عملیات نوبل اسراییل ورجزخوانی نصرالله

روز یکشنبه ارتش اسراییل باشلیک دقیق دوموشک ازیک هلی کوپترحداقل یک فرمانده ارشد بنام محمدعیسی و شش تن ازعناصرزبده حزب الله ازجمله فرزند عماد مغنیه و سردارمحمدعلی الله دادی ازفرماندهان میدانی نیروی قدس سپاه پاسداران درسوریه را به هلاکت رساندند واین امردرشرایطی است که تنها دو روز ازاعتراف رهبران حزب الله به جاسوسی محمدشوربا مسئول عملیات خارجی این گروه برای اسراییل می گذرد    .

کسانی که به سوریه ومنطقه قنیطره سفرکرده اند بخوبی می دانند که بلندی های جولان که توسط اسراییل درجنگ شش روزه  1973 بااعراب به تصرف آن کشوردرآمده برمنطقه اشراف داشته واکنون طرف اسراییلی آن ارتفاعات سرسبز وطرف سوری آن که نیروهای سازمان ملل مستقرمی باشند خشک ولم یزرع است منطقه ای که به آن ” مزارع امل” گفته می شود.

درخصوص علت حضورنیروهای مشترک حزب الله وسپاه پاسداران درروز یکشنبه روایات زیادی مبتنی برگمانه زنی ازسوی طرفین (بدون اعلام نظررسمی دولت اسراییل) گفته شده است که ازعملیات شناسایی میدانی مرتبط با تحرکات نظامی درسوریه تا استقرارموشکهای حزب الله برعلیه اسراییل را دربرمی گیرد ضمن آنکه حزب الله با یک سناریو که ازسوی یک رسانه اسراییلی طرح شده است مدعی گردیده است که هدف اصلی حمله اسراییل نابودی علی طباطبایی معروف به ابوعلی بوده است که ظاهرا ایرانی ومسئول کل اطلاعات حزب الله لبنان می باشد اما بنظرمی رسد این استناد حزب الله برای اهداف تبلیغاتی وادعای ناکامی اسراییل دررسیدن به اهداف نهایی خود می باشد تا واقعیت امر کمااینکه رسانه های وابسته بیشترین تبلیغات خود را بروی هلاکت فرزند عمادمغنیه فرزند خوانده سردارقاسم سلیمانی) متمرکزکرده اند درحالیکه یک جوان بیست وچندساله که اخیرا آموزش های نظامی ابتدایی را فراگرفته است نمی تواند بیش ازیک کادرساده حزب الله ارزش دیگری بجزارثیه کاریزمای پدرخود را داشته باشدحمله اسراییل4

دراین سه مساله اساسی وجود داردکه باید ازنظرکارشناسی حرفه ای روشن شود:

1هدف اصلی حضوراین افراد درنزدیکی شهرک الامل قتیطره کدام گزینه (تحولات میدانی سوریه مرتبط  با داعش وسایرگروههای افراطی یا استقرارسایت موشکی وتحرکات برعلیه اسراییل) بوده است؟

2- اسراییل چگونه به حضوراین افراد درآن زمان واقف وبا حداقل مهمات حداکثرتلفات را ازحزب الله ونیروی قدس سپاه پاسداران  گرفته است؟

3- آیا حزب الله باتوجه به ادعای اخیر خود مبنی برخورداری از 150 هزارموشک قادربه انجام عملیات تلافی جویانه برعلیه اسراییل و تحقق شعار” پناهگاهایتان راآماده کنید” می باشد.

درپاسخ به سوالات فوق باید گفته شود:

1- ازنظرکارشناسی حضورحداقل دوتن ازفرماندهان مشترک حزب الله لبنان ونیروی قدس سپاه پاسداران بهمراه تعدادی ازکادرهای نظامی با هدف بررسی منطقه وجلوگیری ازاستقرار یا پیشروی نیروهای داعش وسایرگروههای ضداسراییلی نظیرالنصره بوده است زیرا این گروهها بدلیل فقدان استراتژی با رسیدن به این منطقه (که سابقه آن وجوددارد) امکان حملات پراکنده را به اسراییل فراهم وهمین امربه حملات متقابل ارتش اسراییل به ارتش ونیروهای سوریه مشروعیت می بخشد توجه کنید که بعد ازجنگ 33 روزه درتابستان 2006 عملا حفاظت ازمرزهای جنوبی اسراییل توسط حزب الله تضمین شده است وحتی عناصری ازسایرگروهها که قصد پرتاب خمپاره یا عملیات کمین برعلیه گشتی های اسراییلی درنوارمرزبا لبنان را داشته اند توسط نیروهای حزب الله دستگیروبه سازمان امنیت لبنان تحویل داده شده اند. ازسوی دیگربا توجه به برد موشکهای دراختیارحزب الله  استقراریک سایت دراین منطقه که تحت کنترل یا نظارت نیروهای سازمان ملل می باشد هیچ توجیه نظامی ومنطقی ندارد ضمن اینکه با توجه به حساسیت استراتژیک رابطه اسراییل وسوریه ومسائل حقوق بین الملل اینکه دولت بشاراسد اجازه بدهد که یک سایت موشکی زمین به زمین برعلیه اسراییل درکشورش توسط حزب الله لبنان وسپاه پاسداران مستقرشود امری ناممکن می باشد زیرا حمله به اسراییل ازخاک سوریه عملا تهاجمات گسترده ارتش اسراییل را بدنبال داشته وصحنه وبالانس نیروها وجنگ داخلی سوریه را به نفع مخالفان رژیم بشاراسد دچارتغییرات اساسی خواهد کرد امری که به نفع هیچیک ازرژیم های سوریه واسراییل نخواهد بود.

2- موساد، سازمان جاسوسی اسراییل نشان داده است که تاعمق جان حزب الله لبنان نفوذ داشته است بطوریکه حتی علیرغم امکان جلوگیری ازانفجاراتوبوس حاوی جهانگردان اسراییلی دربلغارستان برای حفظ جاسوس ارشد خود محمدشوربا ازهرگونه اقدام بازدارنده برای جلوگیری ازعملیات تروریستی فوق خودداری کرده است حمله دقیق اسراییل به کاروان حزب الله درقنیطره تنها دو روز پس ازاعتراف حسن نصرالله به دستگیری معاون عملیات خارجی خود بجرم جاسوسی ودریافت بیش از700 هزاردلارازموساد بوده است بعبارتی چنین به نظرمی رسد که علیرغم دستگیری واخذ اعتراف ازمحمدشوربا هنوز بخش هایی ازشبکه وی یا شبکه های شاخه انگوری موساد درحزب الله لونرفته است وسازمان جاسوسی اسراییل هنوزدرمقابل حزب الله ونیروی قدس دست بالا رادارد.

3- حسن نصرالله وحامیان وی درایران درحالی گوبلزگونه ادعای انتقام زودهنگام ازاسراییل رامی کند که باگذشت 6 سال ازترور عمادمغنیه فرمانده نظامی، حسان القیس ودیگرکادرهای حزب الله هنوزعملا هیچگونه عملیات موثری را برعلیه دولت اسراییل انجام نداده است سخنان شیخ نعیم قاسم مبنی بربرخورداری حزب الله از150 هزارموشک که به یک طنز    شبیه بوده ونشان دهنده تمسک سران حزب الله به دروغ های هرچه بیشتربه سبک رهبران وفرماندهان نظامی ایران می باشد.

ملت ایران فراموش نمی کند که جنگ 33 روزه درتابستان 2006 بین حزب الله لبنان واسراییل درحمایت ازعملیات گروگانگیری یک سربازتوسط حماس درغزه وجنگ 22 روزه درزمستان 2008  بین حماس واسراییل  بدنبال راکت پراکنی ها پس ازخاتمه آتش بس شش ماهه فیمابین طرفین رخ داد وپس ازآن علیرغم عملیات 51 روزه اسراییل درسپتامبر2014 ونابودی بخش اعظمی ازتوان حماس وغزه وکشته شدن بیش از2500 تن فلسطینی، رهبری ایران وسوریه وحزب الله لبنان تمام تهدیدهای قبلی خود مبنی برحمایت ازمحورباصطلاح مقاومت رافراموش کرده وازنشان دادن هرگونه واکنشی حتی درحد یک شلیک یک تیربه سوی اسراییل اکراه داشتند. انفعال وبی عملی این رهبران کپی تهدیدهای روزانه رهبری وفرماندهی سپاه پاسداران ایران برای بستن تنگه هرمز وجلوگیری ازصادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس درصورت محروم شدن ایران ازصادرات نفت خود ودرنتیجه تهدید تحریم ها درسالها قبل بود که اکنون دروغ بودن آن برهمگان ثابت شده است.

اکنون با توجه به تاثیرجدی عملیات اسراییل برافکارعمومی لبنان، ایران، سوریه وحتی عراق چنانچه باردیگررهبران حزب الله وحامیان آن درمنطقه  به تهدیدهای توخالی مبنی برانتقام گیری ادامه یا ازشعارهایی نظیر” اسراییلی ها بدنبال پناهگاه باشند ” که لازمه آن براه انداختن یک جنگ گسترده برعلیه اسراییل می باشد خودداری نمایند این امرعملا به مفهوم قبول شکست وتضعیف بیش ازپیش موقعیت حزب الله و رژیم های حامی آن درمنطقه خواهد بود امری که درصورت وقوع به نابودی بخش عمده ای ازتوان حزب الله خواهد انجامید توانی که خود به تنهایی بدلیل درگیری درسوریه تحلیل رفته است بهمین دلیل به احتمال زیاد حزب الله هیچگونه اقدامی برعلیه اسراییل بعمل نیاورده وآنرا تحت عنوان واکنش درازمدتی که نیازبه دفت بالا وپرهیزازاحساسی بودن دارد!  توجیه خواهد کرد تاحافظه ضعیف ملتهای منطقه بتدریج واقعه فوق را نظیر ترور عمادمغنیه وحسان القیس به فراموشی بسپارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.