هزینه مردم ایران درحمایت رژیم ازتروریزم

مقدمه اول

اکنون سالهاست که دادگاههای آمریکا به بهانه رسیدگی به شکایت خانواده قربانیان عملیات تروریستی گروههای موردحمایت آشکارایران نظیرحزب الله لبنان، جنبش جهاداسلامی فلسطین وحماس یا خانواده های قربانی درایران اقدام به مصادره اموال ایران درآمریکا می نماید وتابحال بدلیل این امر که دور ازچشم مردم عادی می باشد میلیاردهادلارسرمایه های ملی ایران ازبین رفته است.م

مقدمه دوم

طی دوهفته اخیردوباربا خمپاره به سفارت آمریکا دربغداد حمله شده است ومقامات عراقی وایرانی که خواستارحمایت نیروی هوایی آمریکا وبالاخص استفاده ازهلی کوپترهای آپاچی وموشکهای هلفایرآن برای دفع خطرداعش ازبغدادوکربلا می باشند همزمان مخالفت خود را با حضورنیروهای زمینی آمریکا درعراق اعلام وآنرا نقض حاکمیت ملی نامیده اند!

همزمان با اتخاذمواضع فوق گروههای تروریستی عضائب اهل حق، کتائب حزب الله ولشکرالمهدی وابسته به مقتدی صدر   نیزگفته اند درصورت حضورنیروهای زمینی آمریکا درعراق به آنها حمله خواهند کرد مشابه حملاتی که ازسوی این گروهها وبالاخص عصائب اهل حق به نیروهای آمریکایی درعراق پس ازسرنگونی صدام حسین تحت عنوان گروههای ویژه یا ” “مجامیع الخاصه” شد. البته رهبری ایران وآیت الله سیستانی نیز که خطرفوری حملات داعش به بغداد با بمباران دائم آمریکا وناتو دفع شده است اعلام کردند که مخالف حضورنیروهای زمینی آمریکا درعراق می باشند!

تقریبا تمام این گروههاتوسط نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی سردارقاسم سلیمانی سازماندهی وتجهیزشده اندوبدون هماهنگی با این سردارایرانی واخذمجوزدست به هیچ عملیاتی نمی زنند با یک برآوردساده می توان گفت که حدود 25% تلفات نیروهای آمریکایی درعراق توسط شبه نظامیان شیعه و75% آن توسط نیروهای سنی صورت گرفته است.

حمله نمایشی به سفارت آمریکا دربغداد در روزسه شنبه دومین بارونوعی ارسال پیام به آمریکا درخصوص عدم لزوم استقرا رنیروی زمینی درعراق است وازآنجاییکه سفارت عراق درآمریکا بزرگترین سفارت درکل دنیا بوده که بابرخورداری ازباند فردوگاه وتوان نگهداری دولشکررادرخوددارداین پیام ازسوی گروه شیعی عصائب اهل الحق بوده است.

چگونه حمایت ازتروریزم هزینه می سازد؟

صرفنظرازماجرای حمایتهای ایران ازگروههای فوق ومحکومیت های چندمیلیارددلاری ایران دردادگاههای آمریکاکه قاعدتا می بایستی درس عبرتی برای رهبران ایران باشد هفته قبل دریک اقدام نابخردانه دیگرمقامات کشورمان میزبان تعدادی ازسران گروهک عصائب اهل الحق درتهران وقم بودند که باتوجه به خساراتی که درآینده گریبانگیرکشورمان ازاین ناحیه خواهدشدلازم گردید دراین رابطه اطلاع رسانی شود.

عصائب اهل الحق یک گروه افراطی شیعه می باشند که پس ازاحتمال سرپیچی لشکرالمهدی (وابسته به مقتدی صدر) ازدستورات ایران وبعنوان یک گروه موازی با آن توسط نیروی قدس سپاه پاسداران سازماندهی گردیدند والبته هدف دیگرنیزقراردادن مردم اهل سنت درجریان کشتارها وبمب گذاریهای کورمتقابل بین شیعیان واهل سنت بود.

سردسته این گروه آخوندی است بنام شیخ قیس خزعلی که درقساوت قلب دستکمی ازدیگرجنایتکاران تکفیری وداعشی ندارد این گروه دربخش اعظمی ازحمله به نیروهای آمریکایی درعراق بدستورقاسم سلیمانی دست داشته است که شامل بمب گذاریهای کنارجاده ای، حمله به مقرها، تک تیراندازیها، حمله به هلی کوپترهای آمریکایی درحین گشت زنی، کشتاردرمحلات سنی نشین برای راندن آنها ازبغداد وشیعی کردن پایتخت عراق، کشتن وترورخلبانان، دانشمندان اتمی وشیمیایی با اساتیدی که باحزب بعث عراق درزمان صدام حسین همکاری داشتند ولی دولت شیعی نوری المالکی دلیل وبهانه ای برای دستگیری و اعدام آنها نداشت.

حمله خمپاره ای به مرزعربستان، حمله به قرارگاه آمریکایی ها درکربلا وکشتن 5 سربازدرسال 2007 وحمله به پایگاههای اشرف ولیبرتی وکشتن پناهندگان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران ازدیگرکارهای این گروه می باشد.

این گروه خود را انقلابی وپیرومرحوم آیت الله محمد صدر(پدرمقتدی صدر) می دانند که درزمان صدام حسین درنجف نمازجماعت برگزارمی کرد وازسوی شیعیان درزمان جنگ ایران وعراق به همکاری با رژیم بعثی متهم بودند اما چندسال پس ازحمله آمریکا به عراق درجریان آزادی کویت که شیعیان قیام کرده سرکوب شدند در1988آیت الله صدرودوتن ازپسران وی نیزتوسط دستگاه امنیتی عراق ترور واین گروه توانست آنرا بعنوان نشانه ای ازعدم مزدوری برای رژیم بعثی اعلام وبایک چرخش 180 درجه ای یکشبه انقلابی بشود.لازم به توضیح است که آیت الله محمد صدر پدرمقتدی صدرپسرعموی آیت الله محمدباقرصدر وخواهرش بنت الهدی بوده که درفروردین ماه 1359 (شش ماه قبل ازشروع جنگ ایران وعراق)به جرم طرفداری ازآیت الله خمینی وتشکیل حکومت اسلامی زیرشکنجه کشته شدند.

آخوندسیدمحمدطباطبایی معاون سردسته این گروهک وشیخکی جوان بنام جابررجبی درراس یک هیات ازاین گروه هفته قبل درتهران وقم ضمن بازدید ازخبرگزاری اهل البیت ( ابناء) جلساتی با برخی ازمقامات رسمی ومراجع قم منجمله آیت الله جوادی آملی، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله علوی بروجردی ودیگراساتید حوزه علمیه قم داشته تا ضمن ارائه گزارشی ازحضورخود دردرگیریهای سوریه وعراق ضمن برخورداری ازپشتیبانی مادی وتسلیحاتی موافقت مراجع قم را برای اقدامات تروریستی خود داشته باشند. ملاقاتهایی که برای اولین باراخبارآن دررسانه های عمومی منتشرودرسالهای آینده با توجه به فعالیتهای شناخته شده تروریستی این گروه برعلیه سربازان آمریکایی درعراق هزینه های چندمیلیاردی رامتوجه کشورمان خواهد کرد. رهبران این گروه صراحتا اعلام کرده اند که ملتنزم به ولایت فقیه ورهبری خامنه ای بوده وبرای فعالیت 777715_660خود نیزازمراجعی نظیرآیت الله هاشمی شاهرودی یا سید محمودالهاشمی وآیت الله سیدکاظم حائری وآیت الله آصفی (هرسه زاده عراق وساکن ایران) مجوزشرعی دارند. رهبران مذکورصراحتا درمحضرعلماء ومراجع ومصاحبه های خود درقم وتهران اعلام کرده اند که در5 هزارعملیات ومعادل 73% عملیات برعلیه نیروهای آمریکایی درعراق شرکت داشته اند !

آیت الله جوادی آملی که ظاهرا درخصوص ارتباط با گروههای تندرو احتیاط بیشتری می کند دردیداربا طباطبایی ورجبی دوتن از سردسته های این گروه گفته است :” اگرجهاد شما نبود ما دراین مکان نمی توانستیم راحت بشینیم ودرس بگوییم وازشما میخواهیم که ارتباط مردم بین دوکشوررا قویترکنید چرا که خاک عراق خاک کل شیعه است”. آیت الله علوی گرگانی هم اشاره داشتند که: “متأسفانه اخبارپیروزی های مقاومت درعراق دررسانه ها نقل نمی شود”.انشاء الله پس ازتحقق پیروزی های دیگرشیخ قیس خزعلی دبیرکل عصائب اهل حق با خبرهای خوب به دیدارمراجع قم خواهند آمد.

عکس های سران این گروه با سردارقاسم سلیمانی ومقامات ایرانی واعترافات فوق که دررسانه های عمومی ایران درج شده است خود به تنهایی حمایت مقامات دولت ومراجع ایران ازعملیات این گروه بغایت تروریستی ووحشی را اثبات وبالاخص باتوجه به موقعیت آیت الله هاشمی شاهرودی (سیدمحمودالهاشمی) بعنوان ریاست سابق قوه قضاییه، عضوهیات رییسه مجلس خبرگان رهبری وجوادی آملی ودیگرمراجع این ملاقاتها وحمایت ها خسارات سنگینی را درآینده متوجه کشورخواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.