داعش وظهورسرداران سپاه قدس

مقدمه
نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی قاسم سلیمانی که ویژه عملیات های برونمرزی ودرواقع ماموریت صدورانقلاب را با توسل به ابزارنظامی واطلاعاتی برعهده دارد ازاواسط سال 2003 باتوافق هاشمی وخامنه ای وظیفه سازماندهی عملیات تروریستی برعلیه نیروهای آمریکایی درعراق آزاد شده را برعهده می گیرد درواقع این نهاد وفرمانده آن قاسم سلیمانی ازهمان اختیارات فرماندارنظامی آمریکا درعراق یعنی پل برمر برخورداربوده لذا وزارتخانه ها ونهادهای دولتی ایران ازجمله وزارتخارجه و اطلاعات، اقتصاد ودیگران مجبوربه همکاری با آنان می باشند وهیچگونه محدودیت بودجه ای (حتی تا ده میلیارددلار) نیزبرای این واحد وجود ندارد.
برهمین اساس گروههای شبه نظامی عراقی ریزودرشت ازسپاه بدر و لشکر المهدی مقتدی صدرگرفته تا کتائب حزب الله وعصائب اهل الحق و… یکی پس ازدیگری تشکیل و اقدام به عملیات برعلیه نیروهای آمریکایی می کردند وچون هنوزالقاعده ونیروهای بعثی درحال مقاومت درمقابل نیروهای غربی بودند عمدتا این امربعنوان پوشش ازسوی این گروههای شبه نظامی شیعه استفاده می شد بطوریکه گفته می شود حدود 25% کشته های آمریکا توسط این نیروهای وابسته به سپاه قدس صورت گرفته است.
فرماندهان دخیل دراین سازماندهی ها ازشخص قاسم سلیمانی گرفته تا حسن کاظمی قمی (معاون اطلاعات نیروی قدس، سفیربعدی ایران درعراق و رییس فعلی پوششی بازسازی عالیات عتبات !) عمدتا ماهیت خود را پنهان وتلاش می گردید که اسامی مستعاروواقعی آنها ونیزحضورشان درعراق فاش نگردد.

حمله به پایگاه هماهنگی نیروهای آمریکا دراواسط 2007 توسط عصائب اهل الحق وبالجستیک کامل آمریکا را متوجه نیروی قدس سپاه کرده وازآن تاریخ دیگرنقش نیروی قدس درعراق برآمریکایی ها پنهان نماند. جورج بوش دستور دستگیری وسرکوب آنها را صادرکرد که یک نمونه آن دستگیری اعضای نیروی قدس در شمال عراق تحت پوشش نیروهای کنسولی بود ولی پس ازتعهد قاسم سلیمانی به ژنرال پترائوس مبنی برکمک به امنیت عراق واقدامات عملی که در درگیری بین نیروهای صدر و دولت درشهرک صدربغداد ونیز نیروهای شیعه جدایی طلب دربصره باارتش عراق (پس ازخروج نیروهای انگلیسی) پیش آمد نوعی تعامل بین فرماندهان ارتش آمریکا و نیروی قدس با وساطت جلال طالبانی پیش گرفته شد والبته حمله به نیروهای آمریکایی نیز ازسوی شبه نظامیان شیعه متوقف گردید.

روند فوق با توجه به تغییردولت محافظه کارآمریکا درانتخابات پایان 2008 وروی کارآمدن دولت دموکرات باراک اوباما که شعار سپردن امورعراق وافغانستان به دولتهای محلی وبازگشت نظامیان را سرلوحه خود قرارداده بود شتابی مهار گسیخته بخود گرفت بطوریکه پس ازیک دوره کش وقوس سال 2009 (اولین سال ریاست جمهوری اوباما، نامه نگاریها با رهبر ایران وحوادث انتخابات خرداد 88 ایران) در یک اقدام عجیب نمایندگان دولتهای ایران وآمریکا درسال 2010 دردمشق بجای حمایت ازدموکراسی نوپای عراق که ایاد علاوی را برنده انتخابات پارلمانی و صاحب صلاحیت برای معرفی کابینه دولت عراق می کرد نوری المالکی را برای اینکاربرگزیده و جو بایدن معاون اوباما ازایاد علاوی می خواهد بخاطرمصلحت هایی ازحق خود و ائتلاف العراقیه درتشکیل کابینه انصراف بدهد؟!

عراق به ایران واگذارشد
نقطه هزیمت یا درواقع Turning Point آمریکا درعراق وانداختن آن دردامان ایران از این نقطه آغازمی گردد وآمریکایی که تاقبل ازآن تسلیم اتمی لیبی را چیدن میوه عراق درآنکشور می نامید وایران را ازاجزای ” محورشرارت” می خواند ودستور سرکوب نیروی قدس بعنوان یک سازمان تروریستی رامی داد عملا نظام سیاسی عراق ودرراس آن نوری المالکی را بعنوان مستعمره ایران قرارداد. نگاهی به عملکرد نخست وزیرمنفورعراق طی این دوره نشان می دهد که ازهرنظر (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وامنیتی) وی تحت فرمان ولی فقیه ایران دقیقا همان اقدامات وسیاستهای بنیان برافکن محموداحمدی نژاد را تکرارمی کرده است ازفسادهای مالی 500 میلیاردی تا ارتش ارواح (تزریق پول به شبه نظامیان وازاراذل واوباش) تا شیعه گری وسرکوب اقلیتهای دینی وملی و…

درهمین دوره حتی تصویرهای معمولی سردارقاسم سلیمانی ازروی فضای مجازی برداشته شد و تنها با استفاده ازابزار پیشرفته چستجوگرامکان دسترسی به عکس های وی آنهم درسایتهای محلی وابسته به شبه نظامیان قدیمی فراهم می گردید. این دوره که همزمان با شعله ورشدن بحران سوریه وروانه شدن نیروهای قدس وسایر گروههای شبه نظامی لبنانی، عراقی وافغانی و… به آن کشوربود عملا چنین می نمایاند که سایه نیروی قدس وقاسم سلیمانی بر سر هرکشور یا رژیم متحدی با ایران به نفع وی وموجب تثبیت می باشد اما ظهور داعش درعراق وتصرف دومین شهرعراق یعنی موصل تمام بافته های قبلی را درمورد نفود ایران درعراق وسوریه وحتی لبنان به زیرسوال برد ومعلوم گردید که همانطوریکه درایران (نظیراتخابات خرداد 92) نقش حاکمان صرفا یک پرده صوری بوده وزیرپوست شهراین توده های میلیونی اند که نقش آفرینی می کنند در کشورهای بظاهرتحت نفوذ نیزهمان معادله برقراراست و نتیجه آنکه امواج داعش حتی به طرابلس و مرزهای لبنان رسید.

دراین مقطع معلوم شد پهلوان پنبه ای که تادیروز خود را حاکم مطلق العنان عرصه سیاسی وامنیتی ازنوار غزه تا لبنان وسوریه وعراق وافغانستان وبحرین و (بعدا کشور یمن) نشان می داد عملا طی این مدت علیرغم به باد دادن میلیاردها دلار از مهمترین وظیفه خود یعنی نظارت اطلاعاتی برتحرکات دشمن خود غافل لذا باید پیامدهای این افتضاح بزرگ را بپذیرد بهمین دلیل نیزبه یکباره شایعه عزل ومحاکمه سردارسلیمانی درداخل وخارج ازکشور اوج گرفت اما ازآنجا که خامنه ای خود متخصص تبدیل شکست های واقعی به پیروزی های دروغین است (نمونه های آنرا درجنگ ایران وعراق، جنگ 33 روزه لبنان، جنگ 22 و 552 روزه غزه و جنگ اخیر باداعش درعراق بنگرید) فورا به عوامل خود دستورمی دهد که ازهرگونه تبلیغ برعلیه قاسم سلیمانی نه تنها پرهیز بلکه کوچکترین دستاوردهای نیروی قدس و حتی شبه نظامیان شیعه (اعم ازافغانی، لبنانی، سوری وعراقی) را در کشور عراق بنام وی ثبت نمایند دراین راه حتی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با ادعای عقب راندن نیروهای داعش ازاربیل توسط قاسم سلیمانی با 70 نیرو یا برخی حتی پیروزیهای ناشی ازبمباران مواضع داعش در اطراف بغداد واستان الانبار توسط آمریکایی را به قاسم سلیمانی نسبت می دهند تاازوی چهره ای مثبت واسطوره ای ساخته تا افتضاح وی وحاکمیت ایران وعراق رادرآنکشور به پوشانند.

برهمین اساس باتوجه به حضورداعش درعراق وبا آنهمه سابقه جنایتکاری و سربریدن ها به یکباره قاسم سلیمانی ودیگرسردارانی که تادیروز نام آنها مخفی نگه داشته می شد یا صرفا پس ازهلاکت آنها درسوریه درگمنامی بعنوان سردارمدافع حرم زینب ورقیه درشهرستانها بخاک سپرده می شدند یکی پس ازدیگری رخ برمی نمایند بطوریکه درمراسم تشییع جنازه سردارسیدحمیدتقوی فر دراهواز شاهد آشکارشدن چهره ایرج مسجدی بعنوان مشاورعالی فرمانده نیروی قدس هستیم . وی باجناق محمدباقرذوالقدر و ازکارگردانان اصلی صحنه عراق در سالهای 2008-2003 بوده است. ظاهرا تبهکاریهای داعش درعراق باعث گردیده است که برخی از رهبران متعادل عراقی (نظیرآیت الله سیستانی) از ترس عقرب جراره به مارغاشیه پناه برده اقدامات جنابتکارانه نیروی قدس و گروههای شبه نظامی وابسته به آن را درگذشته وحال نادیده بگیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.