لبنان بزودی به کشورهای تجزیه شده لیبی، سوریه وعراق تبدیل خواهدشد

دولت ضعیف لبنان وباج دهی آن به ایران وحزب الله درعرصه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی که ازعدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت درخصوص معرفی متهمین قتل رفیق حریری به دادگاه بین المللی کیفری لاهه وخلع سلاح شبه نظامیان حزب الله یا پذیرش عواقب برخورداری ازارتشی دوگانه (رسمی وغیررسمی) دریک کشور تا شرکت خودسرانه اعضای حزب الله درجنگ داخلی سوریه به نفع رژیم جنایتکاروبعثی بشارالاسد وکشتارمردم بیگناه که سرانجام پای شبه نظامیان سوری را به مرزهای لبنان درعرسال بازکرد، اخلال چندساله درانتخاب رییس دولت لبنان که منجربه بی ثباتی دراین کشورردیده است، ایجادمنطقه خودمختاردرضاحیه درجنوب شهربیروت بعنوان دژ وستادفرماندهی حزب الله بطوریکه حتی ارتش وپلیس لبنان نیزبدون عبورازپست های بازرسی حق حضوردرآنرا ندارند وفشاربردولت لبنان برای پیروی ازسیاست ایران درسیاست خارجی (عدم محکومیت حمله وآتش زدن مراکزدیپلماتیک عربستان درایران درحالیکه حتی رهبران ومقامات خود نظام اسلامی هم این دسته گل خود رادرداخل وخارج ازکشورمحکوم کرده اند!) و….
همگی این موارد باعث کردید که اتحادیه عرب تصمیم به ایجادمحدودیت های جدی درشناخت لبنان بعنوان یک کشورعربی بگیرد واولین اقدام دولت عربستان تعلیق کمک 4 میلیارددلاری تجهیزارتش وپلیس لبنان بود که تابحال عدم توان خود درکنترل شبه نظامیان حزب الله را فقدان سلاح وتجهیزات کافی عنوان می کردند درحالیکه حزب الله لبنان تا بن دندان ازسوی ایران تسلیح شده است ودرتبلیغات ادعا شده است که این گروه 100 هزارموشک دارد؟!
(البته درلیست نیازهای تسلیحاتی ارتش لبنان که با پول عربستان ومستشاران نظامی فرانسوی خریداری وتحویل می گردید برخی سلاحها دقیقا مطابق با نیازحزب الله ارزیابی می شد ونه ارتش رسمی لبنان نظیرموشکهای دوش پرتاب ضدهوایی که کشورهایی حتی نظیرایران درتحویل آن به حزب الله مشکل دارند)
تحریم بعدی عربستان بستن شعبه های بانک مهم الاهلی درلبنان است که گفته می شود باهدف جلوگیری ازپولشویی وانتقال پولهایی ازمحل دخالت حزب الله درقاچاق موادمخدرارآمریکای لاتین ونیزوخرید تسلیحات با اسناداعتباری جعلی می باشد بالاخص اینکه کنترل امنیتی فرودگاه بیروت ودیگرپایانه های مهم مسافری وباربری دراختیارعناصروابسته به حرب الله لبنان است.
آدم ربایی وترورهای هدفمند مخالفان سیاست حزب الله درلبنان وناتوانی دولت لبنان درپیری پرونده ها ودستگیری متهمین ازدیگرموارد قطع حمایت اعراب ازدولت ونه ملت لبنان می باشد.
سومین گام اعراب اخراج افراد وابسته به حزب الله لبنان ازکشورهای عربی منطقه می باشد چه این افراد علاوه برشرکت درپولشویی وایجادشبکه بعنوان هسته های خاموش تروریستی passive terrorists عمل می کنند تادریک بزنگاه تاریخی نظیربحرین و یمن با هجوم تروریستی وکنترل مراکز نظامی وسیاسی دولتهای مشروع آنها را ازپای دربیاورند . شرکت آشکار حزب الله لبنان به نیابت ازنیروی قدس سپاه پاسداران درکشورهای مختلف عربی منطقه ازبحرین وشرق عربستان گرفته تا یمن وعراق ونیجریه که اسناد وفیلم های آن درشبکه های اجتماعی منتشرگردیده است کفایت ازموضوع می کند.
لذا ازآنجاییکه دولت لبنان دولت ضعیفی بوده وباندازه کافی دچارمشکلات عدیده می باشد فشارائتلاف عربی برآنها درآینده نه چندان دورخود را نشان خواهد داد که دو راه را درمقابل ملت ودولت لبنان قرارمی دهد یا قرارگرفتن درچرخه تجزیه کامل لبنان یا تن دادن به “عقب نشینی قهرمانانه” دیگری ازسوی خامنه ای دراین کشورمطابق توافق اتمی برای حفظ حداقل امتیازات خود درلبنان وآنچه که مشخص است دولت لبنان درمسیرباخت -باخت قدم می زند وهیچ راهی برای خروج شرافتمندانه جزتن دادن به خواسته های مردم وحفظ ماهیت عربی خود ندارد.بنظرنمی رسد این کشورآمادگی فرورفتن دریک جنگ خانگی 15 ساله نظیر بازه زمانی (1990-1975) راداشته باشد شما چه فکرمی کنید؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.