چرا پرونده اختلاس دردکل نفتی با چراغ خاموش پیش می رود؟

 
دو متهم اصلی ودولتی این پرونده یعنی علی طاهری مطلق ومسعودسلطان پور هردو از نوکران خانزاد بیت رهبری ویکی منصوب مسعود میرکاظمی ودیگری رفیق شفیق سعید امامی (اسلامی) میباشد اخذ 21 میلیون دلاراضافی برای یک دکل دست دوم 66 میلیون دلاری که قطعا بدلیل رابطه مستقیم درصدی رشوه با قیمت نهایی ارزش آن بسیار کمتربوده است نشان ازاین امرمی دهد که دراین معامله لغوشده معادل 30% قیمت دکل “فورچونا” پول کثیف پرداخت شده است (توجه کنید که ازپول کثیف صحبت می شود ونه پورسانت که درچنین معاملات سنگینی کمیسیون معمولا بین 2% – 1% می باشد وبرای بروکریا دلال کاملا قانونی وحلال میباشد)
 
دراین پرونده از12 نفرنام برده شده است که بغیرازعلی طاهری مطلق و مسعود سلطان پور ازآقای عمرآل سواده اردنی(ع) گرفته تا رضا مصطفوی طباطبایی (ر-ط) ، مرادشیرانی (م-ش)، آقای م- و وفرزندش (دامادشیرانی)، رستم قاسمی (معرف ق -م وه-الف) آقای ش ازوزارت اطلاعات ومسئول کمیته ویژه تحریم وخریدها وحامی سرسخت شرکت Dean (دلال ومتعلق به رضامصطفوی طباطبایی قمارباز، آقای م-ض مدیرشرکت گلوبال پتروتک، اقای الف -ش ومحمدمحسن مهاجرانی
 
همه اینها بکنارمی خواهم شما را به عمق 80 هزارپایی این شرکت ومعاملات آن ببرم شرکت که بنیان گذارش مهدی هاشمی رفسنجانی بود وبرای اولین باردرایران برای امورمهندسی تاسیسات دریایی راه اندازی شد ورییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان افتخارفرزند ذکوردوم خود ازآن یاد کرد.
 
ازآنجاییکه آقای خامنه ای ازطریق برادرکوچک خود سیدحسن نفوذ هاشمی وکارگزاران را درصنعت نفت بنفع خود نمی دید بهربهانه ای درصدد زیرآب زنی افراد وابسته به هاشمی دراین بخش بود وطبیعتا یکی ازاین موارد مهدی هاشمی دراین شرکت بود نهایتا هاشمی درسال 77 باتوجه به حساسیت خامنه ای ازیکسو وماجرای اسراف درمصرف انرزی درکشور واردات بنزین وکیفیت سوخت درخودروها ومچتمع های صنعتی ومنازل و…ونیازبه سازماندهی ملی این امر فرزند خود مهدی را ترغیب به انتقال به شرکت جدید یعنی سازمان بهینه سازی سوخت می کنند.
درآنزمان مسعودسلطان پورازعناصرمرتبط با دستگاه اطلاعاتی وسعید امامی بعنوان قائم مقام مهدی هاشمی درشرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی مشغول وحتی پارکینگ شرکت را با نصب پرده وپرچم های سیاه ویژه ماه محرم به محل عزاداری برای معاون واجبی خورامنیت وزارت اطلاعات تبدیل کرده بود
 
با رفتن مهدی هاشمی مدیریت شرکت به حسین تاجگردون واگذارشد اما پس ازمدتی بدلیل نفوذغیرمتعارف مسعودسلطان پورنهایتا مدیریت شرکت به این فرد اطلاعاتی واگذارشد فردی که درهماهنگی کامل با سیف الله جشن سازرییس شرکت ملی نفت ومتصل به بیت رهبری عمل می کرد اما ماه عسل این فرد هم زیاد به طول نیاجامید وازابتدای سال 89 که مصادف با دولت جدید احمدی نژاد ومدیریت مسعودمیرکاظمی بروزارت نفت بود علی طاهری مطلق عضوهیات مدیره جایگرین وی گردید مدیریتی که حدود 4 سال بطول انجامید ونهایتا به برکناری شتابزده طاهری وانتصاب یک سرپرست موقت انجامید. طی این مدت ازابتدای آذرماه 90 (اول دسامبر2011) شورای اتحادیه اروپا شرکت فوق را بدلیل همکاری درساخت برخی تجهیزات ونیزخریدهای خارجی سایت اتمی فرودوی قم درلیست تحریم های خود قرارداد که خود باعث فرورفتن بیشتراین شرکت درباطلاق استفاده ازدلال های جاافتاده دراین بخش ومشخصا مرادشیرانی ورضامصطفوی طباطبایی گردید.
 
حجم معاملات این شرکت که مسدولیت حفاری 20 حلقه چاه درفاز14 پارس جنوبی را بر عهده داشت حدود 2/5 میلیارددلار وکل معاملات آن طی سالهای اخیربه ده میلیارددلارمی رسد وحاکمیت افرادی وابسته به بیت رهبری وبااستفاده ازدلالانی که معمولا ازنظرظاهری هیچ سنخیتی با آقایان پشت صحنه ندارد ومعمولا هم دربزنگاه تاریخی مرغ قربانی می باشند (مگراینکه نظیرشهرام جزایری ازفامیل آقایان یا ائمه جمعه وجماعات باشند) کارهای خود وپورسانت های کلان را ازآن خود می کنند.
 
علی طاهری مطلق که اخیرا دستگیرشده است با اشاره به سابقه آکادمیک خود ازیکسو و همراهی وفشارافرادی نظیرسرداررستم قاسمی ویا آقای ش ازوزارت اطلاعات صراحتا درخصوص دکل خریداری شده واینکه مجبورشده است برای سرعت بخشیدن به تدارک دکل فوق ونیزدورزدن تحریم های کل پول دکل را به حسابی که بعدا معلوم شده آنهم متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی میباشد وظاهرا برای دورزدن تحریمها اما درواقع پنهان کردن قیمت واقعی دکل (66 میلیون دلار) وبرداشتن سهم 21 میلیون دلاری خود که قاعدتا برای تقسیم با حامیان قدرتمند خود بوده است عملا نه تنها یک هزینه 8% را دربانکهای چینی بدلیل تحریمها به قیمت قراردادتحمیل کرده اند بلکه با تاخیرات فوق موجب بهانه قانونی فروشنده دکل برای فسخ قرارداد علیرغم دریافت 17 میلیون دلاراولیه را نیزفراهم کرده اند جالب اینکه فروشنده که دکل را به طرف دیگری درمکزیک فروخته است نیزدردادگاههای لندن ادعای خسارت کرده وازبرگرداندن پول خودداری می کند وتاکنون نیزمعلوم نیست که دوقسط پرداخت شده دیگریعنی 40 میلیون دلارو30 میلیون دلارنیزدراختیارفروشنده است با شرکت Dean متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی.
 
لازم به توضیح است نقش مرادشیرانی متهم دیگردستگیرشده دراین قضایا که بالاتفاق رضا طباطبایی هم مشاورمدیرعامل شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی بوده اند ودستور پرداخت صادرمی کرده اند وهم همزمان بروکرخرید دکل فوق بودند یعنی درهردوطرف میزمعامله تشریف داشته اند طباطبایی که تا قبل آن یک ستاد درایران ویک ستاد دردوبی داشته است با توجه با بالاآمدن سایرموارد وفسادی که به گفته نمایندگان مجلس کمترازپرونده بابک زنجانی نیست به دلیل ترس ازدستگیری ودچارشدن به سرنوشت مه آفرید خسروی وبابک زنجانی به سویس گریخته است ومی گوید وی یک بروکر وکارآفرین حرفه ای دربخش نفت وگازبوده است ودرکمال سلامت کارخود را درکلیه قراردادها انجام واگراین مشکل ساده که ناشی ازتحریم های بانکی ونفتی بوده پیش نمی آمد اصلا موردتوجه قرارنمی گرفت
نقش محمدمحسن مهاجرانی که بنظرمی رسد نظیرنقش حمید رضا عارف دردیگرپروژه مفسده آمیزرهبری یعنی ایرانسل صرفا یک نقش فرعی درحدمعرفی یا پیداکردن دکل بوده است وچون سودیا انتقاع مادی هم نداشته است بیشتربرای خبرسازی وانحراف اذهان عمومی ازمتهمین اصلی وابسته به بیت رهبری دستگیر ورها شده است درست شبیه کیس کرسنت ونقش مهدی هاشمی
 
مسعودمیرکاظمی یکی ازوزرای نفت دولت احمدی نژاد کهخود یکپای این قرارداد بوده وعملا درمجلس با توجه به سابقه وارتباط با برخی ازمدیران میانی وگماشته دردوران احمدی نژاد درآن وزارتخانه کاربراندازی درصنعت نفت را درمجلس شورای اسلامی پیش می برد دریک فراربه جلو ازعناصراصلی به میان کشیدن پای فرزند عطاالله مهاجرانی به این پرونده است تا نظیرپرونده کرسنت نفش اصلی بیت رهبری وکادرهای وی دراین بخش نظیردلالان معروف ومدیران وابسته به بیت یعنی مسعودسلطان پوروعلی طاهری مطلق را کم کند صداوسیما چندی قبل مسعود سلطان پوررا درحالی که ازمتهمان اصلی پرونده است بعنوان کارشناس اقتصادی درزمینه تحریم ها جلوی دوربین خود برد که بااعتراض حتی افراطیون مواجه گردید.
 
نکته جالب توجه دیگراینکه باتوجه به نیازحدود 25-18 دکل به ارزش 2/5 میلیارددلارابتداء قراربوده است جهاددانشگاهی نیزدراین پروژه ها وارد شود ولی بدلیل تاخیردراجرای فازواگذارشده به شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی ومشکلات مالی به سراغ طرف جینی با شرایط 15% نقدی و85% فایننس می روند اما پس ازمدتی درحالیکه عملا 700 میلیون دلاررا به طرف چینی پرداخت کرده اند بدلیل خلف وعده چینی ها وکیفیت بسیارضعیف مجبوربه روی آوردن به دکل های دست دوم دربازار می شوند که سربعا قابل بکارگیری باشد وطرف چینی نیزیکی ازمدعیان 800 میلیون دلارخسارت می باشد!
 
درحال حاضرمدیریت شرکت مذکوربرعهده غلامرضا منوچهری ازمدیران اسبق وزارت نیرو ونفت بهمراه بیژن زنگنه بوده که همزمان موردوثوق بیت رهبری میباشد اما دراینکه مجبورباشد با باندهای مافیایی ورشوه بگیرمستقردرستادخامنه ای همکاری بکند جای شک وتردید وجوددارد.
(عکس مسعودسلطانپوردرسال 89 واکنون با ظهوربرصفحه صداوسیما، دکترعلی طاهری مطلق، مسعود میرکاظمی، رضاطباطبایی، مرادشیرانی (سمت راست) وعمرکامل آل سواده اردنی و سرداردستم قاسمی وزیردیگرنفت احمدی نزاد وفرمانده اسبق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را درتصاویرمی بینید

Leave a Reply

Your email address will not be published.