعتبارجنبش وامنيت هواداران آن به خطرمي افتد». درواقع اووطرف حساب وي دراپوزيسيون، همراه بودند وتوافق كامل داشتند اما هردومعتقد بودند اين هم پوشاني وحمايت نبايد به چشم بيايد وضد كاركردي عمل كند. با اين حال نه مصاحبه گر بي بي سي ونه هيچ يك ازاعضاي اپوزيسيون مورد حمايت واشنگتن، جرئت نكردند بپرسند خانم وزيرخارجه آمريكا! ازخيابان هاي آمريكا ونيويورك چه خبر؟! شايد حيا به خرج دادند ونخواستند در امورآمريكا دخالت كنند. مرحبا به اين شرم وحيا! “

سایتهای افراطی رجاء نیوزوکلوب خبرنگاران جوان نیزفراترازکیهان سخنان خانم کلینتون مبنی براینکه : ” آمریکا هرکاری ازدستش برآمده برای حمایت ازجنبش سبزکرده ” رافراترازاعتراف به دخالت درحوادث انتخابات وحمایت ازجنبش مردم ایران تلقی کرده واستناد وزیرامورخارجه آمریکا به سناریوی لیبی وامکان تعمیم آن را به دیگرکشورها درصورت درخواست مردم نوعی سیگنال به مخالفان ودعوت آنهابه جنگ مسلحانه قلمداد کرده است. آنها همچنان ازسخنان خانم کلینتون درخصوص تحریمها این استنتاج راکرده اند که هدف وآثارتحریمها برای جلوگیری ازحمله نظامی بوده است ولذا اگرمردم ایران حمله نظامی رانمی خواهند باید به تحریمها تن بدهند.

سایت رجا نیوز که از حامیان دولت ایران به حساب می آید، سخنان خانم کلینتون را “گاف” او در اعلام حمایت از معترضان در داخل ایران دانست و این مصاحبه را “تریبونی برای لو دادن سیاست‌ها و درونیات آمریکایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی” خواند.

اشاره سایت رجانیوز به بخشی از سخنان هیلاری کلینتون است که او درآن گفته بود دولت آمریکا ازبیرون ایران هر حمایتی ازدستش برمی آمد ازمعترضان کرد، ازجمله ازسایت توییتر خواست که اعمال تغییرات خود را مدتی به تعویق بیندازد، اما درعین حال مراقب بود که درحمایت ازجنبش سبززیاده روی نکند.

بولتن نیوزکه گفته می شود توسط برخی مدیران اطلاعاتی سابق وطرفداراحمدی نژاد اداره می شود تحت تیتر” انفعال درپاسخ به اظهارات کلینتون” سخنان حانم کلینتون را “تحقیرآمیزومداخله جویانه” باگلایه ازرهبران کشورمی گوید: “چرا بسیاری ازشخصیت ها وچهره های سیاسی و اجتماعی شناخته شده، چه از جناح اصول گرا و افراد موجود در ساختار قدرت و چه از جناح اصلاح طلب معتقد به حاکمیت، واکنش مناسبی در مقابل سخنان هیلاری کلینتون صورت نگرفت.


این سایت سپس دوطرح دولت آمریکا برای ایجاد سفارتخانه مجازی وبرداشتن دیوارآهنین(الکترونکی وسایبری) ایجادشده توسط دولت وحائل بین مردم وجهان آزاد رانشانه های این مداخله درامورداخلی ایران گرفته ومدعی است چون این مباحث کلیت نظام جمهوری اسلامی ونیروهای طرفدارآنرا نشانه رفته است پس همه جناحهای سیاسی اعم ازاصولگرا واصلاح طلب باید نسبت به آن واکنشی درخور وشایسته نشان بدهند وجالب اینکه نقطه تمرکزاین دخواست وقبحانه راکسانی ازاصلاح طلبان ذکرکرده است که سابقه حضورمطبوعاتی ورسانه ای دارند!!(لایدهمانهایی نظیراحمدزیدآبادی، عیسی سحرخیز، مصطفی تاج زاده و…..) که درزندانهای رژیم عمرخودرامی گذرانند؟!”

البته گردانندگان این سایت ظاهرا خودقراراست پاسخ خودرابدهند ومی گویند احتمال عدم پاسخ مسئولین ممکنست بخاطربی اهمیتی موضوع بوده ویا گفتگوی خانم کلینتون بارسانه های فارسی زبان می تواند مسبوق به سابقه نظیرگفتگوی محمدخاتمی با ملت آمریکا ازطریق رسانه هایی نظیرسی ان ان وبرای اعتمادسازی وتنش زدایی باشد!!

این سابت باتوجه به غیردموکراتیک خواندن رژیم وموضعگیری درمقابل اقدامات سپاه پاسداران بااشاره به برگزاری 40 انتخابات درجمهوری اسلامی وپایگاه مردمی !! سپاه پاسداران خواستارپاسخگویی کسانی به آن شده است که از آنها بعنوان چهره های سیاسی وشناخته شده نظام (منظوررهبران کشوروسران اصلاح طلب) نام برده شده است

یکی دیگرازسایت های نزدیک به دولت ایران که به مصاحبه دیروز هیلاری کلینتون با بی بی سی فارسی واکنش نشان داده سایت خبرنگاران جوان است.

این سایت در چندین مطلب مجزا به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف این گفتگو پرداخته و در بخشی از تحلیل های خود وزیر امور خارجه آمریکا را متهم کرده است که هدفش ازمقایسه اعتراضات درایران ولیبی، تشویق تلویحی مردم ایران برای شورش مسلحانه علیه حکومت این کشوربوده است.

سایت خبرنگاران جوان همچنین از صحبت های خانم کلینتون در مورد ناگزیر بودن آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران و اعتراف او به تاثیرپذیر بودن مردم این کشور از تبعات تحریم ها، اینطور تعبیر کرده است که خانم کلینتون قصد داشته به مردم ایران بگوید که اگرنمی خواهید اقدام نظامی علیه ایران انجام دهیم، باید تحریم ها را تحمل کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.