غارت کشورتحت عنوان الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت -بخش چهارم

قبل ازپرداختن به جزییات دونمونه ازپروژه های اقتصادی-فرهنگی وباهدف معرفی روشهای مرسوم درچپاول اموال عمومی توسط رهبری وباندحاکم برکشور یکی ازدوستان سوال کرده است آیا برخی مدیران نظیرعلی اشرف افخمی یا آخوندهایی نظیرعلی کشوری الزاما وبا توجه به نقش های اجرایی آنها درپیشبرد اهداف مافیایی الزاما بعنوان اعضاء حلقه اول خامنه ای درامورمربوطه تلقی میشوند که پاسخ منفی است نه الزاما وتحقیقا بسیاری ازآنان در ردیف اعضای اصلی وهدایت کننده نیستند وصرفا فرصت طلبانه بدنبال تامین منافع خود یا برداشتن سهمی ازاموال غارت شده می باشند وچه بسا درنهایت نیزقبل ازبزنگاه تاریخی یا مواجه شدن با مشکل نظیر محمودرضاخاوری ازکشورخارج گردند.

اما درادامه بحث ابتداء به سراغ نمونه انتخاب شده یعنی گروه توسعه اقتصادی تدبیربعنوان یکی ازواحدهای زیرنظر ستاداجرایی فرمان امام تحت مدیریت علی اشرف افخمی می رویم که خود شامل شش هولدینگ بزرگ درزمینه سرمایه گذاری، انرژی (نفت وگاز ونیرو)، راه وساختمان، صنعت ومعدن، مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی، مشاورمدیریت ومطالعات راهبردی واموردارویی وپزشکی تحت عنوان بنیادبرکت می باشد.

درخصوص مدیریت های بکارگرفته دراینگونه شرکتها عمدتا این افراد همان وزرای سابق یا معاونین ومدیران کل یا روسای ومعاونین بانکها وبنگاههای اقتصادی زیرنظردولت بوده که بدلیل بازنشستگی یا برکناری ناشی ازتغییردولتها با قرارداشتن درردیف حامیان رهبری و.. دراین مجموعه ها بعنوان اعضای هیات مدیره ومدیرعامل استخدام وازانجاییکه اطلاعات کاملی ازجنبه های استراتژیکی وتاکتیکی اززیرمجموعه های قبلی یا بافت دولتی ازیکطرف ونیز نیروهای همفکریا همکارشاغل درآن دپارتمانها ازطرف دیگردارند براحتی به سراغ پروژه های نان وآب دار وباصطلاح بالادستی رفته وبااستفاده ازهمان مکانیزمهای آشنا اقدام به خلق ثروت برای زیرمجموعه خود ودرواقع نهاد رهبری می کنند بدیهی است که مقامات مافوق نیزتحت عناوین مختلف ازواگذاری سهم گرفته یا پاداش های کلان بنوعی این همدستی را ارج می نهند براساس برآورد بنده بیش از50 گروه مشابه و تحت عناوین مختلف درزیرمجموعه نهادرهبری قراردارد که نزدیک به 2000 شرکت اصلی را دربرمی گیرد مدیران عمده این شرکتها مایل به طرح رسانه ای یا انتشارمصاحبه وعکس ازخود نیستند ودر برخی موارد نیزکه ناچاربه این امربشوند سعی درعادی جلوه دادن نقش خود درمدیریت مجموعه های زیرنظرخود می نمایند.مصاحبه علی اشرف افخمی یکی ازاین نمونه هاست که مواردی ازتفکرخائنانه حاکم براین بنگاههای اقتصادی را که درتضادکامل با اقتصادمردم نهاد بوده وتنها به تحکیم سلطه استبدادبرکلیه شئون کشورمی انجامد نشان می دهد

علی اشرف افخمی بعنوان مدیرگروه توسعه اقتصادی تدبیروابسته به ستاد اجرایی فرمان امام زمانی مجبور به مصاحبه گردیدکه خبرگزاری رویترز طی چندین شماره مسلسل پرده ازچهره این تراست اقتصادی زیرنظر رهبری برداشت والبته ورود این شرکت به پروژه های نفتی وموجی که پس از دست اندازی بربخش های بانکی، مخابرات کشور، ساختمان سازی و… نیزمزید برعلت گردید.

مزیدآگاهی گروه توسعه اقتصادی تدبیر(با توجه به مخالفت رهبری باید بخوانید گروه اسلامی-ایرانی پیشرفت تدبیر) خود شامل حداقل شش هولدینگ (گروه شرکتها) درشش زمینه مختلف می باشد که تقریبا به شکل استاندارد درکلیه بنگاههای اقتصادی زیرنظرنهادرهبری تعریف می گردند وعمدتا مربوط به بخش های درآمدزا وبالادستی نظیرسرمایه گذاری(بانک ، بیمه، بورس، صرافی)، انرژی(نفت، گاز، پالایشگاه، پتروشیمی، سدها ونیروگاههای برق)، ارتباطات(مخابرات وتکنولوژی اطلاعاتی)، صنعت ومعدن (ماشین سازی ها، فولاد، مس وآلومینیم) ، راه وساختمان(جاده، تونل و پل)، اموردارویی وپزشکی(داروهای گران وخاص، دستگاههای ویژه) یا مشاورمدیریت ومطالعات راهبردی می باشد.

بعنوان مثال خود علی اشرف افخمی با سابقه مدیرعاملی درسازمان صنایع، بانک صنعت ومعدن، سازمان تامین اجتماعی، پتروشیمی ، کشتیرانی جمهوری اسلامی نهایتا بعنوان ریاست هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیرگمارده می شود یعنی مدیری که بطورمتوسط هر5 سال دریک وزارتخانه وسازمان عریض وطویل دولتی سمت مدیریت داشته وبا چم وخم آن وزارتخانه وشرکتها وقراردادهای جاری آن آشنا می باشد درهولدینگ زیرمجموعه گروه یا هولدینگ اصلی نیزهمین رابطه برقراراست یعنی بعنوان مثال درگروه هولدینگ توسعه انرژی که خود بیش ازده شرکت را دربرمی گیرد شاهد حضوروزیرنفت اسبق دردوره احمدی نژاد بنام غلامحسین نوذری یا ساسان منوچهری ازمدیران ارشد آن بخش می باشیم درهولدینگ توسعه ساختمان تدبیرشاهد حضورعلی نیکزاد وزیرراه ومسکن دولت دوم احمدی نژاد یا منوچهرخواجه دولویی می باشیم که معاونت 5 وزیرراه مختلف را درکارنامه خود دارددرزمینه ارتباطات وتکنولوژی اطلاعاتی شاهد حضورمهدی غضنفری وزیردووزارتخانه ادغام شده صنعت ومعدن وبازرگانی دردولت دوم احمدی نژاد یا محمدصادق مفتح آقازاده حجت الاسلام فقید دکترمفتح باسابقه معاونت 5 وزیربازرگانی می باشیم و….

حال تصوربکنید این افرادحتی اگردرزمان مدیریت خود بیعرضه ترین مدیران هم باشند که هیچ خاصیت یا تغییروتحول جدی درماموریت ومدیریت زیرمجموعه خودنداشته اند ولی دسترسی کاملی به اطلاعات وزارتخانه متبوع، شرکتهای تابعه، طرح ها وبرنامه وپروژه ها و مدیران آن شرکتها داشته وبراحتی با استفاده ازعنوان وابستگی گروه خود به نهادرهبری می توانند بروی هرقرارداد وپروژه نان وآب داری حتی بدون هرگونه منفعتی برای مردم ایران سواربشوند.

بعنوان مثال درخصوص فعالیت گروه توسعه اقتصادی یا هولدینگ توسعه انرژی تدبیر به یکباره نام آن شرکت بعنوان سازنده خط لوله صلح بین ایران وپاکستان مطرح می شود این خط لوله بدون اینکه قراردادهای آن بین ایران وهند وپاکستان برای گازرسانی منعقد گردد توسط قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان مجری طرح ازعسلویه تا مرزپاکستان به میزان 1100 کیلومتری کشیده می شود و پرداخت مبالغی بین 2/85-1/8میلیارددلاربرای آن ازجیب دولت ایران برای تخمین زده می شود و نهایتا نیزهردوکشورهند وپاکستان اعلام می کنند بدلیل تخاصمات دوکشور و نیزعدم توان مالی قابل به ادامه پروژه فوق درخاک خود نمی باشند
بعبارت ساده تریک طرح براساس یک توهم سیاسی (واسطه گری ایران بین دودشمن یعنی هندوپاکستان) نزدیک به 2 میلیارددلارخسارت برای کشوربه جای می گذارد والبته تنها کسانی که ازآن سودبرده اند قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان پیمانکار وزارت نفت و گروه هولدینگ توسعه انرژی یعنوان مشاورمدیریت(دلال وواسطه درپروژه) هردو به بنمایندگی ازسوی نهاد رهبری می باشند.
حال همین گروه (حتی با اخذ 10% پورسانت قراردادقبل به میزان 200 میلیون دلار) کارحفاری درمیدانهای نفتی یاران واقع درمرزعراق باقراردادی به ارزش 700 میلیون دلار ومنصوری درمناطق نفت خیزجنوب به ارزش 345 میلیون یورو و630 میلیاردتومان راسامان داده است آیا نمونه ای بهترازاین برای استفاده ازرانت درتمام ابعاد آن وباشراکت بخش های مختلف حاکمیت ونهایتا به نفع مافیای اقتصادی نهادرهبری سراغ دارید؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published.