خامنه ای، فرارمغزها ونفت -بخش دوم

رهبرجمهوری اسلامی که این روزها باگذشت 25 سال تازه یادشان آمده است ” اداره کشوربا پول نفت خام درواقع بهدردادن سرمایه های ملی است”. ایشان همان فردی است که خود واطرافیانش مدعی بودند برهمه حوزه های اصلی کشورازسیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و اموراجتماعی وامنیتی وهنری وحتی تکنولوژی نه تنها اشراف استراتژیک بلکه هدایت تاکتیکی هم داشته وبرگی ازدرخت نمی افتد مگربا اطلاع وراهنمایی های داهیانه رهبری واین ایشان بود که با جمع آوری تعدادی ازبازاریان ودر واقع سوداگران وکاسبان تحریم دربیت خود تحت عنوان مومنین موردوثوق جهت دورزدن تحریم ها بسیاری ازمجوزها را برای واردات کلان کالا باارزدولتی وفروش آن با قیمت بازارآزاد برای این افراد صادرکردند. واردات 2 میلیون تن شکرتوسط آقازاده وپیشکارهای دومرجع قم یعنی آیت الله مکارم شیرازی ومصباح یزدی درحالیکه کارخانه های مربوطه یکی بعدازدیگری ورشکسته می شدند تنها یک نمونه مینیاتوری ازاین سیاستهای رهبری بود.  دیدارخامنه ای با باصطلاح کارآفرینان درشهریورماه 89 و رهنمودهای ایشان باتمرکزبراجرای اصل 44 قانون اساسی، مدیریت دقیق منابع مالی و فراهم کردن زمینه کاروکسب که درنقطه مخالف اعمال ودستورات ایشان دردولت احمدی نژاد بود بطورآشکاری دوگانگی دررفتاروکرداررهبری نظام را به نمایش می گذارد. براستی چراهیچگاه صورتهای مالی درآمدها وهزینه های کشورطی دوره ریاست جمهوری 8 ساله احمدی نژاد منتشرنمی شود تامعلوم شود چه میزان درآمد توسط کدام بخش تولید وچه میزان مصرف توسط کدام حوزه مصرف شده است؟!

برای آگاهی ازعمق فاجعه ای که درطی 8 سال دولت منتخب رهبری برکشوررفت تنها ذکردوجمله ازمهندس موسوی نخست وزیردوران جنگ ازبیانیه شماره 18 وی وهاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام کفایت می کند آنجاکه می گوید:

” اینکه کشورما بیشترین اعدام ها را نسبت به جمعیتش درجهان دارد، ناشی ازبزهکاری گناهکاران نیست، ناشی از رخت بربستن عدالت ومدیریت وحکومت خوب درجامعه ماست. و اینکه حتی مصلحت های روزمره وعاجل حکومت باعث نشده است که تمامیت خواهان ودولتیان دست ازدروغ وفساد وخرافه و زیرپا نهادن قانون اساسی وسایرقوانین بردارند، نشان ازنفوذ عمیق این زشتی ها درلایه های درونی نظام دارد، گویا دراین لایه ها ساختی محکم برای دفاع ازمنافعی شکل گرفته است که ازعایدی صدها میلیارد دلاردرآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلارکالا وسلطه برنهادهای پولی ومالی بدون نظارتهای موثرنشات می گیرد.

امروزبیت المال درمعرض یغمای یغماگران قدیس مآب است وهنوزملت علی‌رغم ادعاها ودستورهای شدید ازشناسایی ومعرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که درمجلس بازشد ویکشبه دریک معامله پایاپای بسته شد؟

چه کسی جرات دارد پرونده واگذاری های بزرگ را به بهانه اجرای اصل ۴۴ به مراکزقدرت ونفوذ بازکند وپرده از این غارت بزرگ ملی که منجربه ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی شده است، برکشد؟ چه کسی آن شجاعت را دارد که ازفاجعه نبود کمترین نظارت مالی بردستگاههای نظامی وامنیتی ونهادهای شبه دولتی که سراسرفضای اقتصادی کشوررا تحت تاثیرخود قرار داده اند دم برآورد؟ و بازملت ما سوال می کند که آیا این بود آن نظام اسلامی وعادلانه که درپی آن بودیم. شفافیت درمقابل ملت چه مشکلی ایجاد می کرد که به پنهان‌کاری ازملت پناه بردیم؟ آیا آن اصل طلایی شفافیت حکومت درمقابل ملت را از زبان پیر جماران یادمان رفته است که می‌گفت: “کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح دهید.”

توجه کنید که این سخنان مربوط به 4 سال اول دوره استقراردولت یکدست است وعمق فاجعه که با اعمال تحریم های بین المللی خود را نشان داد هنوزفرصت ظهورپیدا نکرده است.

هاشمی رفسنجانی نیزدرسخنانی مشابه باتوجه به میزان تخریب قتصاد کشوروناشی ازنابودی صدها میلیارددلارازمنابع مالی حاصل شده ازنفت وگاز را امری تصادفی یا ناشی ازسوء مدیریت ندانسته ومدعی است به طورقطع رهبری وبرنامه ای حساب شده درپشت آن قرارداشته است.

باآغاز تحریم ها ازتیرماه سال 1389 (جولای 2010) که بادستورباراک اوباما رییس جمهورآمریکا درعدم فروش بنزین وظرفیت های پالایشگاهی مکملی برای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل درخصوص تحریم سپاه پاسداران، کشتیرانی وبخش های مالی وتجاری درهمان ایام گردید ونیزهمراهی دولت کانادا درتحریم بخش های نفت وگازایران برای اولین بارحاکمیت ایران با ماهیت واقعی بودن تحریم ها مواجه گردید زیرا تا قبل ازآن سه قطعنامه صادره ازسوی شورای امنیت تنها بخش های اتمی وصنایع نظامی وموشکی ایران را هدف قرارداده بود که تاثیری برروند زندگی ایرانیان بادرآمدهای نظام سیاسی آن نداشت.

برهمین اساس نیزمی بینیم بیشترین تحرکات رهبری ودولت ایران برای مواجهه با تحریم ها ازسال 2010 ودرست اززمانی آغاز می شود که روابط خامنه ای با احمدی نژاد بدنبال حوادث انتخابات 88 وجابجای برخی ازمهره های طرفین به سردی گرویده و اختلاف بین قوای سه گانه ناشی ازاختلاف رهبری با رییس قوه قضاییه به تشکیل هیات حل اختلاف ازیکسو واعلام صریح احمدی نژاد درعدم اجرای قوانین مصوب مجلس وشورای نگهبان ازسوی دیگرانجامیده است.این نکته نیزلازم به توضیح است که بدلیل برخورداری کشور ازپولهای بادآورده نفتی حتی تحریم های بین المللی تا اواخرسال 1391 جدی گرفته نشد نگاهی به تشکیل کمیته مقابله با تحریم ها دردولت ونیزدرنشست های مشترک مجلس -دولت یعنی ابتدای سال میلادی 2012 نشان می دهد که نه کادرهای اطراف رهبری ونه دولت ومجلس باهمان تصور ” ورق پاره بودن قطعنامه های سازمان ملل ” وقعی چندانی به این تحریم ها نگذاشته ولی درصدد بهره بردای اقتصادی برای اهداف وسازمان مافیایی خود ازتحریم ها بوده اند بدینصورت که تحریم های جهانی را فرصتی برای پنهان کردن سوء رهبری ومدیریت خود ونیزچپاول وغارت مردم می دانستند درست شبیه همین مکانیزم را درجریان تحریم های بین المللی کشورعراق طی دوازده سال 2003-1991تاسرنگونی صدام حسین شاهد می باشیم.

ادامه دارد

http://www.persiancavalier.com/?p=2083

http://www.persiancavalier.com/?p=1872

http://www.persiancavalier.com/?p=2043

Leave a Reply

Your email address will not be published.