آقای آل اسحاق ازخدا شرم نمی کنید ازخون برادرشهیدتان شرم کنید! – بخش اول

آیت الله خمینی درطی ده سال حیات خود درجمهوری اسلامی علیرغم اشتباهات فاحش یک موضع ثابت درمقابل جریان راستگرایی درکشورداشتند اسلام آنها را اسلام آمریکایی وسمبل تحجروایستایی می دانستند، دشمنی آنها باخود را آنچنان می دانستند که نوشیدن آب ازکوزه ای که فرزند ایت الله ازآن آب خورده بود را حرام می دانستند، آنها را برای دردست گرفتن مدیریت اجرایی حتی درحد اداره یک نانوایی دارای صلاحیت نمی دانستند و جمعیت موتلفه اسلامی درآنزمان یکی ازمصادیق بارزاین سخنان آیت الله خمینی بشمارمی رفت

اما امروز یحیی آل اسحاق عضوارشد جمعیت موتلفه وشاگرد نانوایی که نظیر دیگرمقامات ازصدقه سر بورسیه ومدارک جعلی دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک (راهبردی) شده است مدعی گردیده که بحران های اقتصادی دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد وبالاخص  بحران ارزی یا کاهش 70% ارزش پول ملی ناشی ازفتنه 88 و مواضع مهندس موسوی بوده است ادعایی که حتی توسط دیگرهمفکران وی یا مخالفان موسوی وکروبی نیزمطرح نکرده ومرغ پخته را دردیگ به خنده وامی دارد!

اما این اظهارنظریحیی آل اسحاق اگربرای وی نان نداشت برای ما موجبی گردید تا یک بازشکافی ازشخصیت وی بعمل بیاوریم شاید که انگیزه های وی ازطرح این دروغ های آشکارکشف گردد.

وی نظیردیگرمقامات نظام دریک خانواده مذهبی وروحانی تهی دست که بین شهرهای قم ونجف درتردد بودند زاده گردید ودر بیغوله های قم و جنوب شهرتهران رشد ونمویافت که آخرین آن محله مسکونی این خانواده درمحله شترخان نزدیک میدان خراسان بود برادروی مهندس ابوالحسن آل اسحاق همرزم شهیدان باکری در دانشگاه تبریز و ازنظرفکری کاملا درجناح مقابل وی قرارداشت ودرحالیکه عنوان معاون عمرانی استانداری ایلام را برعهده داشت درعملیات بدردرکنارشهید مهدی باکری به شهادت رسید شاید یکی ازدلایل اینکه کمتربه این شهید بزرگوارکه سمبل یک انسان متخصص ومتعهد بود پرداخته شده همین وابستگی فکری وی به اصلاح طلبان وجریانات چپ کشوربود. البته عموی این خانواده یعنی محمدآل اسحاق نیزسابقه حمایت ازبنی صدرتا دقیقه 90 ودیگرعموی آنها علی آل اسحاق نیز ازطرفداران سردارحسین علایی فرمانده ناراضی سپاه وآخرین آن نیزعمومی دیگریعنی آیت الله محمدصادق آل اسحاق بود که درسال 82 درجایگاه دادستان انتظامی قضات درصدد محاکمه وعزل قاضی امنیتی سعیدمرتضوی برآمد ولی شتابزده وی را با انتقال به عضویت یکی ازدادسراهای دیوانعالی قضایی کشور در آوردند

 اما یحیی آل اسحاق که درزمان وزارت حبیب الله عسکراولادی به ریاست مرکزتهیه وتوزیع منسوجات دست یافته بود بعد ازتصفیه دولت مهندس موسوی ازکسانی که حتی دردوران جنگ معتقد به سپردن تجارت داخلی وخارجی به دست همفکران خودتحت عنوان ” بازاریان مومن به نظام” بودند درسال 64 به بخش های دیگراقتصادی رانده شدند تعدادی ازوزراء کابینه ( پرورش، توکلی، رفیق دوست، مرندی و…)، گروه 99 نفره مجلسیان ونفرت وکینه خامنه ای بعنوان سمبل این تفکرکه همزمان بدلیل تهی شدن مملکت ازرجال عنوان رییس جمهوررا برخودحمل می کرد  ازجمله کسانی بودند که بدلیل حمایت قاطع آیت الله خمینی ازمهندس موسوی به حاشیه رانده شدند.

پس ازخانمه جنگ درسال 68 که هاشمی رفسنجانی کابینه سازندگی را تشکیل می داد اثری ازاین نیروهادرآن دیده نمی شد وتقریبا ازکابینه اول وی بوی کابینه موسوی به مشام می رسید اما دردوره دوم هاشمی بدلایلی که هنوزعوامل (داخلی یا خارجی) آن آشکارنگردیده است اقدام به استفاده ازتعدادی زیادی ازعناصر جناح راست درکابینه خود نمود که یحیی آل اسحاق درموقعیت وزارت بازرگانی یکی ازآنان بود.

این فرد درطی دوره 4 ساله مدیریت خود(76-72) بروزارت بازرگانی دو ضربه مهلک را براقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرداول نابودکردن صنایع وخدماتی که پس ازنفت برای کشورارزآوری داشتند که عمدتا شامل صنعت فرش کشور و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود (توجه کنید که درآنزمان هنوزمجتمع های پتروشیمی ها به تولید نرسیده بودند). دربخش صنعت فرش که 4 میلیون نفرمستقیما ازآن ارتزاق می کردند باگماردن افراد اطلاعاتی وامنیتی بالاخص درمدیریت شرکت فرش مرکز ونظیر هامبورگ بعنوان مرکزتوزیع دراروپا وآمریکا(ازطریق بندرنیویورک) تمام تجاراین صنعت را برای تامین منافع شرکای بازاری خود با همکاری نهادهای اطلاعاتی که ازآن نهاد برای پوشش عملیات خود دراروپا استفاده می کردند ازبین برده یا عملا به افلاس کشاندند افلاسی که نتیجه آن ایجاد خلاء دربازارجهانی فرش وپرکردن آن توسط کشورهای چین، پاکستان وترکیه گردید وعملا بازگشت به آن توسط ایران کاررستم دستان وعبورازهفت خوان خواهد بود. دربخش کشتیرانی نیزابتداء با گماردن یک تکنوکرات بی ریشه بنام محمود ترجمان وکاشتن برادرخود مصطفی آل اسحاق بعنوان قائم مقام مدیرعامل سعی دریادگرفتن فوت وفن کاراداره آن شرکت معظم وحاکمیتی کردند وپس ازیکی دوسال نیزبا رد کردن مدیرعامل برادرایشان مدیریت کشتیرانی را برعهده گرفتند وبااین شرکت سود ده ومنظم آن کردند که گویی ازابتداء این شرکت یک واحدتابعه کمیته امداد یا بنیادمستضعفان بوده است؟!

پس آن نیزبا گماردن مدیران عامل امنیتی یا سنتی نظیراحدمحمدی وعلی اشرف افخمی دیگرآن سازمان روی خوش ندید وسود 100 میلیون دلاری آن شرکت درسایه مدیریت استراتژیک آقایان به زیانهای چند ده میلیون دلاری همراه با ازدست رفتن بخشی مهمی ازمدیران وکارشناسان برجسته آن شرکت منجرشد.

البته همین اینها مقدمه بود تا به اصل ماجرا برسیم یعنی تلاش یحیی آل اسحاق برای ساختن کلاهی ازنمط حمله به سران بیدافع جنبش سبزکه درحصرگرفتارند وتنها امکان دفاع آنها همان بیانیه های 5 سال قبل آنان است.

آقای آل اسحاق که نظیردیگرهمفکران خود درحبس وحصردولتمردان واقعی ایران تصورکرده اند می توانند درعرصه سیاسی کشور چون قورباغه ابوعطا خوان خودی بنمایند طی دومصاحبه پی درپی با رسانه امنیتی تنسیم وابسته به سپاه پاسداران مهندس موسوی را مورد حمله قرارداده وعدم تسلیم وسازش وی با رهبری درخصوص تقلب درانتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 راباعث بحران ارزی وکاهش ارزش پول ملی کشورقلمداد کرده است واین درحالی است که حتی بین رهبری ودولت دست نشانده وی یعنی احمدی نژاد نیزچنین بحثی مطرح نبوده است وآنهاحداکثرسوء مدیریت اجرایی یا تحریم های بین المللی ناشی ازتداوم برنامه اتمی ایران وقطعنامه های صادره ازسوی شورای امنیت سازمان ملل و محکومیت ایران را که توسط احمدی نژاد وخامنه ای ورق پاره خوانده می شد عامل بحران اقتصادی ذکرکرده اند.

دراینجا لازم به توضیح می داند که تمام فسادهای اقتصادی حادث شده ازچوب حراج زدن به سرمایه های ملی وانتقال اموال دولتی به بخش های تحت نظارت رهبری تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی که عملا به شخصی سازی وحاکمیت نهادهای امنیتی براین بخش ها تحت عنوان خصوص سازی تا بالاکشیدن 750 میلیارددلاردرآمدهای نفتی، فروش ارز دربازارآزاد برای ایجاد حداکثردرآمد ریالی برای دولت وباهدف جبران هزینه های جاری وعمرانی ، رشد قارچ گونه چندصد سرمایه دارنوکیسه وابسته به اربابان قدرت وحاکمیت، برافراشتن کاخها ورژه ماشین های چندمیلیاردی برکف خیابانهای تهران ازمحل توزیع قراردادهای دولتی بین خودی ها،  تولید و توزیع فقرملی بجای تولید ثروت ملی آنهم درپردرآمد ترین دوران پس ازکشف نفت درایران وانتقال صنایع وخدمات سود ده به نهادهای موردنظرخود با همکاری محلسین دست نشانده دوره های هفتم تا نهم که پروژه های ایرانسل، خدمات فرودگاه امام، مخابرات وحتی تصمیم مشابه ولی ناموفق درخصوص قراردادگازکرسنت با امارات ازمصادیق آن می باشد همگی تنها گوشه هایی ازفسادهای کوه پیکری است که به قول رفسنجانی هنوزبخش های اصلی آن درزیرقراردارد مصالح نظام اجازه افشاء آنرا نمی دهد والبته مهندس موسوی با توجه به سابقه اجرایی خود دربحرانی ترین دوران کشوردربیانیه های خود قبل ازدستگیری کاملا زوایای این فساداستراتژیک وسازمان یافته درسطوح بالای نظام رابه زیبایی به تصویرکشیده بود

آقای یحیی آل اسحاق که ازصدقه سربرادرشهید خود ازشاگردنانوایی اکنون درطبقات فوقانی برج مجلل وشیشه ای خود درشمال تهران به مصاحبه با خبرگزاری سپاه می پردازد برای توجیه وضعیت بحرانی اقتصادی کشورکه ثمره اقدامات ومدیریت اجرایی همفکران وی است به آیه شریفه ای ازسوره اعراف استناد کرده ومجازات مردم ایران را ناشی ازبی ایمانی وتقوی پیشه نکردن می داند خبرنگارتنسیم ازقول وی می گوید:

” قبل از اینکه مصاحبه را شروع کنیم آیه “وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ ” از سوره الأعراف را برایمان خواند و گفت:”آیه متناسب با گفت‌وگوی ماست”، آیه‌ای که در آن خداوند می‌فرماید: “اگرمردمی که درشهرها وآبادی‌ها زندگی دارند ایمان بیاورند وتقوی پیشه کنند برکات آسمان و زمین را برآنها می‏گشائیم ولی (آنها حقایق را) تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفراعمالشان مجازات کردیم.”

حالا مخاطبین محترم با توجه به اینکه عملا کشورازخرداد ماه سال 1379 (آغازبه کاربرنامه مهاراصلاحات ودولت خاتمی) تا شهریورماه 92 عملا توسط همفکران ایشان وبا حمایت کامل رهبری بطوریکطرفه پیش رفته است وآقایان سواربرمرکب قدرت وثروت و قطار بی دنده وترمز اتمی با شعار برخورداری ازحمایت مردمی به پیش تاخته اند اکنون باید ببینید خداوند چه کسانی را مشمول مجازات خود ( تنگناهای اقتصادی ونابودی فرهنگ واخلاق وسرمایه های معنوی ومادی) کرده است؟

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.