بازدید فرمانده نیروی هوایی ایران ازچین وافتضاحی دیگر

هنوز ازنوشتن گزارش کامل سفرحدادعادل وصفارهرندی که سندخیانت، نفوذ وجاسوسی آشکار دولت چین ازایران وازطریق بیت رهبری است فارغ نشده بودم که تصادفا گزارش مشابهی درسایت امنیتی مشرق نیوز تحت عنوان “دروازه آشیانه اژدهای شرق بروی فرماندهان نیروی هوایی ایران گشوده شد” نظرم را جلب کرد وبا دقت درمتن گزارش وجستجویی مختصردرخصوص بیوگرافی سرتیپ حسن شاه صفی واقعا ازآنهمه افتضاح و آسیب پذیری کشورم که ناشی ازخیانت فرماندهان ارشد و زبونی رده میانی ارتش ایران است تنم لرزید.کسی که حتی یک روزرا درجبهه های جنگ وقرارگاههای تاکتیکی گذرانده وشاهد جانفشانی خلبانان دلیرنیروی هوایی ارتش درجریان جنگ 8 ساله ایران وعراق باشد نمی تواند درتایید بیعرضگی فرمانده جنگ ندیده ایران باما همراه نباشد واما ادامه ماجرا

گزارش فوق که لینک آنرا درزیرهمین مطلب می گذارم نشان می دهد که فرمانده نیروی هوایی ایران ولابد هیات همراه وی را به دیدن وملاقات با چندین مدیرشرکتهای دخیل درساخت وفروش صنایع هوایی نظیر کاتیک برده که مهمترین وظیفه اش فروش و محصولات آنها بلااستثناء کپی کاری ازمحصولات ازرده خارج روسی نظیرمیگ 21 وسوخو27 وهوایپیماهای تدارکاتی ازنوع توپولوف وایلوشین است واین سفرتجاری -نظامی پیامهای وحشتناکی را برای بنده بعنوان یک ایرانی با مسئولیت سابقا اجرایی داشت

اول اینکه دانش وتجربه ارشدترین فرماندهان ومدیران کشورازطریق انتصاب پست ترین افراد دراین جایگاهها تا به چه اندازه پایین نگه داشته شده است که قاعدتا دلیل اصلی آن تنها می تواند خیات آشکار وناشی گوش به فرمان بودن آنهاباشد ولاغیرزیرا هیچ انسانی که ذره ای تعهدنسبت به کشوریا مذهب خود داشته باشد نباید به خود اجازه بدهد که درچنین مسندهایی بنشیند

دوم: عدم آشنایی آنها با دانش روزومتناسب با تحولات نظامی درجهان امروز درحالیکه حتی افرادی که نظامی نیزنیستند نیزبدلیل علاقه شخصی دانش هوایی آنها ازفرماندهان ارشد نظامی بالاتراست مستند ومدعای بنده دراین است که اگرحسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ایران ذره ای ازجایگاه جنگنده های مونتاژی چینی درنیروهای هوایی کشورهای جهان اطلاعات داشت اجازه نمی داد که اینقدرمحقرانه وزبونانه وی را به دیدارچنین کارخانه هایی با چنین محصولات از رده خارجی ببرند!

سوم: بیوگرافی سرتیپ حسن شاه صفی اندوه ناک ترین اطلاعاتی بود که دراین مطلب نصیب اینجانب گردید . وی متولد 1343 دماوند وبعبارتی درزمان پیروزی انقلاب اسلامی 14 ساله بوده ودرسال 61 یعنی دوسال بعد ازشروع جنگ تحمیلی یعنی در18 سالگی به استخدام نیروی هوایی کشوری بنام ایران درآمده است که درآنزیمان ازبهترین خلبانان جهان برخوردار وسابقه هزاران سورتی پروازعملیاتی درجریان جنگ ایران وعراق رادرکارنامه خود داشته اند اما شاه صفی قاعدتا تاسالهای آخرجنگ مشغول تحصیل درآموزشگاه نیروی هوایی بوده که باگذران بخشی ازآموزش خود درپاکستان نهایتا با درجه ستواندومی دارای گواهینامه خلبانی می شود بهمین دلیل درکارنامه این شخص کوچکترین اشاره ای به سابقه عملیاتی یا شرکت درهرگونه عملیات پروازی درجریان جنگ 8 ساله با عراق نشده است این درحالی بود که برخی ازفرماندهان حتی مذهبی واستخدامی دوران رژیم سابق نظیر شهید عباس بابایی تا سابقه صدها پروازبا سه نوع جنگنده اف 14، اف 4 واف 5 را درکارنامه خود داشته اند والبته خلبانان وفرماندهان دلاوری نظیر شهیدعلیرضا یاسینی وشهیدمصطفی اردستانی و…که دیگرجای خود را دارند
غرض ازاین مطلب اینکه پس ازخاتمه جنگ ورفع خطر که آقازاده ها وافسران پشت جبهه نشین دورقاب چین وپاچه خوربتدریج سروکله هایشان دراطراف بیت رهبری ویا واحدهای منتصب به ایشان درواحدهایی نظیر دفترنمایندگی ولایت فقیه یا حفاظت اطلاعات ومعاونت های فرهنگی و…به چشم می خورد روزی نبود که این افراد با توصیه های واحدهای فوق الذکربعناوین وبهانه های مختلف ازجمله تدین ومقید به اجرای احکام اسلامی یا همکاری درلو دادن اطلاعات خلبانان وفرماندهان خود ارشدیت نگرفته و درراس برخی واحدها قرارنگیرند

دریک مورد مشخص خلبانی که دردوره جنگ برترین رشادت ها را ازخود نشان ودرسمت لیدری اسکادرانهای تهاجمی به عراق و فرماندهی پایگاههای حساس هوایی تا درجه معاون نیروپیش رفته بود بیش ازهرکس شایسته عنوان فرمانده نیروی هوایی ایران بود ازهرگونه ارتقاء بازمانده بود واین امرعاملی شد که به دیدارفرمانده حفاظت اطلاعات نیروی هوایی سرتیپ اکبردیانت فررفته واز وی دلیل عدم انتصاب این فردبه فرماندهی نیرو را سوال کنم زیرا این فرمانده وامیرارتش نیز مقید به ظواهراسلامی ونمازمی خواند و دلیلی حتی ازنظرمکتبی نیزمتوجه وی نبود ولی فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی هوایی اظهارمی داشت که درست است این شخص خیلی برای کشورفداکاری وشایسته فرماندهی نیروی هوایی ایران پس ازجنگ است ولی با بیت رهبری ارتباطی نداردوبه نمایندگی ایشان درنیروی هوایی هم روی خوش نشان نمی دهد
بعبارتی صراحتا گفته می شد که باید فرماندهان علیرغم برخودداری از بهترین صلاحیت های عملیاتی، اکادمیک، اخلاق اسلامی ووجهه خوب در بین خلبانان وهمافران تنها زمانی امکان ارتقاء می یابند که یا متصل به بیت رهبری ویا نمایندگی ولایت فقیه دراین نیروها باشند.

اکنون نگاهی به بیوگرافی سرتیپ حسن شاه صفی نشان می دهد که چگونه افسرانی که فاقد هرگونه سابقه عملیاتی درجریان جنگ 8 ساله با عراق بوده به صرف تایید توسط نهادهای امنیتی یا باصطلاح فرهنگی به یکباره با چندین عنوان ارشدیت درررده های مختلف یگانی یا نیرو و… برکشیده شده تا بدون برخورداری ازحداقل استناندارهای فرماندهی درجایگاه حساسی نظیرفرماندهی نیرو قرارگیرند شیخ صفی درسال 78 یعنی با گذشت یازده سال ازپایان جنگ ایران وعراق تازه دوره فرماندهی ستاد یا دافوس را گذرانده اند وده سال بعد ازآن بادرجه سرتیپ تمامی بعنوان فرمانده نیرو منصوب شده اند !. ایشان وفرماندهان ارشد وی و رهبران که این نشان های ارشدیت را به سینه این افراد چاپلوس می چسبانند تا این فرماندهان درمقابل رقباء وفرماندهان همردیف خود دردیگرکشورها کم نیاورند هیچ فکرنمی کنند که این فرماندهان دربزنگاه حادثه ازکوچکترین بهره وری برخوردارنخواهند بود ودوباره باید ازهمان افسران وطن پرست برای دفع حمله دشمن وبه زانو درآوردن وی استفاده کرد البته اگرانگیزه ای دراین فرماندهان با تبعیض وفساد موجود درارتش وسپاه مانده باشد

ازنظراینجانب سرکوب افسران مبارزارتش توسط دایره حفاظت اطلاعات وتبعیض بی اندازه ای که توسط نمایندگی های ولایت فقیه وهمراه با گزارشهای جاسوسی اززندگی شخصی ویا ازمحیط اداری این افسران می شود وبالاخص پا دادن فرماندهان ارشد نیروها ویگانهای ارتش ازعلل اصلی رشد قارچ گونه این نوع فرماندهان درارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد که باید بهرترتیب قبل ازاینکه دیرشود جلوی آن گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.