مهدی شمس زاده متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی کیست؟ – بخش سوم

به بهانه صدورحکم اعدام برای متهمین پرونده بابک زنجانی

دردوبخش قبلی ابتدائا به تشریح شخصیت بلندپروازانه ونخبگی مهدی شمس (زاده) ونحوه نزدیکی وی به دستگاه اطلاعاتی کشور

توسط احدمحمدی وعلی اشرف افخمی مدیران اسبق وسابق کشتیرانی جمهوری اسلامی و لاحق بنیادمستضعفان وستاداجرایی فرمان امام پرداختیم وسپس رابطه وی با حمیدفلاح هروی متهم ردیف سوم وبابک زنجانی را توضیح دادیم ودرنهایت به روی کارآمدن دولت منتخب رهبری همراه با واگذاری امتیازات درفروش نفت به بخش غیردولتی موردنظرایشان واینکه تحریم های بین المللی همانند امدادهای غیبی برای سوداگران بازارمکاره ای بود که مافیای اقتصادی وابسته به حاکمیت ازآن برای چپاول وغارت سازمان یافته ثروت وسرمایه های ملی کشورسود جست.

جلسه بیست ودوم دادگاه اما به درخواست هرسه متهم بطورغیرعلنی برگزارشد زیرا ازآنجاییکه کلیه عملیات مجموعه بابک زنجانی درهمکاری با دولت واجرای منویات رهبری در دور زدن تحریم های بین المللی (ازخرید هواپیما گرفته تا فروش قاچاقی نفت و…) وافشای آنها دردادگاه می توانست حاکمیت ایران را درعرصه بین المللی مورد تهدید وپیگیردقانونی قراردهد وازسوی دیگربا ادعاهای کاذب درنشریات دست راستی و چپی امکان دفاع برای بابک زنجانی وشرکای وی قرارنداشته وهرلحظه امکان لورفتن عملیات محرمانه واسامی حامیان وهمدستان آنها درمقامات نظام می رفت لذا دادگاه اقدام به غیرعلنی کردن این جلسه نمود  

رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی درخصوص اهمیت غیرعلنی کردن جلسه بیست ودوم چنین می گوید:

” دلیل این مسئله طرح مسایلی بود که منافع ملی و مصالح کلان کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌داد و بر اساس تاکید سه باره ریاست دادگاه کلیه حاضرین در این جلسه مکلف هستند که به هیچ عنوان مطالب جلسه امروز را در جایی درج نکنند” واضافه می کند ”  دادگاه برای کشف حقیقت و احراز واقعیت تلاش می‌کند وجلسه امروز هم به این صورت برگزار شد تا متهمین با آرامش بیشتر بدون اینکه آفتی متوجه مسائل کشور شود صحبت‌های خود را ارائه دهند.”

نگاهی به دفاعیات مهدی شمس زاده ومشروح جلسات هیجدهم تا بیستم دادگاه بسیاری ازمسائل پشت پرده را روشن می کند وتلاش قاضی گوش به فرمان ابوالقاسم صلواتی برای پنهان کردن بازیگران اصلی صحنه نمایش ازکارگزاران بیت رهبری و وزرای دولت احمدی نژاد گرفته تا مدیران میدانی دروزارت نفت(سیف الله جشن سازیا س-ج ) وبیت رهبری (احمد وحید دستجری یا الف و د) ومعاونت اقتصادی وزارت اطلاعات( آقای ی) درکنارصحنه آرایی برای معرفی مهدی شمس زاده بعنوان معرف بابک زنجانی به وزارت نفت درحالیکه ارتباط بابک زنجانی با وزیرنفت (سرداررستم قاسمی)به چندین سال قبل ازآن دربرنامه تامین کالاهای اساسی(واردات گوشت قرمزومرغ ودارو و درتحریم ها وموقعیت سرداررستم قاسمی درقرارگاه خاتم الانبیاء بازمی گردد وتقدم تاریخ بازکردن اعتبارات اسنادی شرکت نیکو با شرکت سورینت بابک زنجانی وتلاش بیت رهبری برای جایگزینی گروه العقیلی با واسطه گری محمد سیدی (بدهکار5 میلیارددلاری مورداشاره بابک زنجانی دردفاعیات خود) وحذف شرکت فال (انباردارنفتی طرف قرارداد بابک زنجانی وصندوق بازنشستگان شرکت نفت درشارجه) و…

دردفاعیات مهدی شمس زاده  یک نکته که خیلی جالب است اینکه اولا وی می گوید 95% کارشناسی پرونده توسط خود بازپرس انجام وعلیرغم بی تجربگی وی دراین پرونده با ماهیت حقوقی وتجارت بین المللی وبالاخص دراوج تحریم هاعلیه ایران به درخواست های مکررمتهمین درخصوص استفاده ازکارشناسان مالی که امری عادی درهرپرونده باماهیت حقوقی یا کیفری می باشد وقعی گذاشته نشده است والبته این امرنیزناشی ازسپردن این پرونده حقوقی به دادگاه انقلاب وشعبه اعدام آن به ریاست ابوالقاسم صلواتی می باشد که بسیارمعنی دارونشان ازمهندسی پرونده دربیت رهبر دارد.

دوم اینکه پس ازدستگیری بابک زنجانی ازوی خواسته شده بعنوان مطلع وکارشناس با دادگاه وماموران اطلاعاتی همکاری ولی دروسط کارازوی خواسته اند که دیگروصول وجوه ازطرف خارجی را متوقف وخود وی را بعنوان متهم ردیف دوم دستگیرکرده اند وسپس ازمدیران دولتی ومشخصا سیف الله جشن ساز و احمد وحید دستجردی وخانمی بنام  م – م ( بادریافتی حقوق ماهانه  4 هزاریوروی) برعلیه وی استفاده ناجوانمردانه وهمراه با شهادت دروغ تحت عنوان مدیرامین دولتی یا کارشناس و…

سوم اینکه متاسفانه اصلاح طلبان وبیژن زنگنه وزیرنفت تحت عنوان مبارزه با فساد یا حتی صرفا رسیدن به طلب نفتی ها ازبابک زنجانی وارداین بازی کثیف شدند درحالیکه پیگیری یک طلب نظیر200 میلیارددلارمطالبات بانکی ازبدهکاران یا حتی بدهی 5 میلیارددلاری محمدسیدی (موسوم به م-س) به نفتی ها بابت فروش نفت وگاز صرفا یک امرحقوقی ومربوط به دفترحقوقی شرکت نفت می باشد وبس

واقعیت امربا آشنایی نزدیکی که باشخصیت مهدی شمس زاده داشته ام وی یک کارآکترآکادمیک دارد وبرهمین اساس درمعاونت فنی کشتیرانی بعنوان کارشناس اقتصادی دفترتوسعه فنی برای ارزیابی های مدیریتی ومحاسبه سود وزیان پروژه ها وریسک بکارگیری شد وفوق لیسانس خود را ازدانشگاه مالموسوئد گرفت وبا اینکه رشته اش عرشه بود اما هیچگاه به کادردریایی ناوگان ملحق نشد وترجیح داد درخشکی ودفنرمرکزی درکنارمدیران شرکت درسمت های ریییس دفتری ومشاوری باشد تا یک نیروی عملیاتی دردریا!

تنها اشکال وی بلندپروازی وفرصت طلبی وی برای افکارش بود که باعث می گردید عضوحزب باد بشود وبا استقراراحدمحمدی مهره اطلاعاتی حاکمیت ومتصل به بیت رهبری به خدمت آنها دربیاید ودربرخی ازپروژه هابا آنها همکاری نماید واین فعالیت ها حتی پس ازبرکناری احدمحمدی ازمدیریت کشتیرانی (بدلایل افتضاحات مالی واخلاقی) متاسفانه با مهره جایگزین یعنی علی اشرف افخمی ( رییس فعلی هیات مدیره گروه هولدینگ تدبیرستاداجرایی فرمان امام) بااستقراردردفترکشتیرانی درهامبورگ آلمان وبعد هم ارتقاء بعنوان معاون بازرگانی آن شرکت حاکمیتی ودرنهایت نیزبا استقراردردفترلندن کشتیرانی درانگلیس ادامه پیدا کرد امری که با استقرارمجدد محمدحسین داجمردرسمت رییس کشتیرانی دردوران احمدی نژاد به خدمات مهدی شمس زاده درآن شرکت پایان داد ووی را روانه بازارآزادکارمرتبط با ایران درانگلستان نمودجایی که وی درآنجا ازطریق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به بابک زنجانی بعنوان یک نیروی قابل اعتماد ومتخصص برای همکاری معرفی گردید.

ازدیدکارشناسی کلیه اتهامات بابک زنجانی ودوهمکاروی با عنوانی نظیرفساد یا اخلال درنظام اقتصادی، کلاهبرداری، پولشویی، اختلاس یا رشوه یک دروغ محض بوده وتنها هدف حاکمیت دراین پرونده اولا ایجادپوشش وچترامن برای مافیای اصلی حاکم براقتصاد کشورتحت عنوان مبارزه با فساد (مشابه سناریوی مبارزه با موادمخدر یا قاچاق کالا وارز، مشروبات الکلی وابزارقمارو…

) وثانیا مصادره اموال چند ده میلیارددلاری بابک زنجانی برای نهاداصلی قدرت وبنیادهای مالی دراختیارآن میباشد وبس

سکوت محض اصلاح طلبان وتذاکرات گاه وبیگاه روحانی که یک نمونه آن را درسفراخیررییس دولت به یزد شاهد بودیم که کنایتا گفته است:

“یک فرد به اعدام محکوم شده است، خوب، پول کجا رفته است؟چه کسانی حمایت کرده بودند؟ وچه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟ اگریک مفسد را پیدا کرده ایم، باید ریشه ها را پیدا کرد وگرنه فساد ازبین نمی رود.باید با فساد مقابله شود، درهر سطحی باشد و هرکس می خواهد باشد.حالا که تحریم ها برداشته شده، نواهای عجیبی به گوش می رسد.”

مهدی شمس زاده درتمام مراحل تحقیقات بعنوان همکاردرکنارنیروهای قضایی واطلاعاتی تمام تلاش خود را برای احیاء پولهای مورد بحث بعمل آورده وحتی سهم خود ازمعاملاتی که به نفع دولت ایران درفروش غیررسمی نفت (بشکه ای یک دلار) یا بازاء خرید هرهواپیما 250 هزاردلار که پایین ترین نرخ بروکری وکارگزاری درایندوصنعت وبازار با توجه به شرایط تحریم بوده است داوطلبانه وصرفا برای نشان دادن حسن نیت به دولت ایران والبته برای رهایی خود ازمخمصه به انجام می رساند ولی ازیک مقطع به بعد (اسفندماه 92) وی را بعنوان متهم دستگیر واز بطرزعجیبی خواسته می شود که دیگرنیازی به پیگیری بازگشت پولهای بابک رنجانی به کشورنباشد ؟!

دفاعیات مهدی شمس زاده ونحوه برخورد قاضی بی اختیارصلواتی با وی را طی سه جلسه که لینک های آنرا درزیرآورده ام بخوانید تا به عمق نادرستی اتهامات وتبانی پشت صحنه برای بالاکشیدن اموال بابک زنجانی توسط بیت رهبری وآلت دست شدن وزیر اصلاح طلب یعنی بیژن زنکنه دراین سناریو پی ببرید درست مشابه پروژه 60 میلیارددلاری اپراتور دوم ایرانسل که بیت رهبری وسپاه ازحمیدرضاعارف فرزند معاون رییس جمهوراصلاحات بعنوان کاتالیزور و جایگزینی شرکت آفریقایی MTN بجای ترک سل با پلاتفرم اریکسون-سونی استفاده کرده وبعد هم ازتیم بدون پرداخت یک سنت اخراجش کردند. بابک زنجانی ودومتهم دیگرپرونده که صرفا برای شبکه سازی دروغین واتهام اخلال درنظام اقتصادی سازمان داده شده اند بیگناه وصرفا تجاروسوداگرانی بوده اند که نظیردهها بروکردیگرتحریم های بین المللی به کمک دولت ایران آمده اند وباقبول ریسک پولدارشده اند وتنها تفاوت آنها با دیگرافراد مشابه کارآفرینی ازطریق 65 شرکت وبکارگیری 17 هزارکارمند دراین مجموعه ونشان دادن امکان ایجاد کارنظیرراه اندازی خط هوایی قشم ایر و…بوده  است درست شبیه مه آفرید خسروی که وقتی دکترصادق زیباکلام ازقوه قضاییه ایران سوال کرد اتهام این کارآفرین چه بود قوه قضاییه بجای ؟پاسخ قانع کننده به این سوال ساده استاد دانشگاه تهران وی را به شش ماه زندان تعلیقی وبه اتهام تشویش اذهان عمومی وتبلیغ علیه نظام محکوم کر؟ وچرا برای همه پرونده ها ومتهمان سفارشی امنیتی ازجمله مهدی شمس زاده ازوکیل تسخیری که کاملا با قاضی برای اداره دادگاه هماهنگ است یعنی صمدی یزدی استفاده می شود؟ و… 

نگذاریم رژیم با اعدام مه آفرید ها وبابک ها حاشیه امنی برای همدستان مافیا چون وزرای احمدی نژاد، سیف الله جشن سازها، احمد وحید دستجردی ها، مسعودسلطان پورها، علی طاهری مطلق ها (دزدان دکل  نفتی ) وغارت های  کلان خود ایجاد کند وبدانیم که فاضل خدادادها، مه آفرید خسروی ها وبابک زنجانی ها همان قدردرنظام حقوق بشری حق حیات وآزادی دارند که مهندس موسوی ومهدی کروبی ها  

Leave a Reply

Your email address will not be published.