شایعه همکاری محسن سازگارا با اف بی آی

اخیرا دررسانه های وابسته به رژیم ازجمله صداوسیما ومشرق نیوز گزارش و خبری انتشاریافته است که مدعی است محسن سازگارا درهمکاری با اف بی آی ودادستانی لس آنجلس برعلیه یک فرد ایرانی شهادت دروغ داده است دروغی که به قیمت جان آن مردتمام شده است.

ماجرانیزازاین قراربوده است که این شخص بنام سیدمحمود موسوی یک جانباز و مهاجرآبادانی جنگ ایران وعراق بوده است که درهمان سالهای اولیه جنگ ایران وعراق مجروح و برای معالجه عازم آمریکا می شود ولی پس ازبازگشت به ایران ومشاهده نابودی شهرآبادان تصمیم به مهاجرت و اقامت درآمریکا می گیرد وی بالاتفاق همسرو دوفرزند خود ظاهرا ازسال 64 تا کنون مقیم لس آنجلس بوده است. این شخص بدلیل اینکه فردی مذهبی بوده اقدام به ایجادتشکلی دینی بنام دارالهجره یا بنیاد هجرت و راه اندازی مسجدی بنام النبی درمحله خود در شهرلس آنجلس کرده واعزام کاروان حج ایرانیان مقیم آمریکا نیزیکی ازفعالیتهای وی بوده است

محمود موسویدرسال 2004 براساس یک گزارش دروغ به پلیس مبنی برفعالیتهای تروریستی نیروهای ویژه وی راتحت نظرخود قرارمی دهند ولی هیچ دلیل ومدرک یا چیزمشکوکی علیه وی پیدا نمی کنند ولی بازهم وی رازیرنظرگرفته ونهایتا باردیگردرسال 2006 با هجوم نیروهای اف بی آی و اداره مالیات به اتهام “عدم پرداخت مالیات” وی را دستگیر و روانه زندان می کنند اما موسوی با نشان دادن مدارکی که نشان می دهد پولهای اخذشده بابت خمس وزکات یا دریافتی ازسوی شهروندان کویتی برای کمک به ایجاد مسجدالنبی بوده است اززیراتهام مذکورخارج می شود اما اینبار دردادگاه پلیس مطرح می کند که محمودموسوی درخصوص معافیت سربازی خود دروغ گفته است که باردیگر وی بانشان دادن معافیت سربازی بدلیل شرکت داوطلبانه درجنگ ایران وعراق درابندای تهاحم عراق ومجروحیت ثابت می کند که وی درخدمت ارتش یا سپاه نبوده وهیچ ارتباط مالی نیزبادولت ایران ندارد البته براساس شواهد وقرائن موجود آشکاراست که وی یک طرفداروحامی عقیدتی رژیم اسلامی ایران بوده است.

درچنین اوضاعی اف بی آی ودادستانی لس آنجلس برای رهایی از وضعیت پیچیده واتهامات دائم التغییربرعلیه محمودموسوی به محسن سازگارا یک پناهنده سیاسی که خود را ازبنیانگذاران سپاه معرفی می کند متوسل می شوند تابا استفاده ازشهادت دروغ وی بعنوان کارشناس برمدارک جانبازی، گواهینامه ومدارک تحصیلی ثابت نمایند که این فرد درسپاه یا ارتش خدمت کرده است. ظاهرا نیزاین ترفند اف بی آی به کمک دادستان آمده وقاضی را قانع می کنند که محمودموسوی عضو نیروهای مسلح ایران بوده است وقاضی برهمین اساس پس از تحمل چندسال حبس خانگی (بستن دستگاه ردیاب الکترونیک به موسوی ومحدودیت تردد بین منزل ومحل کارومسجد وی) حکم به 3 سال زندان این شخص می دهد ووی درسال 2010 آزاد می شود

به ادعای خانواده موسوی وی درزمان نگهداری درزندان ایالتی ایندیانا به بیماری دهان مبتلا ولی بدلیل عدم رسیدگی وموافقت با درمان وی توسط یک متخصص وی به سرطان زبان وبعدهم دهان مبتلا می شود که نهایتا به مرگ این فرد منجرمی شود .خانواده موسوی مدعی اند که شهادت دروغ محسن سازگارا به تقاضای ماموران اداره اف بی آی باعث مرگ موسوی گردیده است واظهارداشته اند که سازگارا بادریافت ساعتی 300 دلار تحت عنوان کارشناس اقدام به ترجمه وتفسیرخود ازگواهینامه رانندگی صادره ازسوی نیروی انتظامی کشور وکارت ایثارگری بعنوان عضویت محمودموسوی درنیروهای مسلح وآمادگی وی جهت عملیات انتحاری درخاک آمریکا کرده است

صداوسیما نیزبا پخش یک برنامه 8-7 دقیقه ای وضعیت جسمی موسوی واظهارات همسسروی را به تصویرکشیده والبته طبق معمول آنرا با ترکیبی ازجلوه های ویژه شاخ وبرگ داده است..

اینکه آیا کل ماجرا همین است که اطلاعات آن در رسانه های درج شده است یا خیر بدلیل یکطرفه بودن اطلاعات درمورداین کیس معلوم نیست ولی سکوت مطلق محسن سازگارا که اکنون ازسوی رسانه های تندرو بدلیل شهادت دروغ و همکاری با اف بی آی بعنوان قاتل محمودموسوی معرفی شده است نیزمطلبی است که باید ازسوی ایشان شفاف گردد.

دریک سایت بنام مسلمانان ضدتروریرزم نیزاز محمودموسوی بعنوان بنیانگذار بنیاد هجرت و مسجد النبی نام برده شده است که ظاهرا با اتهام دروغین پنهان کردن هویت خود و شهادت محسن سازگارا گرفتارومحکوم شده است ودستگیری وی را نیزدرآگوست 2007 وتاریخ آزادی وی را ژانویه 2010 ذکرکرده اند البته درمدارک مربوط به دادگاه تجدید نظروی را تبرئه یا شهروند آمریکایی آزاد اعلام کرده اند

لینک مربوط به برنامه تلویزیونی مطلب درایران

Role of Mohsen Sazegara in trial of founder of Los Angeles mosque Mahmoud Mousavi in US told by Iranian TV

Leave a Reply

Your email address will not be published.