چرا با گذشت نزدیک به شش سال ازانتخابات خرداد 88 هنوز” فتنه ” و ” فتنه گران ” زنده اند؟

انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد88 با ادعای شرکت 85% مردم توسط حاکمیت که بیانگربیشترین شراکت دریک انتخابات پس ازرفراندوم جمهوری اسلامی بود قاعدتا می بایست بیشترین ثبات ومشروعیت را برای نظامی بدنبال داشته باشد که عناوین “جمهوریت” و”اسلامیت” را با خودیدک می کشد اما چرا درسپهرسیاسی ایران ازاین انتخابات بعنوان فاجعه بارترین واقعه بالاخص ازسوی طرفداران حاکمیت یادشده وحتی برخی ازسرداران سپاه خسارت آنرا بدترازجنگ تحمیلی دانسته اند؟

نگاهی به تحرکات حاکمیت طی نزدیک به شش سال برای مهاریا کاهش گستره این حادثه که درتاریخ معاصرثبت وضبط شده است ونیزعقب نشینی های آشکار و” نرمش قهرمانانه ” خامنه ای درانتخابات خرداد 92 وبرنامه اتمی نشان می دهد که تقلب درانتخابات 88 چه هزینه گزافی را برکشورتحمیل کرده است خساراتی که پذیرش مسئولیت آن جزمحکومیت آمران وعاملان آن وحذف از عرصه رهبری وسیاست ایران کمترین مکافات آن خواهد بود بهمین دلیل جناح حاکم درصدد است با نوعی فراربه جلو ازدامنه مسئولیت خود دراین فاجعه که به بی اعتباری کشور و شهادت دههاجوان ایرانی نیزمنجرشد خود را ازمهلکه برهاند.

این روزها که درخواست آزادی سران جنبش سبز بیش ازهمیشه خود را به نمایش گذاشته است و ازقضا مصادف است با روز 9 دی که اراذل واوباش حکومتی دررسانه های خود تحت عنوان بزرگداشت راهیپیمایی فرمایشی جیره خواران حاکمیت (نظیرراهیپمایی نمایشی دوشنبه 23 تیرماه 78) خود را برای یک ضدحمله آماده می کنند برآن شدیم که به این سوال که اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل گردیده است پاسخ بدهیم. آیا با توجه به ادعاهای ضدونقیض طرفین دلایل محکمی برای اثبات تقلب در انتخابات خرداد 88 قراردارد؟

ما می گوییم اولا براساس استانداردهای بین المللی وحتی محلی دهها راه حل برای اثبات یا عدم اثبات تقلب دریک انتخابات وجود دارد که ازارجاع پرونده به یک محکمه بیطرف بین المللی ازسوی کمیسیون انتخابات سازمان ملل تا تشکیل یک کمیته بیطرف درداخل کشوریا محاکمه سران جنبش سبزتوسط قضات بیطرف قابل اثبات است اما برای آندسته ازمخاطبین که فی الفوربدنبال یک جواب به سوال فوق می باشند حداقل 20 مورد زیررابعنوان نشانه های آشکارازتقلب درانتخابات خرداد 88 وحتی انتخابات خرداد 84 ریاست جمهوری ایران ذکرمی کنیم بدیهی است که درصورت نیازبه ارائه دلایل تاکتیکی نیزاین مواردبسیاربیشتر از موارد ذکرشده درزیرخواهدبود

1- مواضع رهبران ومقامات نظام ازهاشمی گرفته (واگذارکردن عاملین تقلب درانتخابات 84 به خدا و بیانیه معروف ایشان درانتخابات 88)  تا کروبی (خوابیدن ایشان درساعات آخروعوض شدن نیجه آراء درانتخابات 84 ) وموسوی وخاتمی

2- تبریکات اولیه علی لاریجانی ومحسن رضایی به موسوی به مناست پیروزی وی درانتخابات

3- سخنرانی رهبری درکردستان ودرخواست ازاحمدی نژاد برای برنامه ریزی 5 سال آینده

4- ادعای احمدی نژاد به اینکه آرای ایشان بسیاربیشتربوده است ودرنتیجه انتخابات دست برده شده است

5- اقرارعباسعلی کدخدایی به اینکه در رسیدگی به شکایت محسن رضایی باشمارش 700 صندوق 40 هزاررای ازآرای ایشان کم شد !

6- آرای بیش از100% دربیش از70 حوزه رای گیری !

7- آرای با رقم 00 درآخر بیش از250 صندوق یا حوزه

8-دستوردستگیری کادرهای اصلاح طلب توسط مرتضوی در19 خرداد وحمله به ستادموسوی برای جمع آوری سیستم نظارت آنلاین طراحی شده توسط مهدی هاشمی

9- جابجایی وانتقال فوری دوعامل اصلی تقلب درانتخابات یعنی صادق محصولی وزیرکشوروکامران دانشجو رییس ستادانتخابات به وزارت رفاه وتامین اجتماعی و وزارت علوم وآموزش عالی

10- اعلام خط قرمز”عدم ابطال انتخابات” ازسوی رهبری درجلسه با نمایندگان

11- اعتراف سردارمشفق (عبدالله ضیغمی) جامسین فرماندهی قرارگاه مسئول سرکوب مردم تهران موسوی به قرارگاه ثارالله درمشهد

12- اعتراف سردارمحمدباقرذوالقدربه مهندسی چندلایه انتخابات ریاست جمهوری توسط سپاه پاسدارن وبسیج باهدف حفظ نظام

13- اعتراف سردارمحمدعلی به اینکه خط قرمزانتخابات عدم پیروزی کاندیدای اصلاح طلب بوده است (نوارویدئویی آن توسط محمدنوری زاددرفضای مجازی منتشرگردید)

14- اعتراف حجت الاسلام سعیدی نماینده رهبری درسپاه پاسداران مشابه اعترافات محمدعلی جعفری  بانوارویدئویی دراینترنت

15- عدم تفهیم اتهام ادعای تقلب درانتخابات به هیچک ازمتهمین دستگیرشده برای جلوگیری ازمستندسازی “تقلب درانتخابات 88”

16- اعتراف بازجوی کادرهای سرشناس زندانی باهویت نامعلوم درمصاحبه با نشریه پنجره به کارگردانی علیرضازاکانی به هدفگذاری بازجویی ها دراخذ اعتراف به عدم تقلب درانتخابات خرداد88

17- آزاد کردن محکومینی که حاضربه اعتراف به عدم تقلب درانتخابات حتی به صورت تلویحی کرده بودند (سعیدشریعتی، محمدعلی ابطحی، سعیدحجاریان، محمدرضاتاجیک و…)

18- جلوگیری ازتشکیل یک کمیته مشضترک توسط رهبری وشورای نگهیان مشابه عراق وافغانستان برای اثبات یا عدم اثبات تقلب یا واگذاری آن به مجمع تشخیص مصلحت که اعضای آن انتصابی ازسوی رهبری می باشند.

19- دستورساختن چندین فیلم وانتشارکتاب با موضوعیت اینکه معترضین به انتخابات از سازمانهای جاسوسی غرب دستورمی گرفتند وتکرارآن ازتریبونهای نمازجمعه ونشریات ورسانه هاوخبرگزاری های امنیتی نظیرکیهان،فارس وتنسیم

20- عدم تشکیل دادگاه برای موسوی وکروبی با اتهام مشخص ادعای دروغ “تقلب درانتخابات 88” تا اسناد ومدارک آن بعنوان یک پرونده ملی درتاریخ معاصرثبت شود.

21- مروربیانیه های هاشمی وموسوی وکروبی ومقایسه آن با عمبکرد 8 ساله احمدی نژاد که نشان می دهد نابودی منابع کشورهمگی با برنامه قبلی وتنها ازطریق انتصاب یک عامل وسرسپرده دست هشتم (به اعتراف محسن رضایی) می توانسته صورت گیرد تقریبا تمام مفاد بیانیه هاوهشدارهای موسوی درخصوص نابودی سازماندهی شده منابع وسرمایه های ایران وایجادفقرملی مو به مو توسط احمدی نژاد به اجرا درآمده است.

22-اعترافات کامران دانشجو رییس ستاد انتخابات کشوردرسال 93 وبالاخص موضعگیری وقیحانه وی برعلیه کمیته صیانت ازآراء مردم

23- اعترافات سردارمحمدحسین نجات مسئول دبیرخانه شورای امنیت وحفاظت بیت رهبری درسال 93

24-اعترافات صادق محصولی وزیرکشور(رییس ستادانتخاباتی احمدی نژاد درخرداد84) واعلام پیروزی احمدی نزاد درساعات اولیه 23 خرداد

25-اعترافات سردارسالارآبنوش فرمانده سپاه صاحب الامرقزوین

26_نظرسنجی های وزارت اطلاعات، وزارت کشور وشورایعالی امنیت ملی درهفته قبل ازانتخابات که برپیشی گرفتن موسوی با 18-16 میلیون رای درمقابل8-6 میلیون رای احمدی نژاد وحداکثرکشیده شدن به دوردوم دلالت داشته است وموجب برکناری وزرای اطلاعات وکشور (اژه ای وپورمحمدی) توسط احمدی نژآد دردوره دوم گردید.

27- ریشه تقلب را باید درانتخابات خرداد 84 جستجو کرد درآن دوره کاندیداهای اصلاح طلب جمعا 16/654/652 رای (هاشمی 6/211/937، کروبی 5/070/124، معین 4/083/951 ومحسن مهرعلی زاده 1/288/640 رای ) وکاندیداهای جناح راست 11/521/333 (احمدی نژاد 5/711/696، قالیباف 4/095/827، لاریجانی 1/713/810)  رای داشتند که صحنه آرایی سیاسی ایران را نشان می داد اما درپایان انتخابات ودوردوم این نسبت دقیقا برعکس گردید که کاملا بیانگرتقلب درانتخابات خرداد 84 بود یعنی اعلام پیروزی احمدی نژاد با 17/284/782 برهاشمی با 10/046/701رای

28- اصراررهبری ایران واعوان وانصاروی برلزوم پذیرش گناه وخطا در اعتراض به تقلب درانتخابات خرداد 88 بصورت کلی (نظیردیگرپدیده های ملی ازاشغال سفارت آمریکا وجنگ تحمیلی گرفته تا برنامه اتمی ایران) که بیانگردست خالی آنان درپاسخ به درخواستهای مردم است درحالیکه تمام عملکرد احمدی نژاد طی ده سال اززمان انتصاب وی بعنوان شهردارتهران در1382 تا برکناری وی در1392 به زیرسوال حتی توسط همفکران وی درجناح راست بوده واثبات کننده طابع نعل به نعل پیش بینی ها و هشدارهای موسوی وهاشمی وکروبی می باشد.

29- توزیع سهام عدالت وسیب زمینی رایگان،آفزایش حقوق کارمندان وبازنشستگان، استفاده ازامکانات دولتی برای تبلیغ خود وخریدن حداقل رای، اعلام رسمی حمایت ازسوی رییس شورای نگهبان وبرخی اعضای آن شورا وموارد دیگر همگی ازموارد تقلب درقبل ازبرگزاری انتخابات می باشد.

30- اعتراف احمدی نژاد به داشتن جلسه خصوصی با رهبری درشب مناظره وکسب اجازه برای واردکردن اتهامات دروغین به موسوی وهاشمی وکروبی تحت عنوان “آمادگی زدن به خط” که بیانگرهماهنگی کامل رهبری با ایشان درآن صحنه آرایی های خطرناک (به قول موسوی) بوده است. اظهارات افرادی نظیر دانش جعفری (نماینده محسن رضایی) ومرتضی الویری وبیژن زنگنه (نمایندگان موسوی وکروبی) وجعفرفرجی نماینده احمدی نژاد درجلسه نمایندگان کاندیداها با رهبری نیزنشانه های چندی ازتقلب درانتخابات 88 را به نمایش می گذارد.

به امید روزی که دریک دادگاه بین المللی ویا ملی برخاسته ازاراده ملت ایران اسرارتقلب درانتخابات ایران برملا گردیده وآمران وعاملان آن به دارمجازات سپرده شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.