اعترافات عجیب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء

سردارعبادالله عبدالهی که سال قبل بابرکناری بیدرنگ سردارابوالقاسم مظفری فرمانده قبل آن مرکز و ناشی ازدخیل بودن دریک پرونده فسادمالی ریاست این
قرارگاه را برعهده گرفته است درمصاحبه باخبرگزاری امنیتی پارس اظهاراتی داشته است که همگی موید صحت شایعات پیرامون فعالیتهای این قرارگاه ومفاسد اقتصادی کلان تحت عنوان بازسازی می باشد.

همانطوریکه می دانید این قرارگاه بعنوان ُ قرب ً شتاخته می شود که مخفف قرارگاه بازسازی (مناطق جنگی) می باشد اینکه مردم غرب وجنوب کشورازحمله شهرهای ویران شده آبادان؛ خرمشهر ودیگرنقاط می توانند شهادت بدهند که آیا طی ۲۵ سال پس ازپایان جنگ ۸ سال ایران وعراق شهرهای آسیب دیده آنها نظیرضاحیه بیروت وجنوب لبنان یا دیگرکشورهای موردنظرسیاست خارجی ایران آباد شده است یاخیر؟

سردارعبدالهی با افتخارازاعلام عدم پذیرش قراردادهای زیریکصدمیلیاردتومان درسال ۹۰ توسط سردارجعفری فرمانده کل سپاه یادمی کند درحالیکه همه می دانند که درآن سال بدلیل دومین کودتای سپاه برنگهداشتن احمدی نژاد بر سریرقدرت قراردادهای ۲۱ میلیارددلاری بصورت بدون مناقصه و با ثبت شرکتها وکنسرسیوم های چندمیلیون تومانی به آنها واگذارمی شد وبرای فعال شدن حقوقی نیز دراولین فاز۵ میلیارددلاربه حساب قرارگاه ازمحل صندوق ذخیره ارزی با اخذ موافقت رهبری انجام می شد ولذا قراردادهای زیرصدمیلیون دلارکوچکترین جاذبه ای برای سپاه پاسداران وقرارگاه خاتم الانبیاء نداشت.

رانت دیگرسپاه درخصوص نیروهای متخصص است که تحت عنوان خدمت مقدس سربازی با گماشتن افرادی دردانشگاه وهمکاری بسیج اقتصادی این نیروهای ارزان را بعنوان سربازجذب وپس ازدوسال نیزبا تبدیل وضعیت آنها به قراردادی ۵ ساله قابل تمدید این نیروها را بعنوان برده فنی موردسوء استفاده قرارمی دهد امری که شرکتهای خصوصی بکارگرفته شده درهمین پروژه ها وحتی ارتش ازآن محروم است یکی ازعلل دست اندازی سپاه برریاست سازمان نظام وظیفه استفاده ازهرمیزان سهمیه ازنیروهای فارغ التحصیل دانشگاهها برای اجرای پروژه هایی است که ابتدا قراردادهای آن ازدولت اخذ وسپس برای آن نیروگیری می شود.

سردارعبداللهی با افتخارضمن ردیف کردن پروژه هایی که با یک حساب سرانگشتی رقم آن به ۵۰ میلیارددلارمی رسد می گوید نیروهای تحت امرقرارگاه ۱۳۵ هزارنفرمی باشند وتنها ۲۶۵۰ نیروی رسمی سپاه درآن قرارگاه اشتغال دارند بعبارتی تنها ۲۶۵۰ نیروی رسمی وظیفه حفظ ساختارمافیای عظیم وپول شماری راب رعهده داشته بیش از۱۳۲ هزارنفرتوسط این ساختاراختاپوسی مدیریت می شوند.

ایشان دربخش دیگری به استفاده از۵۰۰۰ شرکت خصوصی یعنوان دلیلی برای عدم تنگ کردن عرصه فعالیت برای این بخش اصلی اقتصادکشوراشاره می کند که لازم به توضیح است اولا بخش عمده این شرکتها متعلق به همان پاسداران بازنشسته ای می باشند که یونیفروم خود را درآورده وبا لباس سیویل بعنوان پیمانکارفرعی دراین پروژها دست دارند وبخشی دیگرنیزشرکتهای قدیمی فعال دراین بخش ها بوده که بعضابدلیل انحصارسپاه ورشکسته شده وپس ازشکایت های بسیار دوبار با مبالغی بسیارکم درقراردادهای پیمانکاری که معمولا نیزبا دیرکرد درپرداخت ها همراه است تنها درصدد زنده نگهداشتن خود دراین شرایط پرآشوب می باشند. درواقع س\اه با گرفتن قراردادهای سنگین عملا با برداشت \وسانتی درحد ۵۰٪- ۴۰٪ وبا تقسیم پروژه اصلی به قطعات کوچک ومکمل بدون کمترین فعالیتی اصل سود را به حیب زده وتنها بخش کوچکی ازآن را نصیب شرکتهای زیرمجموعه وجیره خوارخودمی کند. اعداد وارقام اعلام شده توسط سردارعبدالهی که عدم تناسب در مبلغ قراردادها با نیروی انسانی قرارگاه درآن کامل محرزاست نقش رانت خواری این قرارگاه درقراردادهای بالادستی ونابودی بخش خصوصی را نشان می دهد سردارعبدالهی ومقامات کشورکه مدعی اند فعالیتهای این واحدمافیایی که خارج ازوظایف وماموریتهای سپاه پاسداران .می باشد باید به شرکتهای خصوصی نیزاجازه بدهند بدون ترس ازدستگیری ونابودی خود عملکرد قرارگاه خاتم الاتبیاء را برای مردم ایران تشریح نمایند.

 #قرارگاه خاتم الانبیاء #سردارعبادالله عبدالهی #سردارابوالقاسم مظفری #مافیای مالی رهبری

Leave a Reply

Your email address will not be published.