حاشیه ای برانتقال دیویدکوهن ازوزارت خزانه داری به سازمان سیا

 

بی شک جنگهای آینده پیش ازتکیه برجنگ افزاربراستفاده از تکنیک های سایبرنتیکی و اقتصادی استوارخواهد بود امری که ازآن بعنوان جنگ نرم اسم برده می شود.
دیویدکوهن معاون وزارت خزانه داری ودرواقع مغزمتفکرآن دپارتمان که نقش اصلی را درتحریم ها علیه کشورهای متخاصم یا مخالف با استراتژی آمریکا درجهان بازی می کرد اکنون به سازمان سیا پیوسته است تا مهارت های غیرقابل انکارخود را که نمونه های آنرا درمقابله با برنامه اتمی ایران یا اشغال شبه حزیرکریمه توسط روسیه دیدیم اینباردرابعادی بزرگتردرسیا بازی بکند واحتمالا معاونت اقتصادی این سازمان جاسوسی آمریکا دچارتغییرات اساسی خواهد شد.
افتضاح درز اطلاعات مربوط به خرابکاری دولت آمریکا دردستگاههای فروخته شده به ایران ونیز انتشارویروس استاکس نت که دادگاه آن درنیویورک درهفته قبل برگزار وبه محکومیت یکی ازمدیران سیا یعنی جفری استرلینگ انجامید ونیز ضرورت مقابله با حملات متقابل سایبری به فضای مجازی آمریکا و نهادهای مالی و اقتصادی این کشور یکی وجوه استقرار دیویدکوهن درسیا می باشد که باید جدی گرفته شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.