نظام بازرسی برنامه اتمی ایران ولاف زنی خامنه ای

فازدوم بازرسی مراکز و بازجویی از مقامات اتمی ایران توسط آژانس بین المللی انرزی اتمی آغازشد

خبرمنتشرشده توسط آسوشیتدپرس مبنی بربازرسی ازمراکزوبازجویی مقامات دانشمندان اتمی ایران توسط یوگیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی وبازنشرآن توسط خبرگزاری امنیتی باشگاه خبرنگاران جوان بهانه ای گردید تااینجانب به ماجرای تعهدات دولت ایران به پروتکل الحاقی که ازآن بعنوان کایپیتولاسیون اتمی نام برده می شود اشاره بکنم لازم به توضیح است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ادعای آسوشیتدپرس را رد کرده واقامت سه هفته ای آمانو وکارشناسان وی را درچهارچوب نقشه راه توافق ایران با گروه 1+5 اعلام کرده است که درواقع نافی ادعای آسوشیتدپرس هم نمی باشد!

برهمگان آشکاراست که اجرای مفاد پروتکل الحاقی که باستناد آن باید آژانس به تمام اسناد، مراکز(نظامی وغیرنظامی)، اشخاص مظنون به درگیری دربرنامه اتمی دسترسی داشته باشد یکی ازموارد اساسی اختلاف فیمابین ایران وگروه 1+5 درمذاکرات اتمی بوده است زیرا ازیکسو با کشف اورانیوم با درجه بالای غنی شده دربرخی سانتریفوژها وسایت های نظامی نظیرلویزان وپارچین ونیزاعتراف ایران به ساخت زیرمینی مرکزفرآوری اورانیوم در فرودو قم برای مقابله با حملات هوایی وموشکی وتلاش برای ساختن مکانیزم ماشه وکشف نقشه ساخت بمب اتمی وعدم امکان مصاحبه با اشخاصی نظیر محسن فخری زاده که ازوی بعنوان پدربمب اتمی ایران نام برده می شود ازسوی دیگر و…برای آژانس امکان تایید غیرنظامی بودن برنامه اتمی ایران درچهارچوب ارزیابی ابعاداحتمالی نظامی برنامه اتمی یا  پی ام دی Possible Military Dimension  وجود ندارد وازسوی دیگرنیز درتوافق های مربوطه ازجمله توافق برجام بسیاری ازموارد منوط به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی گردیده است.

درخصوص بازدید ازمراکرنظامی یا مصاحبه با کارشناسان ومقامات نظامی وغیرنظامی همانگونه که می دانید این امرازخطوط قرمز ترسیم شده توسط ایران بوده که به ادعای رهبران کشوراولا حاکمیت ملی ایران را نقض کرده ودیگراینکه ازآن بعنوان بازجویی مقامات نام برده می شود که با توجه به مواضع صریح خامنه ای درمراسم روز پاسدار وآزادی خرمشهر دراردیبهشت امسال  مبنی براینکه اجازه بازرسی ازمراکز نظامی و بازجویی ازکارشناسان اتمی  ایرانی رانمی دهد درتضاد می باشد.

ابتدا به سخنان خامنه ای دردومورد اشاره ای می کنیم تا بعد به ترفندها وبندبازیهای رژیم که مصداق “لاف درغربت” می باشد نگاهی داشته باشیم  

خامنه ای درآن مراسم ودرمقابل فرماندهان وافسران سپاه دردانشگاه امام حسین می گوید:

” همانگونه که قبلا هم گفته شد، اجازه هیچگونه بازرسی از هیچیک از مراکز نظامی و همچنین گفتگو با دانشمندان هسته ای و سایر رشته های حساس و اهانت به حریم آنها، داده نخواهد شد.”

وی درادامه می گویدد:

” من اجازه نخواهم داد که بیگانگان بیایند و با دانشمندان و فرزندان عزیز و برجسته این ملت صحبت و از آنان بازجویی کنند.”

ایشان با تأکید براینکه هیچ ملت و دولت عاقلی اجازه چنین کاری را نمی دهد، گفتند:

” دشمن پررو و وقیح، انتظار دارد که ما اجازه دهیم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره یک پیشرفت اساسیِ بومی و ملی گفتگو کنند اما مطلقاً چنین اجازه ای داده نخواهد شد.”

اکنون با این مقدمات با آنچه درعالم واقع درجریان است می پردازیم

لابد شما هم این شایعه را شنیده اید که براساس توافق فوق قراراست ایرانی ها خودشان ازسایت های خودشان بازرسی کنند یا با دستگاههای که آژانس دراختیارآنها قرارمی دهد ازخاک منطقه یا پایگاههای نظامی موردنظرنمونه برداری کنند و… که این امر حتی به سوژه ای برای بی اعتباری ومسخره کردن تیم مذاکره کننده آمریکایی ازسوی مخالفان توافق تبدیل شده بود اما حقیقت ماجرا چیست ؟

حقیقت ماجرا این است که درجریان تمام مذاکرات پنهان ومستقیم ازمذاکره جلیلی با ویلیام برنز درسویس تا ولایتی با جیک سولیون درعمان و جواد ظریف با جان کری در ژنو و لوزان یک نکته اساسی همواره بعنوان پیام خامنه ای برای توافق (ودرواقع تسلیم) گوشزد گردیده است که این تسلیم نباید به تضعیف جایگاه رهبری درایران و بی ثباتی درپایه های نظام بیانجامد بهمین دلیل نیزخامنه ای با اطمینان از تعهدات دولت آمریکا  رمزعبور”سازش قهرمانانه” براین تسلیم خود را گذاشتند تا با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند درواقع وی مایل است این زهرتسلیم را درجامی طلایی ونه کریستالی که سلف وی درجریان جنگ ایران وعراق نوش کرده سربکشد تا هیچکس از مرگباربودن آن برای وی آگاه نشود. مرگی که خود درسخنان اخیرخود با فرماندهان سپاه نیزبدان اشاره کرد که تا پایان توافق فعلی وظرف ده سال فرامی رسد.

درزمنیه اجرای پروتکل الحاقی ورژیم بازرسی ها وبازجویی ها نیز همین امرمودرتوجه طرفین می باشد لذا مقررمی شود ازتمام امکانات تکنولوژیکی وانسانی لازم برای رسیدن به اهداف گروه 1+5 ازیکسو و جلوگیری ازآسیب به پرستیژ رهبری و حامیان وی ازسوی دیگرکه طی نزدیک به دودهه بیشترین خسارات را به ملت ایران تحت عنوان دسترسی به بمب اتمی زده اند استفاده گردد.

دربخش اول یعنی بازرسی ازمراکز وپایگاههای نظامی سه راه حل پیشنهاد می شود

1- تجهیزیا بستن وسائل نمونه برداری به کارشناسان یا افسران ایرانی توسط کارشناسان آژانس درتهران وفرستان آنها به نقطه موردنظر ولی زیرنظرداشتن وهدایت آنها ازطریق ماهواره ونهایتا اخذ نمونه وآنالیزآن که درواقع استفاده ازنیروهای ایرانی بعنوان ربات های انسانی می باشد درست شبیه کاری که یک ربات درسایرکرات نظیرماه ومریخ می کند

2- امکان ورود کارشناسان آژانس به اماکن نظامی ولی با عبورازبرخی قسمتهای حساس غیرمرتبط (صنایع موشکی یا شمیایی وبیولوژیک و…)  با چشمان بسته وسپس بازکردن چشمان آنها درآن نقطه جغرافیایی برای نمونه یا عکسبرداری

3- بازدید رییس ومعاون سازمان بین المللی انرژی اتمی بعنوان میهمان درهرزمان ازهرنقطه

دربخش دوم یا بازجویی ها نیزحداقل دوطیقه بندی صورت گرفته است

1- افراد رده یک نظیردبیران شورایعالی امنیت ملی وروسای سازمان انرزی اتمی ( روحانی، لاریجانی، جلیلی و شمخانی) که بازجویی باید توسط رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی یا معاون وی تحت عنوان دیدار وملاقات صورت خواهد گرفت

2- افراد رده دوم نظیرروسای سازمان انرژی اتمی (رضا امراللهی، غلامرضا آقازاده، علی اکبرصالحی،محمداحمدیان وفریدون عباسی)  که بازجویی آنها توسط یکی ازمعاونین آزانس صورت خواهد گرفت.

3- افراد رده سوم شامل سرداران سپاه ازحمله محسن فخری زاده  (پدربمب اتمی ایران) ومعاونین و کارشناسان درگیر سازمان که دربرنامه اتمی  ایران ازانها نام برده شده است. این بازجویی ها تحت عنوان جلسات کارشناسی مشترک آژانس با این افراد  یا ازطریق ویدئوکنفرانس انجام خواهد گرفت

دربخش سوم یا دسترسی به اسناد نیزظاهرا منع شخصی بدلیل عدم تاثیربربازتاب اجتماعی وسیاسی آن درنظرگرفته نشده است وآژانس نیزحساسیت خاصی روی آن ومورددوم ندارد بیشترین تمرکز آژانس روی مورداول خواهد بود

مجموع اظهارات وعملکرد خامنه ای درخصوص نظام بازرسی برنامه اتمی وموارد مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی که تا 25 سال گریبانگیرآن خواهیم بود نشان می دهد که برخلاف سخنان ایشان درخطبه های عید فطرکه تهدیدهای رییس جمهورآمریکا درخصوص توان نابودی نیروهای مسلح ایران را ” لاف درغریبی” می نامد اتفاقد این خودایشان است که لاف درغربت می زنند وازیکسو دائما خط قرمز ازخود صادرمی کند وازسوی دیگر درخفی ازتیم مذاکره کننده می خواهد که هرچه زودترتوافق را به مرحله اجرایی برسانند تا ازشرتحریم هایی که وی دائما آنها را فاقد اثرمی خواند نجات پیداکرده بتوانند مجددا شاهد سرازیرشدن دلارهای نفتی به جیب خود باشند که البته خیال عبثی است زیرا ایران حتی با برداشتن تحریم های بین المللی وبانکی اولا بازارخود را ازدست داده است وثانیا کاهش بی سابقه قیمت نفت چندغازبیشتر را دراختیارآقایان نخواهد گذاشت که آنهم خرج بشاراسد درسوریه، حسن نصرالله درلبنان، باند نوری المالکی درعراق وعبدلمالک حوثی دریمن خواهدشد.

  • لاف درغربت به ادعا توسط افرادی گفته می شود که درجاهایی که کسی ازسابقه آنها خبرندارد به بزرگنمایی شخصیت یا کارهای خود پرداخت وباصطلاح لاف می زنند والبته درمثل های فارسی نیزبه صدای بادی گفته می شود که ازیک آهنگریا مسگردرحین چکش کاری صادرمی شود وکسی متوجه آن نمی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.