آیا جنگ خودخواسته ونه تحمیلی دیگری به ایران درراه است – بخش پنجم

حاشیه ای براعترافات محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که شرایط درمنطقه دست به دست می شود ادعا می کند که: ” تجربه نشان می دهد که جنایتکارترازداعش درتاریخ نداریم اما آمریکایی ها درمقابل آنها سکوت می کنند.

اولا چه کسی وبراساس کدام تجربه می گویید جنایتکارترازداعش درتاریخ وجود ندارد همین بشاراسد 300 هزارتن ازمردم خود را با موشکهای اسکاد، بمباران های هوایی وشیمیایی وبشکه ها انفجاری یا نوعی بمب ناپالم که سپاه پاسداران به قتل رسانده وروزانه به قتل می رساند درعراق دولت صدام حسین دریک روز 5000 تن ازمردم حلبچه را با بمبهای شیمیایی ازپای درآورد ونوری المالکی جانشین وی وشبه نظامیان همراه وی نیزهزاران نفرازاهل سنت را درشکنجه گاههای آن کشورازپای درآورده اند درکشور دوست وبرادر ایران کره شمالی مخالفان خود را به خورد سگها داده وبا سلاحهای ضدهوایی تیرباران می کنند درروسیه تحت ریاست ولادیمیرپوتین حامی اصلی ایران درشورای امنیت درچچن سیاست سرزمین های سوخته درمقابل مخالفان اعمال می شود.

اما درخصوص جنایات د اعش وسکوت آمریکایی ها تاآنجا که جهانیان بخاطردارند برای اولین باراین آمریکایی ها بودند که داعش یا همان به قول خود آیسس را به دنیا بعنوان یک گروه تبهکارمعرفی کردند  وپس ازآن این آمریکایی بودند که درسوریه با بمباران های شدید آنها رامتوقف وباعث نجات شهرکردنشین کوبانی شدند وخوشبختانه دردفاع پیروزمندانه که بخشی مهمی ازمدافعان آن زنان ودختران بودند اثری ازارتش وشبه نظامیان سوریه وایران نبود درعراق نیزپس ازتصرف موصل وخلع سلاح شش لشکرعراق که نه تنها بغداد وکربلا ونجف بلکه مرزهای ایران درخانقین وکرمانشاه را درمعرض خطرقرارداده بود  این جنگنده آمریکایی بودند که با بمبارانهای متوالی داعش را متوقف وصحنه عملیات را به سود دولت تازه عراق که ازخاکستر دولت نوری المالکی برخاسته بود تغییردادند استقرارچندصدافسرهماهنگ کننده عملیات هوایی درنقاط مختلف عراق برای هدایت بمباران ها وجلوگیری ازتداخل واحیانا اشتباه درنقاط موردنظربا اینکه دربرخی نقاط خطراین افسران را تهدید می کرد آیا به معنی سکوت آمریکا بود؟ آیا فرمانده کل سپاه پاسداران انتظاردارد که آمریکایی ها بعنوان نیروی هوایی رژیم های دیکتاتوری عمل کند که خود بدلیل کشتاروسرکوب مردم خود ایجادکننده  داعش وگروههای مشابه آن بوده اند. اگرآمریکا درافغانستان وعراق دردهه قبل اقدام به عملیات نظامی با هزارسورتی پروازدرروز برعلیه این کشورها می کرد برای حفاظت ازمنافع ملی خود وماجرای یازده سپتامبر بود اکنون آمریکا آنهم در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما چه منافعی درسوریه وعراق وایران ولبنان دارد که پای خود را تابیخ ران درلجنزاری که پدیدآورندگان آن رژیم ها ورهبران منحوسی چون بشاراسد، نوری المالکی وخامنه ای وحسن نصرالله بودند فروکند همینکه آمریکا بعنوان مهمترین نیروی پشتیبانی کننده نیروهای مهاجم به داعش عمل می کند باید خدا راشکرکرد کرچه برخی مقامات رسمی همین کشورها وازجمله ائمه جمعه وجماعات ایران هم برخی بمباران های استثنایی واشتباه را پیراهن عثمان کرده مدعی می شدند که آمریکا درحال کمک به داعش است ؟!

محسن رضایی درادامه افاضات خود گستاخانه نظیرمجمدجواد ظریف گفته اند:” ما به دنبال امپراطورگرایی نیستیم بلکه به دنبال تمدن نوین اسلامی هستیم تا دانش بشری را انتقال دهیم و شما را از بربریت نجات دهیم.”

بعبارتی این سخن دیگر باید بعنوان طنزروز به المپادجهانی برود وفرمانده سپاه دست احمدی نزاد را دراین خصوص ازپشت بسته است درحالیکه کشورمان درمقام اول جهان بربستری ازدریای نفت وگازقراردارد و باندازه صدسال ازتاریخ آغازاکتشاف نفت درایران درآمد داشته ایم قادربه تامین نان وپنیرمردم نیستند آنوقت فرموده اند که به دنبال امپراطورگرایی نیستند

واقعا معلوم نیست محسن رضایی این آروغ های بیجا رابرچه اساسی زده اند ظاهرا فکرکرده اند که ببخشید نظام مقدس جمهوری اسلامی خیلی خوش گوزتشریف دارند که باید دم باد هم بنشینند. ایرانی که تحت رهبری امثال شما درهر کار خلاف وفساد درجایگاههای نخست جهان قراردارد چه تمدن نوین اسلامی را طی 35 سال گذشته بنیان گذاشته است که می خواهد با صدورآن بشریت را ازبربریت نجات بدهد؟  نظام مقدس شما که خود تبلوربربریت وبه قول رهبرآن خود مصداق “جاهلیت مدرن” است ازنظرفقدان آزادیهای فردی واجتماعی، نرخ اعدام، اعتیاد، بیکاری، فحشا، فسادمالی واداری، نقض حقوق اقلیتهای دینی وملی، رشوه واختلاسهای چندمیلیارددلاری وبی برنامگی، دروغ، ریاکاری، چاچلوسی، بورسیه های جعلی، قتل و بیماری روانی مردم، نرخ بیسوادی و… چه دستاوردی داشته است که آنرا بعنوان دانش بشری به دیگران منتقل وآنها را ازبربریت نجات بدهد ؟ خوشبختانه وبه اعتراف مقامات نظام همه این مفاسد مربوط به دوران پس ازسرنگونی رژیم سابق ومحصول ساخته وپرداخته ناشی ازاستقرارنظام مقدس جمهوری اسلامی است و…بااین حال تصورنمی کنند بربریت موردنظرآنها درهمین خانه وکشور تحت سیطره خودشان است؟

محسن رضایی با ادعای همدستی آمریکا با وهابیون، القاعده و داعش می گوید: ” وضعیت درعراق وسوریه خطرناک است و ایران باید حمایت بیشتری ازاین کشورها داشته باشد و دریمن هم مردم ازفقر زیاد چیزی برای از دست دادن ندارند وعربستان درباتلاق یمن فرو می رود.

دراین خصوص باید که باید گفته شود رهبرایران وهرکشوردیگری اگرمشاوروفرمانده ای نظیرشما داشته باشد نیازی به دشمن ندارد زیرا اولا فعلا این نیروی هوایی آمریکا با جنگنده های با و بدون سرنشین آن است که این سه گروه را با بمباران های پیاپی خود زمینگیرکرده ودرهرکجا هم که درسوریه وعراق توفیقی حاصل شده است بدلیل نقش مستقیم نیروی هوایی آمریکا وافسران هماهنگ کننده آنها درزمین بوده است ثانیا: مگراوضاع فعلی درعراق،سوریه، لبنان وحتی ایران ناشی از8 سال ریاست نوری المالکی، بشاراسد، حسن نصرالله واحمدی نژاد ازسرسپردگان وموردحمایت رهبری ونظام بشدت مقدس اسلامی شما نبوده است که به این روزافتاده اند ازاین سیاست نابود گرایانه این کشورها چه خیری دیده اید که بازهم درخواست فرورفتن بیشتردراین باطلاق را می کنید؟!

فرمانده کل سپاه با کمال وقاحت وفرومایگی گفته است ” دریمن هم مردم ازفقرزیادچیزی برای ازدست دادن ندارند وعربستان درباتلاق یمن فرومی رود” وبگونه ای سخن گفته اید که انگار درایران، سوریه وعراق مردم درفقروبدبختی زندگی نکرده وبدلیل رفاه وثروت سرشارتنها یک قدم با بهشت فاصله دارند آیا الان رژیم های ایران وسوریه وعراق با نزدیک به 1500میلیارددلار درآمد نفتی طی ده سال گذشته بدلیل فساد رهبران وطبقه حاکمه درباتلاق های اقتصادی وسیاسی وامنیتی گرفتارنشده اند؟ اگرکشوریمن که دارای یکی ازبزرگترین منابع نفتی جهان است وتحت رهبری علی عبدالله صالح دیکتاتورسرنگون شده وحامیان شیعه وی به کشوری فقیرتبدیل شده است باید اندک منابع باقیمانده خود را هم زیربمباران ائتلاف اعراب وآنهم بدلیل جاه طلبی وبه قول شما منابع امنیتی ایران ازدست بدهد تا تحلیل های شما درست دربیاید؟ آیا همین تحلیل ها نبود که سوریه، عراق ولبنان را به چنین وضعیت اسفباری دچارکرد؟  عربستان سعودی که با ذخائرصدها میلیارددلاری ناشی ازسرمایه گذاری های درست تا دهها سال قادربه حفظ خود وادامه جنگ برعلیه دشمنان خود ازجمله ایران غوطه ور درفقروفلاکت ونارضایتی عمومی اززمامداران خود می باشد درکدام باطلاق گرفتارشده است؟ آیا این ایران وعراق وسوریهولبنان نیستند که برای رسیدن به حقوق ماهیانه شان باید منتظرالتفات دیگران وبندنافشان به قیمت بشکه های نقتی صادراتی ومیزان آن باشد آخرچرا شعری می بافید که خودتان درقافیه اش بمانید !

ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.